Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn GDCD lần 1 trường THPT Trần Quốc Tuấn, Quảng Ngãi

Trang1/5 - Mã đề 001
SỞ GD & ĐT QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề gồm có 5 trang)
KỲ THI TIẾP CẬN THI TỐT NGHIỆP THPT 2022
Bài thi: Khoa học xã hội; Môn thi: GDCD
Thời gian làm bài : 50 phút
Họ tên :............................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1: V, chng tôn trng quyn t do tín ngưỡng, tôn giáo ca nhau là th hin bình đẳng gia
v và chng trong
A. quan hệ nhân thân. B. quan hệ chính trị.
C. quan hệ tài sản. D. quan hệ xã hội.
u 2: Theo quy định ca pháp lut, ch th hay cơ quan nào dưới đây quyền ra lnh bt b can,
b cáo để tạm giam khi căn cứ chng t b can, b cáo s y khó khăn cho điu tra, truy t, xét
x hoc tiếp tc phm ti?
A. Viện Kiểm sát, Tòa án. B. Công an.
C. Giám đốc công ty. D. Thủ trưởng cơ quan đơn vị.
Câu 3: Dch Covid vẫn đang diễn biến phc tạp nhưng ch V cùng chng anh P vn không thc
hiện đeo khu trang theo khuyến cáo ca B Y tế khi vào siêu th. Do vy, anh H nhân viên bo
v yêu cu v chng ch V đeo khẩu trang nơi công cộng. Chng nhng không chp hành v
chng ch V còn thái độ chống đối, git khẩu trang, hành hung đánh anh H b thương. Trong
trưng hp này, v chng ch V đã không thc hin pháp lut theo hình thc nào dưới đây?
A. Thi hành pháp luật.
B. Áp dụng pháp luật và thi hành pháp luật.
C. Sử dụng pháp luật .
D. Tuân thủ pháp luật và thi hành pháp luật.
Câu 4: Theo quy đnh ca pháp luật, quan nhà nước thm quyn không vi phm quyn bt
kh xâm phm v thân th của công dân trong trường hợp nào dưới đây?
A. Bắt giữ người người đang bị truy nã toàn quốc.
B. Bắt giữ người đang tìm hiểu hoạt động tín ngưỡng.
C. Bắt giữ người đang kiểm tra hóa đơn dịch vụ.
D. Bắt giữ người giám hộ trẻ em khuyết tật.
Câu 5: Hành vi nào dưới đây thể hin công dân s dng pháp lut?
A. Người kinh doanh đóng thuế cho nhà nước theo quy định pháp luật.
B. Đăng ký nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi.
C. Cơ quan chức năng thu hồi giấy phép kinh doanh đối với người vi phạm.
D. Tố cáo người nhập cảnh trái phép.
Câu 6: Vi phm pháp lut là hành vi trái pháp lut, có lỗi, do người
A. chưa thành niên thực hiện.
B. có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện.
C. có điều kiện kinh tế thực hiện.
D. đủ 18 tuổi thực hiện.
Câu 7: Ông K đánh ông H gây thương tích 31% m thit hi mt s tài sn ca ông H. Trong
trưng hp này, ông K phi chu trách nhiệm pháp lý nào dưới đây?
A. Trách nhiệm hành chính và dân sự. B. Trách nhiệm dân sự và kỷ luật.
C. Trách nhiệm k luật và hình sự. D. Trách nhiệm hình sự và dân sự.
Câu 8: Ch H np h đăng được cp giy phép m công ty may thời trang. Trong trường
hp này, ch H đã thc hin nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong kinh doanh?
Mã đề 001
Trang2/5 - Mã đề 001
A. Mọi công dân đều có quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh.
B. Mọi doanh nghiệp bình đẳng về quyền chủ động tìm kiếm thị trường.
C. Mọi doanh nghiệp bình đẳng về nghĩa vụ trong kinh doanh.
D. Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về quyền chủ động mở rộng quy mô.
Câu 9: Không ai b bt, nếu không có quyết đnh ca Tòa án, quyết đnh hoc phê chun ca Vin
Kim sát, tr trưng hp phm ti qu tang được gi là
A. quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
B. quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
C. quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.
D. quyền dân chủ của công dân.
Câu 10: Vi phm hành chính là hành vi vi phm pháp lut xâm phm
A. các quy tắc quản lí nhà nước.
B. các quan hệ tài sản.
C. các quan hệ nhân thân.
D. các quan hệ lao động và công vụ nhà nước.
Câu 11: Người năng lực trách nhim pháp phi chu trách nhim hành chính khi thc hin
hành vi nào sau đây?
A. Lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để buôn bán.
B. Xâm phạm bí mật đời tư của người khác.
C. Cố ý đánh người gây thương tích từ 11% trở lên.
D. Giao hàng sai địa điểm thỏa thuận.
Câu 12: Ngưi vi phm pháp lut, y thit hi v tài sn của người khác thì phi chu trách nhim
pháp lí nào dưới đây?
A. Trách nhiệm xã hội. B. Trách nhiệm dân sự.
C. Trách nhiệm hành chính. D. Trách nhiệm kỉ luật.
Câu 13: Ông V làm giám đốc công ty Z, trong quá trình lãnh đạo đã y thất thoát hàng chc t
đồng của Nhà nước, đ trn tránh trách nhim ông V đã chỉ đạo ch T kế toán công ty tiêu hy các
h sơ, chứng t có liên quan. Biết chuyn anh X nhân viên của công ty đã t cáo ông V. Thy
vậy, anh Q con ông V đã thuê anh S bắt con của anh X để khng chế anh X phải rút đơn tố cáo,
đồng thời thuê anh M đưa ông V trốn ra nước ngoài. Trong trưng hp y, những ai đã vi phm
quyn bt khm phm v thân th ca công dân?
A. Ông V, chị T anh X. B. Anh S và anh Q.
C. Anh Q, anh S và anh M. D. Ông V, chị T và anh Q.
Câu 14: Bt kì công dân nào vi phm pháp lut đu phi b x lí theo quy định ca pháp lut là th
hiện bình đẳng v
A. một số lĩnh vực của đời sống xã hội.
B. trách nhiệm pháp lí.
C. quyền và nghĩa vụ.
D. thực hiện pháp luật.
Câu 15: Anh B t ý xông vào nhà anh N để khám xét nhà vì nghi ng anh N ly trộm đin thoi ca
mình, hành vi của anh B đã xâm phạm đến quyền nào dưới đây?
A. Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự.
B. Quyền được đảm bảo bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín.
C. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
D. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.
Câu 16: Anh G có tên trong danh sách c tri ti t bu c X nhưng đến ngày bu c anh G không đi
b phiếu bu. Ông K, t trưng t bu c đã đến nhà yêu cầu anh G đi bỏ phiếu bầu đe dọa s
không cho gia đình anh G tham gia các hoạt động ca thôn m. Tc giận anh G đã đánh ông K bị
thương, thấy vy ch T v anh G đã vội gi xe đưa ông K đi cấp cứu. Trong trưng hp y, ai
Trang3/5 - Mã đề 001
không thi hành pháp lut?
A. Ông K. B. Anh G. C. Ông K, anh G. D. Anh G, chị T.
Câu 17: Các dân tc có quyn khôi phc, phát huy nhng phong tc tp quán, truyn thống văn hóa
tt đp ca dân tộc mình. Điều này th hin các dân tc đều bình đẳng v lĩnh vực nào dưới đây?
A. Xã hội. B. Văn hóa. C. Chính trị. D. Kinh tế.
Câu 18: Các cá nhân, t chc s dụng đúng đắn các quyn ca mình, làm nhng gì pháp lut cho
phép làm là
A. áp dụng pháp luật. B. sử dụng pháp luật.
C. tuân thủ pháp luật. D. thi hành pháp luật.
Câu 19: Anh K đã mua số ng ln thc phm không rõ ngun gc ca hàng kinh doanh ca ch
H để dùng chế biến đồ ăn bán cho khách hàng nhm thu li nhun. Hàng xóm ca anh K ch M
phát hin ra s việc đã báo cho cán bộ quan chức năng ông N. Do nhận ca anh K mt s
tiền, nên ông N đã lp biên bn x pht ch H, còn anh K không b x pht. Biết chuyn, ch H đã tố
cáo hành vi ca ông N với quan thẩm quyn khiến ông N b tạm đình chỉ công tác để điều tra.
Những ai dưới đây vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?
A. Chị H, anh K và ông N. B. Chị H, ông N.
C. Anh K, ông N và chị M. D. Anh K và ông N.
Câu 20: Những người hành vi không chấp hành các quy định v phòng chng dch Covid 19
khai báo y tế làm y lan dch bnh ra cộng đồng nên b quan thẩm quyn x pht theo quy
định ca pháp luật. Điều này th hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp lut?
A. Tính hệ thống của pháp luật. B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
C. Tính quy phạm phổ biến. D. Tính chặt chẽ về hình thức.
Câu 21: Quá trình hot động có mục đích, làm cho những quy định ca pháp luật đi vào cuc sng,
tr thành hành vi hp pháp ca các cá nhân, t chc đưc gi là
A. ban hành pháp luật.
B. phổ biến pháp luật.
C. y dựng pháp luật.
D. thực hiện pháp luật.
Câu 22: Cơ quan công chức nhà nước có thm quyn ra quyết định x người vi phm pháp lut
thc hin pháp lut theo hình thc
A. thi hành pháp lut. B. tuân th pháp lut.
C. s dng pháp lut. D. áp dng pháp lut.
Câu 23: Trong nhng ngành ngh pháp lut không cấm, khi đủ điều kiện theo quy định ca
pháp lut thì mi doanh nghiệp đều
A. được miễn thuế khi kinh doanh .
B. kinh doanh không cần đăng kí.
C. có quyền tự chủ đăng kí kinh doanh.
D. được miễn thuế năm đầu khi kinh doanh.
Câu 24: Do mâu thuẫn nên anh H đã đánh anh A trọng thương và b kết án 1 năm tù giam. Khi ra tù,
anh H đến công ty F xin vic. Tuy nhiên, giám đốc ông Q sau khi xem h đã từ chi vi
do anh H tng b đi tù. Bực tc b t chi, tối đó anh H rủ anh D xông vào nhà ông Q đập phá đ
đạc đánh ông Q trọng thương. Những ai dưới đây đã vi phạm quyn bt kh m phm v ch
ca công dân?
A. Anh H và ông Q. B. Anh H, anh A. C. Anh H và anh D. D. Anh H.
Câu 25: Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền được pháp lut bo h v tính mng, sc khe?
A. Tự ý bắt, giam, giữ người vì lí do không chính đáng.
B. Tung tin xấu, nói xấu, xúc phạm người khác.
C. Đánh người gây thương tích.
D. Tự ý vào chỗ ở của người khác khi không được người đó đồng ý.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 môn GDCD lần 1 trường THPT Trần Quốc Tuấn, Quảng Ngãi

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn GDCD lần 1 trường THPT Trần Quốc Tuấn, Quảng Ngãi vừa được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Hi vọng qua bài viết bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để ôn tập cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn GDCD lần 1 trường THPT Trần Quốc Tuấn, Quảng Ngãi được tổng hợp gồm có 5 trang, mỗi đề thi gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Đề có đáp án chi tiết kèm theo.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn GDCD lần 1 trường THPT Trần Quốc Tuấn

1A 2A 3D 4A 5D 6B 7D 8A 9A 10A
11A 12B 13B 14B 15D 16B 17B 18B 19A 20B
21D 22D 23C 24C 25C 26D 27C 28B 29A 30A
31B 32B 33A 34B 35D 36B 37C 38B 39D 40B

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn GDCD lần 1 trường THPT Trần Quốc Tuấn, Quảng Ngãi. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của đề thi rồi đúng không ạ? Mong rằng qua bài viết này bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn GDCD lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập các môn Sinh học lớp 12, Hóa học lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 761
Sắp xếp theo

Thi THPT Quốc Gia môn GDCD

Xem thêm