Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 trường THPT Quỳnh Lưu 2 - Nghệ An

Trang 1
SỞ & ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019
Môn thi: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh:.......................................................................
Số báo danh:............................................................................
Câu 1: Thắng lợi nào của nhân dân Việt Nam trong thế kỉ XX góp phần xóa bỏ chủ nghĩa thực dân trên
thế giới?
A. Kháng chiến chống Pháp (1945-1954) và kháng chiến chống (1954-1975).
B. Cách mạng tháng Tám (1945) và kháng chiến chống (1954-1975).
C. Cách mạng tháng Tám (1945) và chiến thắng Điện Biên Phủ (1954).
D. Tổng tiến công và nổi dậy xuân 975.
Câu 2: Nội dung nào dưới đây không phải là ý nghĩa của chiến dịch Biên giới thu – đông 1950?
A. Con đường liên lạc của ta với các nướchội chủ nghĩa được mở rộng và khai thông.
B. Quân đội ta giành được thế chủ động trên chiến trường chính Đông Dương.
C. Quân đội ta giành được thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.
D. Chiến dịch chủ động tiến công đầu tiên của bộ đội chủ lực, mở ra bước ngoặt của cuộc kháng chiến.
Câu 3: Nội dung nào sau đây không nằm trong Hiệp định bộ 6/3/1946?
A. Chính phủ Việt Nam dân chủ Cộng hòa chấp nhận cho Pháp đưa 15.000 quân ra Bắc và rút dần trong
5 năm.
B. Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia tự do.
C. Tiếp tục nhân nhượng cho Pháp quyền lợi kinh tếvăn hóa.
D. Hai bên thực hiện ngừng bắn Nam Bộ.
Câu 4: Hình thức đấu tranh chống - Diệm chủ yếu của nhân dân miền Nam Việt Nam trong những
ngày đầu ngay sau Hiệp định Giơ-ne-vơ
A. Đấu tranh trang kết hợp chính trị.
B. Dùng bạo lực cách mạng.
C. Đấu tranh chính trị hòa bình.
D. Khởi nghĩa trang giành lại chính quyền.
Câu 5: Năm 1929, có những tổ chức cộng sản nào xuất hiện Việt Nam?
A. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản đảng.
B. Tân Việt cách mạng đảng, An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản đảng.
C. Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn.
D. Hội việt Nam cách mạng thanh niên, An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn.
Câu 6: Âm mưu thâm độc của đế quốc trong chiến lược Chiến tranh cục bộ miền Nam Việt Nam
(1965-1968) được thể hiện trong chiến thuật?
Trang 2
A. “Trực thăng vận”, “Thiết xa vận”.
B. “Tìm diệt” và “bình định” vào “vùng đất thánh của Việt cộng”
C. Dồn dân lập “Ấp chiến lược”.
D. “Tìm diệt”“chiếm đóng”.
Câu 7: Đâukết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp quyết liệt của nhân dân Việt Nam?
A. Cách mạng tháng Tám thành công (1945). B. Kháng chiến chống Pháp thắng lợi (1954.
C. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời (1930). D. Kháng chiến chống thắng lợi (1975).
Câu 8: Cuộc khởi nghĩa nào tiêu biểu nhất của nhân dân đồng bằng Bắc Bộ (Việt Nam) trong phong trào
Cần Vương cuối thế kỉ XIX?
A. Khởi nghĩa Bãi Sậy. B. Khởi nghĩa Hương Khê.
C. Khởi nghĩa Yên Thế. D. Khởi nghĩa Ba Đình.
Câu 9: Chiến lượcChiến tranh đặc biệtnằm trong hình thức nào của chiến lược toàn cầu đề ra?
A. “Cam kếtmở rộng”. B. “Bên miệng hố chiến tranh”.
C. “Ngăn đe thực tế”. D. “Phản ứng linh hoạt”
Câu 10: Luận cương chính trị 10/1930 của Đảng cộng sản Đông Dương không đưa ngọn cờ dân tộc lên
hàng đầunặng về đấu tranh giai cấp là do
A. Đánh giá chưa đúng khả năng chống đế quốc và phong kiến của sản dân tộc.
B. Chịu sự chi phối của tưởng hữu khuynh từ các đảng cộng sản trên thế giới.
C. Chưa xác định được mâu thuẫn bản trong xã hội Đông Dương thuộc địa.
D. Chưa xác định được mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Đông Dương thuộc địa.
Câu 11: Ý nào không phản ánh đúng âm mưu của khi thực hiện cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc
Việt Nam lần thứ hai 1972?
A. Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào miền Bắctừ miền Bắc vào miền Nam.
B. Cứu nguy cho chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” sắp thất bại miền Nam.
C. Uy hiếp tinh thần và làm lung lay ý chí chống của nhân dân hai miền Nam – Bắc.
D. Phá hoại tiềm lực kinh tế - quốc phòng và công cuộc xây dựng chủ nghĩahội miền Bắc.
Câu 12: Hội nghị nào của Đảng xác định phương pháp cách mạng chuyển từ đấu tranh đòi quyền dân chủ
sang đấu tranh trực tiếp đánh đổ chính quyền đế quốc và tay sai?
A. Hội nghị Trung ương tháng 7/1936. B. Hội nghị Trung ương tháng 11/1939.
C. Hội nghị Trung ương tháng 5/1941. D. Hội nghị Trung ương tháng 11/1940.
Câu 13: Chính sách kinh tế mới (NEP) do V.I. Lênin đề xướng được thực hiện vào
A. Tháng 2/1921. B. Tháng 2/1922 C. Tháng 3/1922 D. Tháng 3/1921
Câu 14: Nhận xét nào dưới đây về phong trào cách mạng 1930-1931 Việt Nam là không đúng?
A. Đây là phong trào cách mạng triệt để, không ảo tưởng vào kẻ thù dân tộc.
B. Đây là phong trào cách mạng đậm tính dân tộc hơn tính giai cấp.
C. Đây là phong trào cách mạng có hình thức đấu tranh phong phú, quyết liệt.
Trang 3
D. Đây là phong trào diễn ra trên quy mô rộng lớn và mang tính thống nhất.
Câu 15: Nói “Liên minh châu Âu là tổ chức liên kết khu vực lớn nhất hành tinh” vì
A. Số lượng thành viên nhiều.
B. Chiếm ¼ năng lực sản xuất của toàn thế giới.
C. Kết nạp tất cả các nước, không phân biệt chế độ chính trị.
D. Quan hệ với hầu hết các quốc gia trên thế giới.
Câu 16: Nhận định nào sau đây không đúng về chiến lượcChiến tranh đặc biệt”?
A. Âm mưu bản là “Dùng người Việt trị người Việt”.
B. Một hình thức chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mĩ.
C.sự tham gia của quân đội Mĩ, quân đồng minh và quân đội Sài Gòn.
D. Dựa vào khí, trang thiết bị thuậtphương tiện chiến tranh của Mĩ.
Câu 17: Vì sao từ tháng 2/1917 đến tháng 10/1917, đảng Bônsêvích lựa chọn phương pháp đấu tranh hòa
bình?
A. Đàm phán với chính phủ lâm thời của giai cấp sản.
B. Tranh thủ thời gian để tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân lao động.
C. Xảy ra mâu thuẫn trong nội bộ của Đảng Bôsêvích.
D. Thỏa hiệp với chính phủ lâm thời của giai cấp sản.
Câu 18: Cuộc cách mạng của nhân dân Cuba thắng lợi hoàn toàn được đánh dấu bằng sự kiện lịch sử
nào?
A. Cuộc tấn công vào trại lính Mon-ca-đa của 135 thanh niên yêu nước Cuba.
B. Lật đổ chế độ độc tài, thành lập nước cộng hòa Cuba do Phi đen Cát-xtơ-rô đứng đầu.
C. Hoàn thành cuộc cải cách dân chủ.
D. Đánh thắng sự can thiệp của Mỹ.
Câu 19: Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViết được thành lập vào
A. Tháng 12/1921. B. Tháng 12/1920. C. Tháng 12/1922. D. Tháng 12/1923.
Câu 20: Trước khi Đảng Cộng sản Đông Dương ban bố lệnh Tổng khởi nghĩa 13/8/1945, nhiều địa
phương trên cả nước đã nổ ra khởi nghĩa vì?
A. Đảng bộ các địa phương đã vận dụng linh hoạt chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau hành động của
chúng ta”.
B. Đảng bộ các địa phương biết tin Nhật sắp đầu hàng qua đài phát thanh nên đã phát động nhân dân địa
phương đứng lên hành động.
C. Quân Nhật và tay sai các địa phương không dám chống cự.
D. Biết tin Hồng quân Liên Xô tuyên chiến, tiêu diêt đạo quân Quan Đông của Nhật.
Câu 21: Từ ngày 6/3/1946 đến trước ngày 19/12/1946, Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nhân
nhượng cho thực dân Pháp một số quyền lợi với nguyên tắc cao nhất
A. Đảng cộng sản được hoạt động công khai. B. Đảm bảo an ninh quốc gia.

Đề thi thử năm 2019 môn Lịch sử

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 trường THPT Quỳnh Lưu 2 - Nghệ An. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 trường THPT Quỳnh Lưu 2 - Nghệ An. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 291
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử

Xem thêm