Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 trường THPT Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp

Trang 1/9- Mã Đề 126
SỞ GD&ĐT TỈNH ĐỒNG THÁP
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
NGUYỄN QUANG DIÊU
_______________________________
KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA M 2019 LẦN 1
Bài thi KHOA HỌC XÃ HỘI
Môn thi thành phần: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 50 phút (Không kể thời gian phát đề)
(Đề thi gồm có: 40 câu)
_____________________________________________
( Đề thi có 5 trang)
Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . .Lớp: . . .
Câu 1: Đảng Cộng sản Đông Dương xác định kẻ thù trong giai đoạn cách mạng 1939 1945 là
A. phát xít Nhật.
B. phản động thuộc địa và tay sai.
C. thực dân phong kiến.
D. đế quốc và phát xít.
Câu 2: Phong trào cách mạng 1930 -1931 không nhằm mục tiêu nào sau đây?
A. Đòi cải thiện đời sống.
B. Lật đổ chính quyền thực dân Pháp.
C. Giảm sưu cao, thuế nặng.
D. Đòi tăng lương, giảm giờ làm.
Câu 3: Yếu tố nào sau đây là nguyên nhân chung dẫn đến sự phát triển kinh tế của Mĩ và các nước
tư bản khác?
A. Li dng vn nưc ngoài, tp trung đu tư vào các ngành kĩ thut then cht.
B. Tài nguyên thiên nhiên di giàu, lãnh th rng ln.
C. Biết tn dng và khai thác nhng thành tu khoa hc-kĩ thut.
D. Li dng chiến tranh đ buôn bán vũ khí.
Câu 4: Sau khi từ Anh trở lại Pháp (1917), Nguyễn Tất Thành quyết định gia nhập Đảng Xã hội
Pháp là do:
A. đó là một tổ chức chính trị duy nhất của quần chúng.
B. đó là tổ chức chính trị duy nhất theo tư tưởng Đại Cách mạng Pháp.
C. đó là một tổ chức chính trị duy nhất mang tính cách mạng.
Câu 5: Tại Hội nghị BCH Trung ương tháng 11/1939, Đảng Cộng sản Đông Dương đã chủ trương
thành lập
A. Mặt trận phản đế Đông Dương.
B. Mặt trận dân chủ Đông Dương.
C. Thống nhất Mặt trận dân tộc phản đế Đông
Dương.
D. Mặt trận nhân dân phản đế.
Câu 6: Mục tiêu chung được thoả thuận trong Hội nghị Ianta là
A. tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.
B. thủ tiêu chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.
C. xây dựng nước Đức thành quốc gia thống nhất và dân chủ.
D. chấm dứt tình trạng nội chiến Trung Quốc.
Câu 7: Những hình thức đấu tranh mới được Đảng Cộng sản Đông Dương vận dụng trong phong
trào dân chủ 1936 - 1939 là gì?
A. Đấu tranh nghị trường, mít tinh, hội họp.
B. Đấu tranh nghị trường, đấu tranh báo chí.
C. Mít tinh, biểu tình đòi quyền sống.
D. Biểu tình có vũ trang, tổng bãi công chính trị.
Mã đề 126
Trang 2/9- Mã Đề 126
Câu 8: Điểm mới của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5 – 1941
so với Hội nghị tháng 11 – 1939 là
A. thành lập mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi chống đế quốc.
B. đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, chống đế quốc và phong kiến.
C. giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước ở Đông Dương.
D. tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, thực hiện giảm tô, giảm tức.
Câu 9: Tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5/1941), Nguyễn Ái Quốc chủ trương thành lập
mặt trận nào?
A. Mặt trận Việt Minh.
B. Mặt trận Liên Việt.
C. Mặt trận Đồng Minh.
D. Mặt trận Phản đế.
Câu 10: Nội dung nào không phải là nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN?
A. Hợp tác phát triển có hiệu quả về kinh tế, văn hoá và xã hội.
B. Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
C. Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hoà bình.
D. Chỉ sử dụng vũ lực khi được 2/3 nước thành viên đồng ý.
Câu 11: Tại sao sau thời gian tiến hành chiến tranh lạnh cả Liên Xô và Mĩ đều suy giảm về vị thế
của mình?
A. Liên Xô và Mĩ phải tăng cường viện trợ, giúp đỡ đồng minh của mình.
B. Chi phí quốc phòng lớn, cạnh tranh gay gắt của Nhật Bản, Tây Âu.
C. Phải tập trung đầu tư nghiên cứu chế tạo vũ khí hiện đại.
D. Sự vươn lên mạnh mẽ về kinh tế của Nhật Bản, Tây Âu.
Câu 12: Sự kiện đánh dấu chế độ phong kiến Việt Nam đã hoàn toàn sụp đổ là
A. Vua Bảo Đại trao ấn kiếm cho chính quyền cách mạng (30-8-1945).
B. Tổng khởi nghĩa giành được thắng lợi trên cả nước (28-8-1945).
C. Tổng khởi nghĩa giành được chính quyền ở Huế (23-8-1945).
D. Tổng khởi nghĩa giành được chính quyền ở Hà Nội (19-8-1945).
Câu 13: Sự kiện Anh muốn rời Liên minh châu Âu (2016) đã tác động như thế nào đến tình hình
chung của liên minh Châu Âu?
A. Gây khó khăn trong quan hệ trao đổi về tài chính trong khu vực.
B. Làm đảo lộn nền kinh tế, tài chính của khu vực.
C. Gây khó khăn trong việc quan hệ thương mại của khu vực.
D. Gây khó khăn trong việc trao đổi hàng hóa giữa Anh và khu vực.
Câu 14: Nguyễn Ái Quốc khẳng định “con đường giải phóng của nhân dân Việt Nam phải theo con
đường cách mạng vô sản” sau khi:
A. tham dự đại hội Đảng Xã hội Pháp ở Tua.
B. trở thành đảng viên Đảng Xã hội Pháp.
C. dự Hội nghị của các nước đế quốc thắng trận ở Vécxai.
D. đọc Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của V.I.Lênin.
Câu 15: Vai trò nổi bật của Mặt trận Việt Minh trong cao trào kháng Nhật cứu nước ở nước ta là
A. lãnh đạo quần chúng khởi nghĩa giải thoát cho tù chính trị bị giam cầm.
B. lãnh đạo quần chúng nổi dậy giành được chính quyền ở một số nơi.
C. vận động quần chúng nhân dân kéo đi phá kho thóc chống đói.
D. đưa ra chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.
Câu 16: Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930-1931 là gì?
A. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãnh đạo phong trào đấu tranh.
B. Ảnh hưởng cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 làm đời sống nhân dân cơ cực.
C. Địa chủ phong kiến tay sai tăng cường bóc lột nhân dân Việt Nam.
D. Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái.
Trang 3/9- Mã Đề 126
Câu 17: Phương pháp đấu tranh trong thời kì 1936 – 1939 là gì?
A. đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang.
B. đấu tranh công khai, bí mật và đấu tranh vũ trang.
C. đấu tranh hợp pháp, bất hợp pháp và đấu tranh chính trị.
D. đấu tranh công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp.
Câu 18: Hoạt động tiêu biểu của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên khi mới ra đời là
A. xây dựng cơ sở trong kiều bào.
B. mở lớp đào tạo cán bộ cách mạng.
C. tập hợp lực lượng.
D. xây dựng cơ sở trong nước.
Câu 19: Nguyên tắc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an là
A. phải được sự nhất trí của 5 nước uỷ viên thường trực.
B. chỉ cần sự nhất trí của hai nước thường trực là Mĩ và Liên Xô.
C. phải được sự đồng ý của 10 nước không thường trực.
D. chỉ cần 3 trong 5 nước uỷ viên thường trực nhất trí.
Câu 20: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á có cơ hội khách quan thuận lợi nào
để đấu tranh giành độc lập?
A. Quân đội các nước Đồng minh tiến vào Đông Nam Á giải giáp phát xít Nhật.
B. Quân Đồng minh chiếm đóng Nhật Bản để thủ tiêu tận gốc chủ nghĩa phát xít.
C. Phát xít Nhật đầu hàng phe Đồng minh không điều kiện.
D. Liên Xô giúp đỡ phong trào giành độc lập của nhân dân Đông Nam Á.
Câu 21: Quyết định nào dưới đây của Hội nghị Ianta đã tạo điều kiện cho thực dân Pháp quay trở
lại xâm lược Đông Dương?
A. Đông Nam Á vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây.
B. Liên Xô không được đưa quân đội vào Đông Dương.
C. Đồng ý cho quân Anh và quân Trung Hoa Dân quốc vào Đông Dương.
D. Quân Anh sẽ mở đường cho quân Pháp quay trở lại Đông Dương.
Câu 22: Đặc điểm kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là
A. Thit hi nng n do s tàn phá ca chiến tranh
B. Phát trin ngang bng với các nước châu Âu.
C. Phát trin mnh m.
D. Suy gim nghiêm trọng vì đầu tư quá lớn cho công nghip quc phòng.
Câu 23: Sự khác biệt giữa phong trào đấu tranh của nông dân Nghệ-Tĩnh với phong trào đấu tranh
cả nước năm 1930 là
A. Những cuộc đấu tranh của nông dân có vũ trang tự vệ.
B. Nông dân đấu tranh chưa có khẩu hiệu cụ thể.
C. Những cuộc biểu tình của nông dân chỉ đặt ra mục tiêu cải thiện đời sống .
D. Nông dân đấu tranh bằng lực lượng chính trị.
Câu 24: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, mâu thuẫn chủ yếu nhất trong xã hội Việt Nam
A. nhân dân Việt Nam với đế quốc Pháp và tư sản người Việt.
B. nông dân Việt Nam với toàn thể giai cấp phong kiến.
C. nhân dân Việt Nam với đế quốc Pháp và tay sai.
D. tư sản Việt Nam với tư sản Pháp và phong kiến.
Câu 25: Sự kiện nào dưới đây đánh dấu sự khởi sắc của tổ chức ASEAN?
A. Hiệp ước Ba-li được kí kết (1976).
B. Việt Nam gia nhập vào tổ chức (1995).
C. Mở rộng thành viên gồm mười nước ở Đông Nam Á.
D. Vấn đề Campuchia được giải quyết (1989).

Đề thi thử năm 2019 môn Lịch sử

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 trường THPT Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 trường THPT Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 97
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử

Xem thêm