Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm 2016 - 2017 là đề thi giải Toán qua mạng có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2016 - 2017.

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 2 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 3 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm 2016 - 2017 trực tuyến

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1

Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 1: Cho phân số 13/29. Phải thêm vào cả tử số và mẫu của phân số đó với số k để được phân số mới có giá trị bằng 1/3. Khi đó k = ...

A) 5 B) -5 C) 10 D) -10

Câu 2: Cho ΔABC = ΔMNP. Biết A = 50º; B = 70º. Số đo của P là:

A) 30º B) 60º C) 45º D) 120º

Câu 3: Giá trị của biểu thức Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1là:...

A) 5/9 B) 0 C) 1 D) 2013

Câu 4: Nếu √x = 2 thì x² bằng:

A) 4 B) 2 C) 8 D) 16

Câu 5: Cho tam giác ABC có A = 70º; B = 80º. Tia phân giác của góc A và B cắt nhau tại I. Số đo của góc AIB là:

A) 150º B) 135º C) 125º D) 105º

Câu 6: Khi x = -1/2 thì |x + 1| + |x - 2| + |x| bằng giá trị nào dưới đây?

A) 7/2 B) 2 C) 5/2 D) 3/2

Câu 7: Tập hợp các giá trị của x thỏa mãn I x - 3/4I = 4/5 là:

A) {-1/20} B) {31/20} C) {-1/20; 35/20} D) {-1/20; 31/20}

Câu 8: Cho ΔABC = ΔDBC. Biết  = 140º và AB = AC. Số đo của góc DBC là:

A) 30º B) 20º C) 40º D) 45º

Câu 9: Giá trị của biểu thức: M = x + 2y + 3z biết (x + 2y)² + (y - 1)² + (x - z)² = 0 là:

A) -8 B) 6 C) -6 D) 4

Câu 10: Số Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1là số có ba chữ số khác nhau mà Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1= 11( a + b + c) thì Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1là:

A) 198 B) 891 C) 189 D) 819

Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)

Câu 1: Một hình thang có thể có nhiều nhất ..... góc tù

Câu 2: Cho tứ giác ABCD. Có góc A = 123º, góc B = 99º, góc C = 86º. Tìm số đo góc D?

Câu 3: Hệ số của x² trong biểu thức A = (2x - 1)(3x² - 5x + 6) là ....

Câu 4: Giá trị của biểu thức (x + y)(x - xy + y²) tại x = 4 và y = -3 là:

Câu 5: Giá trị của x thỏa mãn (x - 2)(x² + 2x + 4) + 35 = 0 là ...

Câu 6: Cho tứ giác MNPQ có góc M bằng góc N, góc N = 135º, góc Q = 87º. Số đo góc M là ....º

Câu 7: Cho tam giác ABC vuông tại C trung tuyến CM. Biết CA = 3cm, CB = 4cm. Độ dài CM là ... cm

Câu 8: Giá trị của biểu thức (x - y)(x² + xy + y²) tại x = 1 và y = -2 là ...

Câu 9: Số cặp số nguyên dương (x,y) để biểu thức P nhận giá trị là số nguyên Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 là ....

Câu 10: Giá trị của biểu thức x(x + y) + y(y - x) tại x = 6 và y = -8 là ....

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

(1) = (20); (2) = (7); (3) = (15); (4) = (13); (5) = (9); (6) = (14); (8) = (12); (10) = (11); (16) = (19); (17) = (18)

Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 1: B Câu 2: B Câu 3: C Câu 4: D Câu 5: D

Câu 6: A Câu 7: D Câu 8: B Câu 9: C Câu 10: A

Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)

Câu 1: 2 Câu 2: 52 Câu 3: -13 Câu 4: 37 Câu 5: -3

Câu 6: 69 Câu 7: 2,5 Câu 8: 9 Câu 9: 4 Câu 10: 100

Đánh giá bài viết
2 1.205
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm