40 câu Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Chương 4 - Phân số

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài tập Trắc nghiệm
MOÂN TOAÙN LP 4 - CHÖÔNG IV
Câu 135: Viết phép chia sau dưới dạng phân số: 8 : 15
A.
8
15
B.
15
8
C.
15
23
D.
23
15
Câu 136: 4 phân số, phân số o biểu diễn phần đậm của hình sau:
A.
3
8
C.
11
8
B.
8
3
D.
11
3
Câu 137: Chọn câu trả lời đúng:
A.
7
6
> 1 B.
3
5
< 1 C.
7
15
= 1 D.
6
6
= 1
Câu 138: Chọn phân số bằng phân số
2
1
ứng với tỉ lệ phần đậm trong hình vẽ.
A.
24
12
C.
12
12
B.
12
24
D.
12
13
Câu 139: Điền phân số thích hợp vào ô trống.
43
45
3
5
A.
3
5
B.
12
5
C.
12
4
D.
12
20
Câu 140: Rút gọn phân số sau:
45
63
A.
5
6
B.
5
4
C.
5
7
D.
5
3
Câu 141: Phân số nào sau đây tối giản?
A.
10
6
B.
2
3
C.
12
4
D.
6
8
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 142: Phân số nào sau đây bằng phân số
7
4
A.
28
16
B.
21
9
C.
21
6
D.
21
15
Câu 143: Đúng ghi Đ, sai ghi S o ô trống:
a)
c)
b)
3
2
27
9
d)
7
2
14
6
Câu 144: Quy đồng mẫu số hai phân số sau:
5
4
3
7
A.
8
4
8
7
B.
15
12
15
35
C.
15
4
15
7
D.
15
11
15
7
Câu 145: Hãy viết
5
3
2 thành hai phân số mẫu chung 5
A.
5
3
5
2
B.
5
6
5
3
C.
5
3
5
10
D.
5
3
5
18
Câu 146: Quy đồng mẫu số các phân số sau:
2
3
;
5
2
;
4
1
A.
20
30
;
20
2
;
20
5
B.
20
30
;
20
8
;
20
1
C.
20
3
;
20
8
;
20
5
D.
20
30
;
20
8
;
20
5
Câu 147: Số thích hợp điền vào chỗ trống:
A. 27 B. 9 C. 3 D. 7
Câu 148: Phân số nào sau đây bằng 2?
A.
7
13
B.
7
14
C.
7
15
D.
1
8
Câu 149: Chọn câu trả lời đúng.
A.
10
6
10
4
B.
1
7
5
C.
2
1
2
3
D.
4
8
= 2
Câu 150: Điền số thích hợp vào ô trống:
7979
2
A. 3 B. 2 C. 1 D. 4
Câu 151: Đúng ghi Đ, sai ghi S o ô vuông:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
a) 3 cm =
10
3
dm c) 1367 mm=
100
1367
m
b)
1000
312
m = 312 cm
d) 25 dm =
10
25
m
Câu 152: Phân số nào sau đây nhỏ hơn phân số
40
9
A.
20
3
B.
5
2
C.
8
2
D.
10
3
Câu 153: Khoanh vào trước câu trả lời đúng:
A.
9
10
9
8
B.
7
6
5
4
C.
21
24
7
12
D.
12
11
9
8
Câu 154: Kết quả của phép toán:
5
18
8
3
+ 4 =?
A.
40
164
B.
40
159
C.
40
319
D.
40
219
Câu 155: Một hình chữ nhật chiều rộng
8
5
m, chiều dài hơn chiều rộng 1m. Tính nửa
chu vi hình chữ nhật.
A.
8
13
m B.
4
13
m C.
8
15
m D.
4
9
m
Câu 156: Kết quả của phép tính:
2
1
3
8
- 1 =?
A.
6
7
B. 2 C.
6
13
D.
6
11
Câu 157: Tìm x, biết:
2
5
4
13
6
1
x
A. x =
12
7
B. x =
12
11
C. x =
12
13
D. x =
12
15
Câu 158: Một trang trại nuôi gà, bán
4
5
số trong hai ngày. Ngày đầu bán được
2
1
số của
trại. Hỏi ngày thứ hai bán được mấy phần của tổng số mà trại có?
A.
4
7
tổng số C.
4
3
tổng số
B.
4
6
tổng số D.
4
1
tổng số
Câu 159: Kết quả của phép nhân:
=?

Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Chương 4

40 câu Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Chương 4 - Phân số các phép tính với phân số giới thiệu hình thoi có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi cho các em học sinh tham khảo ôn tập bài tập Toán lớp 4 theo chương. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Trắc nghiệm Toán 4 - Chương 3 bao gồm 40 câu hệ thống toàn bộ kiến thức cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kiến thức ôn tập chuẩn bị cho các kì thi. Ngoài ra, các em học sinh ở nhà trong thời gian nghỉ dịch Corona luyện tập củng cố lại kiến thức.

Tổng hợp phiếu và đề ôn tập nghỉ Corona lớp 4

Đánh giá bài viết
156 15.086
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 4 Xem thêm