Bài tập tự luận tiếng Anh Unit 1 lớp 12 Home life

Bài tập Unit 1 lớp 12 Home life có đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 12 Unit 1 Home life có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit năm 2021 - 2022 do VnDoc.com cập nhật và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh 12 Unit 1 Home life có đáp án được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh lớp 12 hệ 7 năm giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Tài liệu bài tập tiếng Anh do VnDoc.com biên tập, không sao chép dưới mọi hình thức cho mục đích thương mại.

Write these sentences using subject and object pronouns instead of the underlined words

1. John and I saw Peter yesterday. He bought John and me a cup of coffee.

___________________________________________

2. David and Mike are arriving today. I’m meeting David and Mike at the station

___________________________________________

3. I’m looking for Mary. Have you seen Mary? Mary isn’t at home

___________________________________________

4. Peter and I saw a film called The Tiger yesterday. Have you seen The Tiger?

___________________________________________

5. Come to the swimming pool with Joanna and me. Joanna and I are leaving now

___________________________________________

Write the questions to which the underlined words are the answers:

1. I was born in 1980

__________________________________________

2. My father was born in Quang Nam

__________________________________________

3. My address is 3 Le Loi street

__________________________________________

4. It’s very hot in HCM in March

__________________________________________

5. It takes two hours to ride to Vung Tau by motorbike

__________________________________________

Complete the sentences, putting the verbs into the present continuous or present simple.

1. Tim (live) _______ in Manchester but he (spend) _______ this month in Wales

2. A: _______ (you/work) today?

B: No, I _______. I usually (work) _______ on Fridays but I’ve got the day off

3. A: What _______ (Josephine/do)

B: She (be) _______ a teacher but she (not teach) at the moment. She (look) _______ for a job.

4. A: Can I have that paper or _______ (you/read) it?

B: No, I (not read) _______ it. I never (read) _______ that paper. I (prefer) _______ the Daily News

5. A: _______ (This bag/belong) to you?

B: No, It _______, but I (know) _______ Anita (look) _______ for her bag

Mời bạn đọc truy cập tại: Tài liệu tiếng Anh lớp 12 hệ 7 năm để tham khảo trọn bộ tài liệu Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm tiếng Anh lớp 12 Unit 1 - 16 giúp các em ôn tập tiếng Anh 12 hiệu quả.

ĐÁP ÁN

Write these sentences using subject and object pronouns instead of the underlined words

1 - We saw Peter yesterday. He bought us a cup of coffee.

2 - They are arriving today. I'm meeting them at the station.

3 - I am looking for her. Have you seen her? She isn't at home.

4 - Peter and I saw a film called it yesterday. Have you seen it?

5 - Come to the swimming pool with us. We are leaving now.

Write the questions to which the underlined words are the answers:

1 - When were you born?

2 - Where was your father born?

3 - What is your address?

4 - When is it hot in Ho Chi Minh?

5 - How long does it take to ride to Vung Tau by motorbike?

Complete the sentences, putting the verbs into the present continuous or present simple.

1. Tim (live) ____lives___ in Manchester but he (spend) ____spends___ this month in Wales

2. A: ____Do you work___ (you/work) today?

B: No, I ____don't___. I usually (work) __works_____ on Fridays but I’ve got the day off

3. A: What ____does Josephine do___ (Josephine/do)?

B: She (be) ___is____ a teacher but she ______isn't teaching_____(not teach) at the moment. She (look) ____is looking ___ for a job.

4. A: Can I have that paper or ___Are you reading____ (you/read) it?

B: No, I (not read) ___am not reading____ it. I never (read) __ never read___ that paper. I (prefer) __prefer_____ the Daily News

5. A: ____Do this bag belong___ (This bag/belong) to you?

B: No, It ___don't____, but I (know) ___know____ Anita (look) __is looking_____ for her bag

Trên đây là Bài tập tiếng 12 Unit 1 Home life có đáp án. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu Unit 1 tiếng Anh lớp 12 Home life hệ 7 năm khác nhau như:

Soạn Unit 1 lớp 12 Home Life hệ 7 năm

Bài tập Tiếng Anh Unit 1 lớp 12 Home Life

Tổng hợp Bài tập Unit 1 lớp 12: Home life có đáp án

Đánh giá bài viết
1 459
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 12 Xem thêm