Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 3

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Xin giới thiệu đến quý độc giả Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 3 nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 3 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Xem thêm: Đề cương Tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2021 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bên cạnh Tiếng Anh lớp 3, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. tables

B. pegs

C. skateboard

D. chairs

2. A. parents

B. teacher

C. bother

D. sister

3. A. in

B. on

C. under

D. thirsty

Exercise 2: Choose the correct answer A, B, C or D

1. There is ___________ laptop on the desk. It’s modern

A. the

B. a

C. an

2. The fridge is in the corner of the _____________.

A. chicken

B. kitchen

C. kitchent

3. Look! __________ new house is so beautiful

A. She

B. Herself

C. Her

4. Where ________ the poster? - It’s over there

A. am

B. is

C. are

5. _____________ is the ball? - It’s under the bed

A. Whese

B. What

C. Where

6. There are four cats in the _____________.

A. gerden

B. garden

C. gardan

Exercise 3: Write the questions for the underlined parts

1. The small bed is in the room

____________________________________________

2. My father is 35 years old

____________________________________________

3. There are five books in my school bag

____________________________________________

Exercise 4: Read the text and answer these questions

This is a picture of Henry’s bedroom. There is a bed in his bedroom. There are lots of balls on his blanket and pillow. There is a bookshelf. There are twelve books on his shelf. He has three shirts and two shorts in the wardrobe. He has many toys. His favorite toys is his toy car. He likes his bedroom.

1. What is in the picture?

______________________________________________

2. Is there a bed in his bedroom?

______________________________________________

3. How many books are there on his shelf?

______________________________________________

4. How many shirts and shorts are there in the wardrobe?

______________________________________________

5. Does he like his rooms?

______________________________________________

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. their/ umbrella/ are/ yellow?

______________________________________________

2. does/ have/ plane/ a/ brother/ your/ ?/

______________________________________________

3. map/ their/ is/ this

______________________________________________

-The end-

Đáp án đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 3

Exercise 1: Choose the odd one out

1. C

2. B

3. D

Exercise 2: Choose the correct answer A, B, C or D

1. B

2. B

3. C

4. B

5. C

6. B

Exercise 3: Write the questions for the underlined parts

1. Where is the small bed?

2. How old is your father?

3. How many books are there in your school bag?

Exercise 4: Read the text and answer these questions

1. Henry’s room is in the picture

2. Yes, there is

3. There are twelve books on his shelf

4. There are three shirts and two shorts in the cupboard

5. Yes, he does

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. Are their umbrella yellow?

2. Does your brother have a ship?

3. This is their map

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 3. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2 (có file nghe), Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 1.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
19 2.292
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 2 Xem thêm