Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 5 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 5

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 5 năm 2015 - 2016 là đề thi giải Toán qua mạng có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2015 - 2016.

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 3 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 4 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 5 năm 2015 - 2016 trực tuyến

Bài 1: Cóc vàng tài ba

Câu 1.1: Phân tích đa thức x2(y - 1) + y2(1 - y) ta được:

A. (y - 1)(x - y)(x + y)

B. (y - 1)(x2 + y2)

C. (y + 1)(x + y)(x - y)

D. (1 - y)(x2 - y2)

Câu 1.2: Giá trị của biểu thức: x2 - y2 + 2y - 1 tại x = 75; y = 26 là:

A. 500 B. 50 000 C. 5 000 D. 50

Câu 1.3: Tập hợp các giá trị của x thỏa mãn (x3 + 27) + (x + 3)(x - 3) = 0 có số phần tử là:

A. 3 B. 2 C. 0 D. 1

Câu 1.4: Giá trị của biểu thức: 5x2z - 10xyz + 5y2z tại x = 24; y = 20; z = 2 là:

A. 106 B. 16000 C. 160 D. 1600

Câu 1.5: Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 3cm; AC = 4cm. Kẻ AH vuông góc với BC. Gọi D và E lần lượt là điểm đối xứng của H qua AB và AC. Khi đó độ dài đoạn DE bằng:

A. 5,5cm B. 4,8cm C. 4,5cm D. 5cm

Câu 1.6: Số trục đối xứng của tam giác đều là:

A. 2 B. 1 C. 3 D. 4

Câu 1.7: Cho x ≠y thỏa mãn: x2y - xy2 + x3 - y3 = 0. Khi đó:

A. 2x = y B. x = -y C. x = -2y D. x = 2y

Câu 1.8: Giá trị của biểu thức (2x + 5y)(4x2 - 10xy + 25y2) tại x = -2; y = -1 là:

A. -189 B. 189 C. 169 D. -169

Câu 1.9: Cho hình bình hành ABCD có CD = 2AD. Gọi M là trung điểm của cạnh CD. Khi đó số đo của góc AMB bằng:

A. 90o B. 120o C. 60o D. 45o

Câu 1.10: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức: x2 + y2 - 2x + 6y + 20 là:

A. 20 B. 15 C. 10 D. 12

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 2.1: Giá trị lớn nhất của biểu thức P = 5 - 4x - x2 là: ...............

Câu 2.2: Giá trị x > 0 thỏa mãn: 5(x + 3) - 2x(x + 3) = 0 là x = ............

Câu 2.3: Phân tích đa thức xy - 12 + 3x - 4y ta được: (x + a)(y + b). Khi đó a + b = .............

Câu 2.4: Tổng của x; y thỏa mãn: (x - 2015)2 + (y - 2014)2 ≥ 0 là: ................

Câu 2.5: Cặp số x; y thỏa mãn: xy - 4y - 5x + 20 = 0. Khi đó x + y = ..........

Câu 2.6: Cho a + b + c = 0 và abc = 3. Khi đó a3 + b3 + c3 = ..............

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 5

Bài 1: Cóc vàng tài ba

Câu 1.1: A Câu 1.2: C Câu 1.3: D Câu 1.4: C Câu 1.5: B

Câu 1.6: C Câu 1.7: B Câu 1.8: A Câu 1.9: A Câu 1.10: C

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 2.1: 9 Câu 2.2: 5/2 Câu 2.3: -1

Câu 2.4: 4029 Câu 2.5: 9 Câu 2.6: 9

Đánh giá bài viết
1 600
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm