Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm 2015 - 2016 là đề thi giải Toán qua mạng có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2015 - 2016.

Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 2.1: Giá trị của x thỏa mãn: (5x - 2)(3x + 1) + (7 - 15x)(x + 3) = -20 là:

A. x = -1 B. x = 1 C. x = 2 D. x = -2

Câu 2.2: Nếu 2x2 + x(8 - x) = (x + 1)(x - 3) + 6 thì x bằng:

A. 4/9 B. 4/10 C. 3/10 D. 3/2

Câu 2.3: Giá trị của x thỏa mãn: (4x - 3)(5x + 2) + (10x + 7)(1 - 2x) = 12 là:

A. x = -3 B. x = -2 C. x = -1 D. x = 0

Câu 2.4: Nhân đa thức (3x + 2) với đa thức 2x2 - x + 3 ta thu được kết quả là:

A. 6x3 + 5x2 + 7x + 6

B. 6x3 + x2 + 7x + 6

C. 6x3 + x2 + 11x + 6

D. 6x3 + 5x2 + 11x + 6

Câu 2.5: Cho hai số tự nhiên a, b thỏa mãn a chia 8 dư 3, b chia cho 8 dư 5. Khi đó số dư của phép chia ab cho 8 là:

A. 3 B. 1 C. 5 D. 7

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ (....)

Câu 3.1: Cho hình thang ABCD (AB // CD) có số đo các góc A, B, C, D (theo đơn vị độ) lần lượt là: 3x; 4x; x; 2x. Vậy x = ................o.

Câu 3.2: Giá trị của biểu thức x2 - 2xy + y2 tại x = 3,45678; y = 1,45678 là: ..............

Câu 3.3: Hệ số của x2 trong biểu thức A = (2x - 1)(3x2 - 5x + 6) là: ..............

Câu 3.4: Một tứ giác có thể có nhiều nhất .............. góc nhọn.

Câu 3.5: Số giá trị của x thỏa mãn (x2 + 1)(x2 + 5) = 0 là: .................

Câu 3.6: Giá trị của x thỏa mãn 4x(5x - 1) + 10x(2 - 2x) = 16 là: ...............

Câu 3.7: Giá trị của x thỏa mãn (x - 2)(x2 + 2x + 4) + 35 = 0 là: x = ..............

Câu 3.8: Cho tứ giác MNPQ có góc M = góc P, góc N = 135o, góc Q = 87o. Số đo góc M là: ..............o.

Câu 3.9: Hình thang ABCD có AB // CD, số đo góc A bằng 3 lần số đo góc D, số đo góc B lớn số đo góc C là 30o. Khi đó tổng số đo của góc A và góc B là: ..............o.

Câu 3.10: Cho 3 số tự nhiên liên tiếp, biết bình phương của số cuối lớn hơn tích hai số đầu là 79 đơn vị. Số bé nhất trong ba số đã cho là: ................

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1

Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

(6) < (9) < (2) < (10) < (3) < (5) < (1) < (4) < (7) < (8)

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 2.1: B Câu 2.2: C Câu 2.3: C Câu 2.4: B Câu 2.5: D

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ (....)

Câu 3.1: 36 Câu 3.2: 4 Câu 3.3: -13 Câu 3.4: 3 Câu 3.5: 0

Câu 3.6: 1 Câu 3.7: -3 Câu 3.8: 69 Câu 3.9: 240 Câu 3.10: 25

Đánh giá bài viết
1 281
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm