Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lý trường Yên Lạc 2 lần 3 có đáp án

Trang 1/5 - đề 201
S GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LC 2
K KSCL KHI 12 LN 3 NĂM HC 2020-2021
Đề thi môn: Vt lí
Thi gian làm bài 50 phút, không k thi gian phát đề.
Đề thi gm 5 trang.
H và tên thí sinh:........................................................................... SBD:.....................
đề thi
201
Câu 1. Lượng năng lượng được sóng âm truyn trong mt đơn v thi gian qua mt đơn v din tích
đặt vuông góc vi phương truyn âm gi là:
A. Năng lượng âm B. Độ to ca âm C. Mc cường độ âm D. Cường độ âm
Câu 2. Mch đin xoay chiu RLC mc ni tiếp đang tính cm kháng, khi tăng tn s ca dòng
đin xoay chiu thì h s công sut ca mch
A. không thay đổi B. tăng C. gim D. bng 1
Câu 3. Cường độ dòng đin trong mch không phân nhánh dng
22cos100it
!
=
(A). Cường
độ dòng đin hiu dng trong mch là
A.
2,83I =
A B.
A C.
1, 41I =
A D.
A
Câu 4. Phát biu nào sau đây là Đúng?
A. Khái nim cường độ đin hiu dng được xây dng da vào tác dng t ca dòng đin.
B. Khái nim cường độ dòng đin hiu dng được xây dng da vào tác dng phát quang ca
dòng đin.
C. Khái nim cường độ đin hiu dng được xây dng da vào tác dng hoá hc ca dòng đin.
D. Khái nim cường độ đin hiu dng được xây dng da vào tác dng nhit ca dòng đin.
Câu 5. Công thc nào sau đây tính cm ng t ti tâm ca vòng dây tròn bán kính R mang dòng
đin I ?
A.
7
I
B 2.10 .
R
!
=
B.
7
I
B2.10.
R
!
="
C.
7
B2.10.IR
!
="
D.
7
I
B4.10.
R
!
="
Câu 6. Trong mt mch kín gm ngun đin có sut đin động E, đin tr trong r và mch ngoài có
đin tr R. H thc nào sau đây nêu lên mi quan h gia các đại lượng trên vi cường độ dòng
đin I chy trong mch?
A.
r
IE
R
=+
B.
E
I
R
=
C.
E
I
Rr
=
+
D.
E
I
r
=
Câu 7. Mt mch dao động đin t tưởng gm cun cm thun có độ t cm L và t đin đin
dungC. Chu kì dao động riêng ca mch là
A.
TLC.=!
B.
T2LC.=!
C.
TLC.=
D.
T2 LC.=!
Câu 8. Tn s ca h dao động t do
A. ph thuc vào điu kin ban đầu và biên độ ca dao động
B. ch ph thuc vào cách kích thích dao động và không ph thuc vào đặc tính ca h dao động
C. ch ph thuc vào đặc tính ca h dao động và không ph thuc vào các yếu t bên ngoài
D. ph thuc vào cách kích thích dao động và đặc tính ca h dao động
Câu 9. Trong mch dao động
LC
tưởng cường độ dòng đin
i
trong mch dao động biến thiên
điu hòa theo thi gian sm pha hơn đin tích
q
trên mt bn t đin mt góc
A.
2
!
rad. B.
!
rad. C.
2
!
rad. D.
0
rad.
Câu 10. Điu kin để có sóng dng trên dây khi mt đầu dây c định và đầu còn li t do là
A. =k λ/2 B. = (2k + 1) λ/2 C. = (2k + 1) λ/4 D. = kλ
Trang 2/5 - đề 201
Câu 11. Trong vic nào sau đây, người ta dùng sóng đin t để truyn ti thông tin?
A. Xem truyn hình cáp. B. Điu khin tivi t xa.
C. Nói chuyn bng đin thoi để bàn. D. Xem băng video.
Câu 12. Dùng mt thước chia độ đến milimét để đo khong cách gia hai đim A, B kết
qu đo 600 mm. Ly sai s dng c mt độ chia nh nht. Cách ghi nào sau đây không đúng
vi s ch s có nghĩa ca phép đo?
A. = (0,6 ± 0,001) m. B. = (60,0 ± 0,1) cm.
C. = (600 ± 1) mm D. = (6,00 ± 0,01) dm.
Câu 13. Khi mt sóng cơ hc truyn t không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không thay
đổi:
A. Biên độ B. Vn tc C. Tn s D. Bước sóng
Câu 14. Mt vt dao động điu hòa vi phương trình:
2π
x5cosπt
3
!"
=#
$%
&'
cm. S dao động toàn
phn mà vt thc hin trong mt phút là:
A. 120 B. 45 C. 30 D. 65
Câu 15. Mi liên h gia bước sóng
!
, vn tc truyn sóng
v
, chu
T
tn s
f
ca mt sóng
A.
1 v
f
T
!
==
. B.
1 T
v
f
!
==
. C.
Tf
vv
!
==
. D.
v
vf
T
!
==
.
Câu 16. Trong dao động điu hòa ca con lc lò xo, lc phc hi tác dng lên vt
A. t l nghch vi khong cách t vt đến v trí cân bng và hướng ra xa v trí cân bng
B. t l vi độ biến dng ca lò xo
C. có giá tr không đổi
D. độ ln t l vi khong cách t vt đến v trí cân bng và luôn hướng v v trí cân bng
Câu 17. Cho mt con lc đơn có dây treo dài , qu nng khi lượng
m
, kéo con lc lch khi v trí
cân bng mt góc
0
!
ri th nh cho vt dao động. B qua mi ma sát, chn gc thế năng ti v trí
cân bng ca vt. Cơ năng ca con lc trong quá trình dao động là
A.
( )
0
1cosmg
!
+
B.
)cos1(mg
0
!"!
C.
0
cosmg
!
D.
mg
Câu 18. Chon câu đúng. Nguyên tc hot động ca máy phát đin xoay chiu hot động là
A. da trên tác dng ca dòng đin lên nam châm.
B. da trên hin tượng cm ng đin t.
C. cho nam châm chuyn động tnh tiến vi khung dây
D. da trên tác dng ca t trường lên dòng đin.
Câu 19. Khi tn s dòng đin xoay chiu chy qua đon mch ch cha t đin tăng lên 4 ln thì
dung kháng ca t đin
A. tăng lên 4 ln B. gim đi 2 ln C. gim đi 4 ln. D. tăng lên 2 ln
Câu 20. Hai dao động điu hoà cùng pha khi độ lch pha gia chúng là
A.
( )
21
2
n
!
"
#= +
(vi n ! Z). B.
( )
21
4
n
!
"
#= +
(vi n ! Z).
C.
2n
!"
#=
(vi n ! Z). D.
( )
21n
!"
#= +
(vi n ! Z).
Câu 21. Công thc tính tng tr ca đon mch
mc ni tiếp là
A.
CL
ZZRZ ++=
B.
22
)(
CL
ZZRZ ++=
C.
22
)(
CL
ZZRZ +!=
D.
22
)(
CL
ZZRZ !+=
Câu 22. Biu thc tính công ca lc đin di chuyn đin tích q trong đin trường đều E mt đon d
dc chiu đường sc là
A.
E
A
d
=
B.
Eq
A
d
=
C.
A Ed=
D.
AEqd=
Câu 23. Mt người xách mt nước đi trên đường mi bước dài
50
cm thì nước trong b sóng
sánh mnh nht. Vn tc ca người đi b
2, 5
km/h chu kì dao động riêng ca nước trong xô là
Trang 3/5 - đề 201
A.
0, 52
s B.
0,72
s C.
0, 35
s D.
0,45
s
Câu 24. Chn đáp án đúng. Nguyên tc hot động ca động cơ không đồng b
A. t trường quay vi vn tc góc ω thì khung dây quay theo vi ω
0
< ω
B. t trường quay vi vn tc góc ω thì khung dây quay theo vi ω
0
> ω
C. da trên hin tượng dòng đin Fu-Cô
D. t trường quay vi vn tc góc ω thì khung dây quay theo vi ω
0
=ω
Câu 25. Mt vt dao động điu hòa vi phương trình:
20 cos 10
2
xt
!
!
"#
=+
$%
&'
cm. Thi đim đầu tiên
vt đi qua v trí có li độ x = 5 cm theo chiu âm là
A. 0,192 s B. 0,198 s C. 0,190 s D. 0,194 s
Câu 26. Mt khung dây quay đều trong t trường đều có các đường sc t vuông góc vi trc quay
ca khung vi tc độ 1800 vòng/ phút. Ti thi đim
t0=
, véctơ pháp tuyến ca mt phng khung
dây hp vi véc tơ cm ng t mt góc
o
30 .
T thông cc đại gi qua khung dây 0,01 Wb. Biu
thc ca sut đin động cm ng xut hin trong khung là
A.
e 0, 6 cos 60 t V.
6
!"
#$
%
&
'
&
=&+
B.
e 0, 6 cos 60 t V.
3
!"
#$
%
&
'
&
=&+
C.
e 0, 6 cos 60 t V.
6
!"
#$
%
&
'
&
=&(
D.
e 0, 6 cos 60 t V.
3
!"
#$
%
&
'
&
=&(
Câu 27. Cho mch đin
AB
không phân nhánh gm ba phn t mc theo đúng th t. Đin tr
50R =!
t đin
200
C µF=
!
, cun cm thun
1
LH=
!
. Đim M nm gia R C, đim N nm
gia C L. Đặt đin áp xoay chiu
u 500cos 100 t V
4
!"
#$
%
&
'
&
=+
lên hai đầu đon mch AB. Biu
thc đin áp tc thi hai đầu đon mch AN là
A.
AN
u 500.cos 100 t V.
4
!
=!
"#
$%
&'
+
B.
AN
u 500.cos 100 t V.
4
!
=!
"#
$%
&'
C.
AN
u 250 2.cos 100 t V.
4
!
=!
"#
$%
&'
+
D.
AN
u 250 2cos 100 t V.
4
!"
#$
%&
'
='
Câu 28. Mt máy biến thế có t s vòng
1
2
n
5
n
=
, hiu sut 100% nhn mt công sut 10 kW cun
sơ cp và hiu thế hai đầu sơ cp là 1 kV, cho h s công sut bng 1 thì cường độ dòng đin chy
trong cun th cp là
A. 40 A. B. 50 A. C. 60 A. D. 5 A.
Câu 29. Mt vin nhìn được vt đặt cách mt gn nht 40 (cm). Để nhìn vt đặt cách mt gn
nht
25
(cm) cn đeo kính (kính đeo sát mt) có độ t là:
A.
2, 5D =!
(đp). B.
5, 0D =
(đp). C.
5, 0D =!
(đp). D.
1, 5D =
(đp).
Câu 30. Hai ngun kết hp
1
S
2
S
ging nhau,
12
8SS cm=
,
10f =
Hz. Vn tc truyn sóng
20cm/s. S đim dao động vi biên độ cc đại trên đon
12
SS
A. 9 B. 8 C. 6 D. 7
Câu 31. Mt con lc xo khi lượng vt nh 50 g. Con lc dao động điu hòa trên mt trc
c định nm ngang vi phương trình
cos() xA tcm
!
=
. C sau nhng khong thi gian 0,05 s thì
động năng và thế năng ca vt li bng nhau. Ly π
2
= 10. Lò xo ca con lc có độ cng bng
A. 50 N/m. B. 100 N/m. C. 200 N/m. D. 25 N/m.
Câu 32. Mt si dây căng gia hai đim c định cách nhau 80cm. Hai sóng có tn s gn nhau liên
tiếp cùng to ra sóng dng trên dây
1
70f =
Hz
2
84f =
Hz. Biết tc đ truyn sóng trên dây
không đổi, tc độ truyn sóng trên dây
A.
11, 2
m/s B.
22,4
m/s C.
26,9
m/s D.
18, 7
m/s

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Vật lý

Mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Vật lý trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 3 do VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề thi gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, giúp các em ôn tập, làm quen với nhiều dạng đề khác nhau, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi quan trọng sắp tới.

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lý trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 3 nằm trong bộ đề ôn thi THPT Quốc gia. Tài liệu bao gồm nhiều đề thi khác nhau, được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước. Đây là tài liệu hay cho các em tham khảo luyện tập.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Vật lý trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 3. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 330
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý

    Xem thêm