Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số (Có đáp án)

Trắc nghiệm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số

Để giúp các bạn học sinh lớp 12 học tập tốt hơn môn Toán, VnDoc xin mời các bạn tham khảo tài liệu Trắc nghiệm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số (Có đáp án). Bộ câu hỏi bài tập trắc nghiệm gtln gtnn của hàm số gồm các câu hỏi về tính giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số trên 1 đoạn, 1 khoảng, tìm tham số thỏa mãn điều kiện,... được xây dựng dựa trên trọng tâm chương trình Toán 12 và đề thi THPT Quốc gia.

Bộ tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập và các kì thi quan trọng sắp tới. Mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 12, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 12 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 12. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Câu 1: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y={{x}^{2}}+\frac{1}{x} trên khoảng \left( 0,1 \right) đạt tại điểm có hoành độ là:

A. \frac{3\sqrt{2}}{2}B. \frac{1}{\sqrt[3]{2}}C. \frac{2\sqrt[3]{3}}{3}D. \frac{\sqrt[3]{2}}{2}

Câu 2: Giá trị lớn nhất M và nhỏ nhất m của hàm số y=x+{{\cos }^{2}}x trên đoạn \left[ \frac{\pi }{4},\frac{\pi }{2} \right] là:

A. M=\frac{\pi }{4}+\frac{1}{2},m=\frac{\pi }{2}B. M=\frac{\pi }{2},m=1
C. M=\frac{\pi }{4}+\frac{1}{2},m=\frac{\pi }{4}D. M=1,m=0

Câu 3: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y=\frac{2{{x}^{2}}+x-3}{2x-6} trên khoảng \left[ 1,2 \right] là:

A. \frac{-3}{2}B. \frac{3}{2}C. \frac{1}{2}D. \frac{1}{4}

Câu 4: Giá trị lớn nhất của hàm số y=x+\sqrt{2-{{x}^{2}}} trên đoạn \left[ -\sqrt{2},\sqrt{2} ]\right.

A. 1B. \sqrt{2}C. 2D. 2\sqrt{2}

Câu 5: Giá trị lớn nhất của hàm số y={{x}^{4}}-2{{x}^{3}}+3 trên đoạn \left[ 0,2 \right]

A. 2B. 3C. 5D. 11

Câu 6: Giá trị nhỏ nhất của hàm số:

A. -6B. -4C. 3D. \frac{-9}{8}

Câu 7: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y=\cos 2x-\sin x-3

A. 4B. -5C. 1D. \frac{33}{8}

Câu 8: Cho hàm số: y=\frac{2+\sin x}{3-\sin x}. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số lần lượt là:

A. \pi ,-\piB. \frac{2}{3},\frac{1}{4}
C. 1, 3D. \frac{3}{2},\frac{1}{4}

Câu 9: Giá trị lớn nhất của hàm số y=\cos x+\sqrt{2-{{\cos }^{2}}x} là:

A. 1B. 2C. \sqrt{2}D. 3

Câu 10: Giá trị lớn nhất của hàm số y=\frac{1-x}{2x+3} trên \left[ 0,2 \right]

A. 0B. -1C. 2D. \frac{1}{3}

Câu 11: Giá trị lớn nhất M, giá trị nhỏ nhất m của hàm số y={{x}^{3}}-3x+2 trên đoạn \left[ -2,0 \right]

A. M=2,m=0B. M=4,m=-1C. M=2,m=-1D. M=4,m=0

Câu 12: Cho hàm số y=-{{x}^{3}}+3x+5. Chọn phương án đúng trong các phương án sau:

A. \begin{matrix}

\max y=5 \\

\left[ -2,0 \right] \\

\end{matrix}C. \begin{matrix}

\max y=3 \\

\left[ -1,1 \right] \\

\end{matrix}
B. \begin{matrix}

\min y=3 \\

\left[ -1,1 \right] \\

\end{matrix}D. \begin{matrix}

\min y=7 \\

\left[ -1,1 \right] \\

\end{matrix}

Câu 13: Giá trị lớn nhất của hàm số y=\sqrt{4x-{{x}^{2}}}

A. 0B. 2C. -2D. 4

Câu 14: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số  y=f\left( x \right)=x+\sqrt{4-{{x}^{2}}} lần lượt là:

A. 2\sqrt{2} và -2
B. \sqrt{2} và 2
C. 2 và -2
D. 2\sqrt{2} và 2
Câu 15: Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau: Trên khoảng \left( 0,+\infty \right) thì hàm số y=-{{x}^{3}}+3x+1:

A. Có giá trị nhỏ nhất y = 3
B. Có giá trị lớn nhất y = 3
C. Có giá trị nhỏ nhất là y = -1
D. Có giá trị lớn nhất y = -1
Câu 16: Giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng \left( 0,4 \right) đạt tại x bằng bao nhiêu, biết hàm số có dạng y=5-x-\frac{1}{x}

A. 3B. 2C. 1D. -1

Câu 17: GTLN, GTNN của hàm số y=f\left( x \right)=\sqrt{5-4x} trên đoạn \left[ -1,1 \right]

A. 3 và 2B. 3 và 1C. 2 và 1D. 3 và 0

Câu 18: Hàm số y=\frac{2x-m}{x+1} đạt giá trị lớn nhất trên đoạn \left[ 0,1 \right] khi m có giá trị bằng:

A. m=-1B. m=2
C. m=0D. m=1

Câu 19: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y=f\left( x \right)=\sqrt{4x-{{x}^{2}}} trên đoạn \left[ \frac{1}{2},3 \right]

A. 2 và \frac{\sqrt{7}}{2}B. 3 và \frac{\sqrt{11}}{2}
C. 2 và \frac{\sqrt{5}}{2}D. 2 và \frac{\sqrt{3}}{2}

Câu 20: Hàm số y={{x}^{3}}-3m{{x}^{2}}+6 đạt giá trị nhỏ nhất bằng 2 trên đoạn \left[ 0,3 \right] là:

A. m = 1C. m>\frac{3}{2}

B. m = 2
D. m=\frac{31}{27}

Đáp án bài tập trắc nghiệm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số

1. B2.A3.A4.C5.B
6.D7.B8.D9.B10.D
11.D12.B13.B14.A15.B
16.A17.B18.C19.A20.D

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Trắc nghiệm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số (Có đáp án). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Thi THPT Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Văn, Thi THPT Quốc gia môn Lịch sử mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm Toán 12

    Xem thêm