Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 3 có đáp án

Từ vựng Tiếng Anh Unit 3 lớp 11: A Party

Mã số: 10182. Đã có 659 bạn thử.

Từ vựng Tiếng Anh Unit 3 Lớp 11: A Party

Bài tập trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Ôn tập Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 gồm nhiều dạng câu hỏi khác nhau giúp các em học sinh lớp 11 luyện tập từ vựng Tiếng Anh có trong Unit 3 hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 11 khác:

1. Match the English word with Vietnamese definition.
i. diamond anniversary a. Lễ kỉ niệm 25 năm
ii. golden anniversary b. Lễ kỉ niệm 50 năm
iii. milestone c. Lễ kỉ niệm 60 năm
iv. silver anniversary  d. Sự kiện quan trọng
i. diamond anniversary - ...
ii. golden anniversary - ...
iii. milestone - ...
iv. silver anniversary - ....
2. _____________: Ngân sách
3. Verb form of the word "Decoration" is ____________.
4. Choose the word which has this following definition.
To stop feeling angry with somebody who has done something to harm, annoy or upset you.
5. Get _______ trouble: gặp rắc rối
6. Attention! The _____ from Ha Noi to Ho Chi Minh city will start at 7 a.m.
7. Choose the word which has this following definition.
A drink made from lemon juice, sugar and water.
8. ___________: Sự bừa bọn
9. "Organise" means _____________.
Bắt đầu ngay
1 659