Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 10 Chương trình mới Review 3: Unit 6-7-8

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 10 Chương trình mới Review 3

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 10 Chương trình mới Review 3: Unit 6-7-8 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn tập lại ngữ pháp và các kỹ năng ở 3 unit đã được học để chuẩn bị tốt nhất cho những bài học tiếp theo. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

Language - trang 36 Review 3 SGK Tiếng Anh 10 mới

Tổng hợp bài tập các phần Language - trang 36 Review 3 SGK Tiếng Anh 10 mới.

Vocabulary (Từ vựng)

1. Complete these sentences with suitable words from the box.

Hoàn thành những câu này với những từ phù hợp trong khung.

inequality, pay, right, discrimination, gender

1. Women are demanding equal__________ for equal work.

2. I think this is a clear case of__________ against women.

3. Education for all means that everyone has the ____________ to receive education.

4. _________ equality means that both men and women are treated equally.

5. Women in developing countries are fighting against gender ___________.

KEY

1. pay 2. discrimination 3. right 4. gender 5. inequality

1. Người phụ nữ đang yêu cầu việc trả lương bằng nhau cho những công việc bằng nhau.

2. Tôi nghĩ rằng đây là một trường hợp rõ ràng của việc phân biệt phụ nữ.

3. Giáo dục cho tất cá có nghĩa là mọi người đều có quyền nhận được sự giáo dục.

4. Bình đẳng giới có nghĩa là nam và nữ đều được đối xử công bằng.

5. Phụ nữ ở những quốc gia đang phát triển đang chiến đấu chống lại việc bất bình đẳng giới.

2. Choose the correct words in the following sentences.

Chọn từ đúng trong những câu sau.

1. Using an (electric/ electronic) device such as a laptop, you can learn English effectively.

2. To play audio tapes and CDs, you just need a cassette or CD (player/ recorder).

3. Watching and listening to English (radio/ television shows) is an excellent way to learn English.

4. A (tablet/ desktop) is a mobile computer that is also useful for language learning.

5. Language translation (touch screen/ software) allows you to translate from one language into another.

KEY

1. electronic

2. player

3. television shows

4. tablet

5. software

1. Sử dụng một thiết bị điện tử như là máy tính xách tay, bạn có thể học tiếng Anh hiệu quả.

2. Để chạy băng nghe và CD, bạn chỉ cần một máy cassette hoặc máy phát CD.

3. Xem và nghe chương trình truyền hình tiếng Anh là một cách xuất sắc để học tiếng Anh.

4. Một máy tính bảng là một máy tính di động mà cũng được dùng phổ biến cho việc học ngôn ngữ.

5. Phần mềm biên dịch ngôn ngữ cho phép bạn dịch từ một ngôn ngừ này sang một ngôn ngữ khác.

Skills - trang 37 Review 3 SGK Tiếng Anh 10 mới

Tổng hợp các bài tập phần Skills - trang 37 Review 3 SGK Tiếng Anh 10 mới.

Reading (Đọc)

1. Read the text.

Đọc bài văn.

Interactive whiteboard

An interactive whiteboard is an electronic device that helps students learn English in a more stimulating way. It is very useful in the classroom because it can engage students and provide them with interactive opportunities.

You can write on it with a special pen or even with your finger. You can also run presentation software on the interactive whiteboard. It is useful for teachers to make grammar or vocabulary presentations and save them for using again. After students complete an - exercise, they can see the correct answers on the board. Teachers can also download resources such as gap-fill exercises, multiple-choice quizzes or games for their students to do in class. All the students have to do is to come to the board and drag and drop their answers into the gaps with their fingers. This involves them directly in work in front of the board, which most of them love. In summary, an interactive whiteboard is beneficial for both teachers and students in the classroom.

1. Match the words in A with their definitions in B.

Nối những từ trong A với định nghĩa trong phần B.

KEY

Bảng (trắng) tương tác

Một bảng tương tác là một thiết bị điện tử mà giúp học sinh học tiếng Anh bằng những cách kích thích hơn. Nó rất hữu ích trong lớp học bởi vì nó có thể khuyến khích học sinh và đem đến cho chúng những cơ hội tương tác. Bạn có thể viết lên nó với một cây bút đặc biệt hoặc thậm chí với ngón tay của bạn. Bạn cũng có thể chạy phần mềm thuyết trình trên bảng tương tác. Nó hữu ích cho giáo viên để làm thuyết trình ngữ pháp và từ vựng và lưu chúng để sử dụng lại. Sau khi học sinh hoàn thành bài tập chúng có thể xem những câu trả lời đúng trên mạng. Giáo viên cũng có thể tải những nguồn như là bài tập điền vào chỗ trống, câu hỏi trắc nghiệm hoặc trò chơi cho học sinh làm trong lớp. Tất cả những gì học sinh phải làm là lên bảng, kéo và thả câu trả lời của chúng vào khoảng trống bằng tay. Điều này đòi hỏi chúng trực tiếp thao tác ở trước bảng, mà hầu hết chúng đều thích. Nói tóm lại, một bảng tương tác đều có lợi cho cả giáo viên và học sinh trong lớp học.

1 - d

interactive - that allows people to work together and have an influence on each other tương tác - cho phép con người làm việc cùng nhau và gây ảnh hưởng lên nhau

2 - c

engage - to attract and keep the attention (of somebody) gắn kết - thu hút và giữ Liên lạc ai đó

3 - b

drag - to move something on a screen by pulling it along kéo - di chuyển cái gì trên màn hình bằng cách kéo nó

4 - a

involve - to include something or somebody as an important part of something liên quan - bao gồm cái gì đó hay ai đó như là một phần quan trọng của cái gì đó

2. Read the text again and answer the questions.

Đọc bài văn lần nữa và trả lời các câu hỏi.

1. How does an interactive whiteboard help students?

2. Why is the interactive whiteboard very useful in the classroom?

3. Why is presentation software useful for teachers?

4. What resources can teachers download onto the interactive board?

5. How can students give their answers on the interactive whiteboard?

KEY

1. Bảng tương tác giúp học sinh như thế nào?

It helps students learn English in a more stimulating way.

Nó giúp cho học sinh học tiếng Anh theo một cách kích thích hơn.

2. Tại sao bảng tương tác hữu ích trong lớp học?

Because it can engage students and provide them with interactive opportunities.

Bởi vì nó có thể hỗ trợ học sinh và cung cấp cho chúng những cơ hội tương tác.

3. Tại sao phần mềm thuyết trình hữu ích cho giáo viên?

Because with it teachers can make grammar or vocabulary presentations and save them for using again.

Bởi vì với nó, giáo viên có thể làm bài thuyết trình về ngữ pháp và từ vựng và lưu chúng để sử dụng lại.

4. Giáo viên có thể tải những nguồn nào trên bảng tương tác?

They can download gap-fill exercises, multiple-choice quizzes or games.

Họ có thể tải những bài tập điền vào chỗ trống, câu hỏi trắc nghiệm hoặc trò chơi.

5. Học sinh đưa ra câu trả lời trên bảng tương tác như thế nào?

They can drag and drop their answers into the gaps with their fingers.

Họ có thể kéo và thả câu trả lời của họ vào khoảng trống bằng ngón tay.

Đánh giá bài viết
1 1.833
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm