Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa học Sở GD&ĐT Quảng Nam năm học 2018 - 2019

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa học Sở GD&ĐT Quảng Nam năm 2019

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa học Sở GD&ĐT Quảng Nam năm học 2018 - 2019 là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho thầy cô trong quá trình giảng dạy, ôn luyện kiến thức đã học cho các bạn đồng thời cũng giúp học sinh làm quen nhiều dạng đề kiểm tra Hóa lớp 9 khác nhau. Mời các bạn tham khảo

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

QUẢNG NAM 

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018 - 2019 

Môn: Hóa học - Lớp 9 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

MÃ ĐỀ A

A. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) 

Chọn phương án trả lời đúng rồi ghi ra giấy thi: Ví dụ: 1-A; 2-B; ...

Câu 1. Dãy nào sau đây gồm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tính kim loại giảm dần?

A. Na, Mg, Al, K

B. K, Na, Mg, Al

C. Al, K, Na, Mg

D. Mg, K, Al, Na

Câu 2. Chất nào sau đây không tham gia phản ứng cộng

A. Axetilen

B. Benzen

C. Etilen

D. Metan

Câu 3. Dãy nào sau đây gồm các chất đều là hidrocacbon?

A. C2H6, C4H10, C2H4

B. C2H4, CH4, C2H5Cl

C. CH4, C2H2, C3H7Cl

D. C2H6O, C3H8, C2H2

Câu 4. Trong phân tử axetilen, giữa hai nguyên tử cacbon có:

A. một liên kết đơn

B. Một liên kết ba

C. Hai liên kết đôi

D. một liên kết đôi

Câu 5. Hidrocacbon X có số nguyên tử hidro bằng số nguyên tử cacbon, không tham gia phản ứng cộng hợp brom. Chất X có thể là

A. Metan

B. etilen

C. Axetilen

D. Benzen

Câu 6. Sản phẩm của phản ứng trùng hợp etilen là

A. PP (polipropylen)

B. PVC (poli vinyl clrua)

C. PE (polietilen)

D. TNT (nitrotoluen)

Câu 7. Phản ứng hóa học đặc trưng của các hidrocabon có liên kết kém bền là phản ứng

A. Cộng

B. Cháy

C. Thế

D. Thủy phân

Câu 8. Dãy nào sau đây gồm các chất đều tác dụng với axit axetic?

A. Fe, KCl, C2H5OH

B. CaCO3, CuO, NaOH

C. KOH, HCl, Mg

D. Na2CO3, Cu, NaOH

Câu 9. Để làm sạch khí CH4 có lẫn khí CO2. Có thể dẫn hỗn hợp khí qua lượng dư

A. dung dịch Ca(OH)2

B. dung dịch Br2

C. bột CuO (nung nóng)

D. dung dịch H2SO4

Câu 10. Metan và etilen đều tham gia phản ưng

A. cộng brom

B. thế clo

C. cháy

D. trùng hợp

Câu 11. Trong các chất sau, chất nào có thể làm mấy màu dung dịch brom?

A. CH3-CH=CH2

B. CH4

C. CH3-CH3

D. CH3-CH2-CH3

Câu 12. Thể tích tối đa (lít) của dung dịch Br2 0,05M phản ứng với 0,01 mol axetilen là

A. 0,2

B. 0,3

C. 0,4

D. 0,5

Câu 13. Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít hỗn hợp X gồm metan và etilen trong oxi dư, thu được 11,2 lít khí cacbonic. Cho các thể tích đều đo ở cùng nhiệt độ, áp suất. Thành phần phần trăm (%) theo thể tích của etilen trong X là:

A. 33,3

B. 30,0

C. 70,0

D. 66,7

Câu 14. Cho 9,00 gam axit axetic tác dụng với lượng dư rượu etylic (có H2SO4 đ làm xúc tác), thu được 11,88 gam etyl axetat. Hiệu suất (%) của phản ứng tạo thành este là:

A. 85

B. 80

C. 75

D. 90

Câu 15. Cho 100 gam dung dịch CH3COOH 12% tác dụng vừa đủ với dung dung dịch NaHCO3 8,4%. Nồng độ phần trăm (C%) của muối trong dung dịch sau phản ứng là:

A. 8,20%

B. 16,40%

C. 5,63%

D. 5,36%

B. TỰ LUẬN: (5 điểm) 

Câu 1. (1,0 điểm) Trình bày phương pháp hóa học phân biệt ba chất khí sau đây: C2H2, CH4, CO2. Viết phương trình minh họa cho các phản ứng hóa học xảy ra.

Câu 2. Viết các phương trình hóa học thực iện dãy chuyển hóa sau. ghi rõ điều kiện nếu có

C2H4 → C2H5OH → CH3COOH → CH3COOC2H5

Câu 3. (2,5 điểm) Lên men giấm 2 lít rượu etylic 15o

a. Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

b. Tính khối lượng axit axetic thu được. Biết hiệu suất quá trình lên mên là 90% và D rượu etylic = 0,8g/ml)

c. Nếu pha dung dịch sau lên men ở trên thành phần giấm ăn chứ 5% axit axetic thì khối lượng giấm ăn thu được là bao nhiêu?

---------------Hết------------------

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa học Sở GD&ĐT Quảng Nam

Phần A. Trắc nghiệm

1B2D3A4B5D
6C7A8B9A10C
11A12C13D14D15C

Phần B. Tự luận

Câu 1. Sục từng mẫu khí qua dung dịch nước vôi trong dư

+ Khí làm đục dung dịch nước vôi trong là CO2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

+ 2 khí còn lại không có hiện tượng gì

Sục 2 khí còn lại qua dung dịch nước brom dư

+ Khí làm nhạt màu dung dịch nước brom là C2H4

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

+ Khí còn lại không có hiện tượng gì là CH4

Câu 2.

C2H4 + H2O \overset{t^{\circ },H_{2} SO_{4}  }{\rightarrow} C2H5OH

C2H5OH + O2\overset{men giấm}{\rightarrow}CH3COOH + H2O

C2H5OH + CH3COOH \overset{t^{\circ } }{\underset{H2SO4}{\rightleftharpoons}} H2O + CH3COOC2H5

Câu 3. 

C2H5OH + O2 \overset{men giấm}{\rightarrow} CH3COOH + H2O

b) Thể tích C2H5OH là: 2.15:100 = 0.3 l = 300ml

Khối lượng C2H5OH là : 300.0,8 =240 g

Số mol C2H5OH là :240:46 = 120/23 (mol)

Theo phương trình nCH3COOH = n C2H5OH = 120/23 mol

khối lượng axit axetic thu được là: 120/23 . 60 . 90% = 281.74 g

c) khối lượng giấm ăn thu được là: 281,74 . 100:4 = 7043,5 g

....................................

Ngoài Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa học Sở GD&ĐT Quảng Nam năm học 2018 - 2019. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 2.288
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa

    Xem thêm