600 câu trắc nghiệm lý thuyết môn vật lý lớp 12

Thy Nguyễn Văn Dân – Long An - 0975733056
DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
(118 câu)
Các đại lượng trong dao động
Caâu 1: Moät con laéc loø xo goàm vaät coù
khoái löôïng m vaø loø xo coù ñoä cöùng k dao
ñoäng ñieàu hoøa. Neáu taêng ñoä cöùng k leân
2 laàn vaø giaûm khoái löôïng m ñi 8 laàn thì
taàn soá dao ñoäng cuûa vaät seõ (TS ĐH-
2007)
A. taêng 4 laàn B. giaûm 2 laàn
C. taêng 2 laàn D. giaûm 4 laàn
Câu 2: Biu thức li độ ca vật dao động
điu hòa có dng x sin(ωt φ), vn
tc ca vt có giá tr cực đại là(TNPT-
2007)
A. v
max
= A
2
ω B. v
max
= 2Aω
C. v
max
= A ω
2
. D. v
max
= A ω
Câu 3: Mt con lc lò xo gm lò xo khi
ợng không đáng kể, đ cng k và mt
hòn bi khối lượngm gắn vào đầu lò xo,
đầu kia của lò xo được treo vào một điểm
c định. Kích thích cho con lắc daođộng
điều hòa theo phương thẳng đứng. Chu
k dao động ca con lc là(TNPT-2007)
A.
m
T2
k
B.
k
T2
m
C.
1m
T
2k
D.
k
T2
m
Câu 4: Chn phát biu sai:
A. Dao động tuần hoàn là dao động
mà trng thái chuyển động được lập đi
lp lại như cũ sau những khong thi gian
bng nhau.
B. Dao động là s chuyn động có
gii hn trong không gian, lập đi lập li
nhiu ln quanh mt v trí cân bng.
C. Pha ban đầu φ là đại lượng xác
định v trí ca vt thời điểm t = 0.
D. Dao động điều hòa được coi như
hình chiếu ca chuyển động tròn đu
xung một đường thng nm trong mt
phng qu đạo.
Câu 5: Mt vật dao động điều hòa
phương trình x = Acos( t + ). Gi
v a lần lượt vn tc gia tc
ca vt. H thức đúng : (TSĐH-
2009)
A.
22
2
42
va
A
B.
22
2
22
va
A
C.
22
2
24
va
A
. D.
22
2
24
a
A
v
.
Caâu 6: Pha ban ñaàu cuûa dao ñoäng ñieàu
hoaø :
A. phuï thuoäc caùch choïn goác toaï ñoä vaø
goác thôøi gian .
B. phuï thuoäc caùch kích thích vaät dao
ñoäng .
C. phuï thuoäc naêng löôïng truyeàn cho
vaät ñeå vaät dao ñoäng .
D. Caû 3 caâu treân ñeàu ñuùng .
Caâu 7 : Pha ban ñaàu φ cho pheùp xaùc
ñònh
a/ traïng thaùi cuûa dao ñoäng ôû thôøi
ñieåm ban ñaàu.
b/ vaän toác cuûa dao ñoäng ôû thôøi ñieåm
t baát kyø.
c/ ly ñoä cuûa dao ñoäng ôû thôøi ñieåm t
baát kyø
d/ gia toác cuûa dao ñoäng ôû thôøi ñieåm
t baát kyø.
Caâu 8: Khi moät chaát ñieåm dao ñoäng
ñieàu hoaø thì ñaïi löôïng naøo sau ñaây
khoâng ñoåi theo thôøi gian?
a/ Vaän toác. b/ gia toác.
c/ Bieân ñoä. d/ Ly ñoä.
Caâu 9: Dao ñoäng töï do laø dao ñoäng maø
chu kyø
a/ khoâng phuï thuoäc vaøo caùc ñaëc tính
cuûa heä.
b/ chæ phuï thuoäc vaøo caùc ñaëc tính
cuûa heä khoâng phuï thuoäc vaøo caùc yeáu toá
beân ngoaøi.
c/ chæ phuï thuoäc vaøo caùc ñaëc tính
cuûa heä.
Thy Nguyễn Văn Dân – Long An - 0975733056
d/ khoâng phuï thuoäc vaøo caùc yeáu toá
beân ngoaøi.
Caâu 10: Dao ñoäng laø chuyeån ñoäng coù:
A.Giôùi haïn trong khoâng gian laäp ñi
laäp laïi nhieàu laàn quanh moät VTCB
B.Qua laïi hai beân VTCB vaø khoâng
giôùi haïn khoâng gian
C.Traïng thaùi chuyeån ñoäng ñöôïc laäp
laïi nhö cuõ sau nhöõng khoaûng thôøi gian
baèng nhau
D.Laäp ñi laäp laïi nhieàu laàn coù giôùi haïn
trong khoâng gian
Caâu 11: Phaùt bieåu naøo sau ñaây ñuùng
khi noùi veà dao ñoäng ñieàu hoøa cuûa moät
chaát ñieåm?
A.Khi qua vtcb ,vt coù vaän toác cöïc
ñaïi, gia toác cöïc ñaïi
B.Khi qua vtcb, vt coù vaän toác cöïc
ñaïi, gia toác cöïc tieåu.
C.Khi qua bieân , vt coù vaän toác cöïc
tieåu, gia toác cöïc ñaïi.
D. Caû B vaø C ñuùng.
Caâu 12: choïn caâu traû lôøi ñuùng : Khi moät
vaät dddh thì :
A. Vectô vaän toác vaø vectô gia toác
luoân höôùng cuøng chieàu chuyeån ñoäng.
B. Vectô vaän toác luoân höôùng cuøng
chieàu chuyeån ñoäng, vectô gia toác luoân
höôùng veà vò trí caân baèng.
C.Vectô vaän toác vaøvectơ gia toác luoân
ñoåi chieàu khi qua VTCB
D.Vectô vaän toác vaø vectô gia toác luoân
laø vectô haèng soá.
CÂU 13 : Hãy ch ra thông tin không
đúng về chuyn động điều hoà ca cht
đim ;
A.Biên đ dđộng không đổi
B.Động năng là đạing biến đổi
C.Giá tr vn tc t l thun với li độ
D.Giá tr lc t l thun với li độ
Caâu 14: Choïn caâu traû lôøi ñuùng : Chu kyø
dao ñoäng laø :
a/ Khoaûng thôøi gian ngaén nhaát ñeå
vaät trôû laïi traïng thaùi ñaàu
b/ Khoaûng thôøi gian ngaén nhaát ñeå
vaät trôû laïi vò trí ñaàu
c/ Khoaûng thôøi gian ngaén nhaát ñeå
vaät ñi töø bieân naøyñeán bieân kia cuûa quyõ
ñaïo chuyeån ñoäng
d/ Soá dao doäng toaøn phaàn vaät thöïc
hieän trong 1 giaây
Câu 15: Khi nói v mt vật dao đng
điều hòa có biên độ A và chu kì T,
vi mc thi gian (t = 0) là lúc vt
v trí biên, phát biu nào sau đây là
sai? (TSCĐ 2009)
A. Sau thi gian T/8, vật đi được
quãng đường bng 0,5 A.
B. Sau thi gian T/2, vật đi được
quãng đường bng 2 A.
C. Sau thi gian T/4, vật đi được
quãng đường bng A.
D. Sau thi gian T, vật đi được quãng
đưng bng 4A.
Caâu 16: Dao ñoäng ñieàu hoaø coù theå ñöôïc
coi nhö hình chieáu cuûa moät chuyeån ñoäng
troøn ñeàu xuoáng moät
a/ ñöôøng thaúng baát k
b/ ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi maët
phaúng quyõ ñaïo.
c/ ñöôøng thaúng xieân goùc vôùi maët
phaúng quyõ ñaïo.
d/ ñöôøng thaúng naèêm trong maët
phaúng quyõ ñaïo.
Caâu 17: Moät vaät dao ñoäng ñieàu hoaø
khi qua vò trí caân baèng :
A. Vaän toác coù ñoä lôùn cöïc ñaïi ,gia toác
coù ñoä lôùn baèng khoâng
B. Vaän toác vaø gia toác coù ñoä lôùn cöïc
ñaïi .
C. Vaän toác coù ñoä lôùn baèng khoâng ,gia
toác coù ñoä lôùn cöïc ñaïi.
D. Vaän toác vaø gia toác coù ñoä lôùn baèng
khoâng .
Thy Nguyễn Văn Dân – Long An - 0975733056
Caâu 18: Tìm phaùt bieåu ñuùng cho dao
ñoäng ñieàu hoøa:
A.Khi vaät qua VTCB vtvaän toác cöïc
ñaïi vaø gia toác cöïc ñaïi.
B.Khi vaät qua VTCB vtvaän toác cöïc
ñaïi vaø gia toác cöïc tieåu.
C.Khi vaät ôû vò trí bieân vtvaän toác cöïc
tieåu vaø gia toác cöïc tieåu.
D.Khi vaät ôû vò trí bieân vtù vaän toác
baèng gia toác.
Caâu 19: Vaän toác cuûa chaát ñieåm dddh coù
ñoä lôùn cöïc ñaïi khi:
A. Li ñoä coù ñoä lôùn cöïc ñaïi.
B. Gia toác coù ñoä lôùn cöïc ñaïi.
C. Li ñoä baèng khoâng. D. Pha cöïc ñaïi.
Câu 20: Mt con lc lò xo gm mt lò xo
khối lượng không đáng kể, một đầu c
định một đu gn vi mt viên bi nh.
Con lắc y đang dao động điều hòa theo
phương nằm ngang. Lực đàn hồi ca
xo tác dụng n viên bi luôn hướng
(TNPT-2008)
A.theo chiu chuyển động ca viên bi.
B.theo chiều âm quy ước.
C. v v trí cân bng ca viên bi.
D.theo chiều dương quy ước.
Câu 21: Mt con lc lò xo gm mt lò xo
khối lượng không đáng kể, độ cng k,
một đầu c đnh một đầu gn vi mt
viên bi nh khối lượng m. Con lc y
đang dao động điều hòa có cơ năng
A. t l nghch vi khối lượng m ca
viên bi.
B. t l với bình phương chu kì dao đng.
C. t l với bình phương biên độ dao
động.
D. t l nghch với độ cng k ca xo.
(TNPT-2008)
Câu 22: Chn kết luận đúng khi nói vể
dao động điều hòa:
A. Vn tc t l thun vi thi gian.
B. Gia tc t l thun vi thi gian.
C. Qu đạo là một đường thng.
D. Qu đạo là mt hình sin.
Câu 23: Chn phát biu sai khi nói v
dao động điều hòa:
A. Vn tc ca mt có giá tr cực đi
khi đi qua vị trí cân bng.
B. Khi đi qua vị trí cân bằng, lưc phục
hi có giá tr cực đi.
C. Lưc phục hi tác dng lên vt luôn
ng v VTCB.
D. Lưc phục hi tác dng lên vt biến
thiên cùng tn s vi h.
Câu 24: Chn phát biu sai khi nói v vt
dao động điều hòa:
A. Tn s góc ωy thuộc vào đặc
đim ca h.
B. Pha ban đu φ ch tùy thuc vào gc
thi gian.
C. Biên độ A tùy thược cách kích thích.
D. Biên độ A không ph thuc vào gc
thi gian.
Câu 25: Kết lun nào sai khi nói v vn
tc v = - ωAsinωt trong d đ đ h:
A.Gc thi gian là lúc chất điểm đi qua
VTCB theo chiều dương.
B. Gc thi gian là lúc chất điểm có ly
độ x = +A.
C Gc thi gian là lúc chất điểm có ly
độ x = -A.
D. B và D sai.
Câu 26: Kết lun sai khi nói v d đ đ h:
A. Vn tc có th bng 0.
B.Gia tc có th bng 0.
C. Động năng không đi.
D. Biên độ và pha ban đu ph thuc
vào những điều kin ban đầu.
Câu 27.ChuyÓn ®éng nµo sau ®©y kh«ng
ph¶i lµ dao ®éng c¬ häc?
A. ChuyÓn ®éng ®ung ®-a cña con l¾c
cña ®ång hå.
B. ChuyÓn ®éng ®ung ®-a cña l¸ c©y.
C. ChuyÓn ®éng nhÊp nh« cña phao trªn
mÆt n-íc.
D. ChuyÓn ®éng cña «t« trªn ®-êng.
Câu 28. Ph-¬ng tr×nh tæng qu¸t cña dao
®éng ®iÒu hoµ lµ
A. x = Acotg(ωt + φ).B. x =Atg(ωt + φ).
C. x = Acos(ωt + φ).D. x = Acos(ωt
2
+φ).

600 câu trắc nghiệm lý thuyết môn vật lý lớp 12

VnDoc.com xin giới thiệu bộ tài liệu 600 Câu trắc nghiệm lý thuyết môn Vật lý lớp 12. Bộ tài liệu này được tổng hợp theo các chuyên đề của vật lý 12 (thi đại học), bao gồm các chuyên đề với các câu lý thuyết, bài tập sát với đề thi đại học, có trích dẫn của các đề thi đại học các năm trước. Các bạn có thể tải về để tham khảo thêm.

DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ

(118 câu)

Các đại lượng trong dao động

Câu 1: Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k dao động điều hoà. Nếu tăng độ cứng k lên 2 lần và giảm bớt khối lượng m đi 8 lần thì tần số dao động của vật sẽ (TSĐH-2007)

A. tăng 4 lần B. giảm 2 lần

C. tăng 2 lần D. giảm 4 lần

Câu 2: Biểu thức li độ của vật dao động điều hòa có dạng x = Asin(ωt + φ), vận tốc của vật có giá trị cực đại là (TNPT-2007)

A. vmax = A²ω B. vmax = 2Aω

C. vmax = A ω² D. vmax = A ω

Câu 3: Một con lắc lò xo gồm lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k và một hòn bi khối lượng m gắn vào đầu lò xo, đầu kia của lò xo được treo vào một điểm cố định. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chu kỳ dao động của con lắc là (TNPT-2007)

600 câu trắc nghiệm lý thuyết môn vật lý lớp 12

Câu 4: Chọn phát biểu sai:

A. Dao động tuần hoàn là dao động mà trạng thái chuyển động được lập đi lập lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau.

B. Dao động là sự chuyển động có giới hạn trong không gian, lập đi lập lại nhiều lần quanh một vị trí cân bằng.

C. Pha ban đầu φ là đại lượng xác định vị trí của vật ở thời điểm t = 0.

D. Dao động điều hòa được coi như hình chiếu của chuyển động tròn đều xuống một đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo.

Câu 5: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(t + ϕ). Gọi v và a lần lượt là vận tốc và gia tốc của vật. Hệ thức đúng là: (TSĐH-2009)

600 câu trắc nghiệm lý thuyết môn vật lý lớp 12

Câu 6: Pha ban đầu của dao động điều hoà:

A. Phụ thuộc vào cách chọn gốc toạ độ và gốc thời gian.

B. Phụ thuộc cách kích thích vật dao động.

C. Phụ thuộc năng lượng truyền cho vật để vật dao động.

D. Cả 3 câu đều đúng.

Câu 7: Pha ban đầu ϕ cho phép xác định

a/ trạng thái của dao động thời điểm ban đầu.

b/ vận tốc của dao động ở thời điểm ban đầu.

c/ ly độ của dao động ở thời điểm t bất kỳ.

d/ gia tốc của dao động ở thời điểm t bất kỳ.

Câu 8: Khi một chất điểm dao động điều hoà thì đại lượng nào sau đây không đổi theo thời gian?

a/ Vận tốc

b/ Gia tốc

c/ Biên độ

d/ Ly độ

Câu 9: Dao động tự do là dao động mà chu kỳ

a/ không phụ thuộc vào các đặc tính của hệ.

b/ chỉ phụ thuộc vào các đặc tính của hệ không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài.

c/ chỉ phụ thuộc vào các đặc tính của hệ.

d/ không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài.

Câu 10: Dao động là chuyển động có

a/ Giới hạn trong không gian lặp đi lặp lại nhiều lần quanh một VTCB

b/ Qua lại hai bên VTCB và không giới hạn không gian

c/ Trạng thái chuyển động được lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau

d/ Lặp đi lặp lại nhiều lần có giới hạn trong không gian

Câu 11: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về dao động điều hòa của một chất điểm

a/ Khi qua VTCB, vật có vận tốc cực đại, gia tốc cực đại

b/ Khi qua VTCB, vật có vận tốc cực đại, gia tốc cực tiểu

c/ Khi qua biên, vật có vận tốc cực tiểu, gia tốc cực đại

d/ Cả B, c đều đúng

Câu 12: Chọn câu trả lời đúng: Khi một vật dddh thì:

a/ Vecto vật tốc và vecto gia tốc luôn hướng cùng chiều chuyển động

b/ Vecto vận tốc luôn hướng cùng chiều chuyển động, vecto gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng

c/ Vecto vận tốc và vecto gia tốc luôn đổi chiều khi qua VTCB

d/ Vecto vận tốc và vecto gia tốc luôn là vecto hằng số

Câu 13: Hãy chỉ ra thông tin không đúng về chuyển động điều hòa của chất điểm

a/ Biên độ dao động không đổi

b/ Động năng và đại lượng biến đổi

c/ Giá trị vận tốc tỉ lệ thuận với li độ

d/ Giá trị lực tỉ lệ thuận với li độ

Câu 14: Chọn câu trả lời đúng: Chu kỳ dao động là:

a/ Khoảng thời gian ngắn nhất để vật trở lại trạng thái đầu

b/ Khoảng thời gian ngắn nhất để vật trở lại vị trí đầu

c/ Khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ biên này đến biên kia của quỹ đạo chuyển động

d/ Số dao động toàn phần vật thực hiện trong 1 giây

Câu 15: Khi nói về một vật dao động điều hòa có biên độ A và chu kì T, với mốc thời gian (t=0) là lúc vật ở vị trí biên, phát biểu nào sau đây là sai:

a/ Sau thời gian T/8 vật đi được quãng đường bằng 0.5A

b/ Sau thời gian T/2 vật đi được quãng đường bằng 2A

c/ Sau thời gian T/4 vật đi được quãng đường bằng A

d/ Sau thời gian T vật đi được quãng đường bằng 4A

Câu 16: Dao động điều hòa có thể được coi như hình chiếu của một chuyển động tròn đều xuống một

a/ đường thẳng bất kỳ

b/ đường thẳng vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo

c/ đường thẳng xiên góc với mặt phẳng quỹ đạo

d/ đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo

(Còn tiếp)

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn 600 câu trắc nghiệm lý thuyết môn vật lý lớp 12. Mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn môn Vật lý lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đề minh họa 2020 lần 2

 1. Đề minh họa môn Toán 2020 lần 2
 2. Đề minh họa Ngữ văn năm 2020 lần 2
 3. Đề minh họa môn Tiếng Anh 2020 lần 2
 4. Đề minh họa môn Hóa năm 2020 lần 2
 5. Đề minh họa môn Vật lý năm 2020 lần 2
 6. Đề minh họa môn Sinh học năm 2020 lần 2
 7. Đề minh họa Địa Lý năm 2020 lần 2
 8. Đề minh họa môn Lịch sử năm 2020 lần 2
 9. Đề minh họa môn GDCD năm 2020 lần 2
 10. Đề minh họa tiếng Đức năm 2020 lần 2
 11. Đề minh họa tiếng Nhật năm 2020 lần 2
 12. Đề minh họa tiếng Nga năm 2020 lần 2
 13. Đề minh họa tiếng Trung Quốc năm 2020 lần 2
Đánh giá bài viết
34 35.433
Sắp xếp theo
  Môn Lý khối A Xem thêm