Đáp án đề thi tuyển viên chức giáo dục tỉnh Bình Định môn Tiếng Anh vòng 1 năm 2019

Nằm trong bộ đề thi viên chức năm 2019, đáp án và đề thi môn Ngoại Ngữ thi tuyển viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo vòng 1 (vòng điều kiện) tỉnh Bình Định dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Mời quý thầy cô check đáp án với bài làm hiệu quả.

Đáp án đề thi Tiếng Anh tuyển viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Định

Phần I. Chọn đáp án đúng

1. C. has been looking

2. D. for ten years.

3. A. discovered

4. C. was running

5. A. have been

6. A. leave

7. C. is working

8. C. have tried

9. B. fixing

10. B. swimming

11. D. giving

12. B. It's not needed

13. B. had/ wouldn't have to

14. C. hear

15. B. was waiting/ noticed

16. C. began/ ended

17. B. rise/ sets

18. D. for

19. C. Φ

20. B. a/ the

Phần 2. Đọc - hiểu

A. Đọc đoạn văn chọn câu trả lời đúng.

1. C 2. C 3. A 4. B 5. D

B. Đọc đoạn văn điền từ thích hợp vào chỗ trống

1. D. personal 2. C. whatever 3. C. likely 4. C. hold 5. B. pay

Phần III. Viết

A. Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh

1. It is not easy (for us) to find a good job nowadays.

2. Sally went shopping with her mother last Sunday.

3. She is the tallest girl in her/ the class.

4. She likes listening to musics in the evenings.

5. We often go to the library to read books.

B. Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi

1. He enjoys collecting stamps.

2. Hung doesn't speak English as well as Lan (does).

Hoặc: Hung speaks English worse than Lan.

3. A child spend most of him/ her life playing.

4. How much is your shirt?

5. It's very interesting to learn English.

Đề thi tuyển viên chức ngành giáo dục môn Tiếng Anh điều kiện (Vòng 1) tỉnh Bình Định

Đáp án đề thi tuyển viên chức tỉnh Bình Định môn Tiếng Anh vòng 1 năm 2019

Đáp án đề thi tuyển viên chức tỉnh Bình Định môn Tiếng Anh vòng 1 năm 2019

Đáp án đề thi tuyển viên chức tỉnh Bình Định môn Tiếng Anh vòng 1 năm 2019

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đáp án đề thi tuyển viên chức giáo dục tỉnh Bình Định môn Tiếng Anh vòng 1 năm 2019. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh cơ bản khác như: Tài liệu luyện kỹ năng Tiếng Anh cơ bản, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến,... Mời bạn đọc tham khảo, download tài liệu.

Đánh giá bài viết
1 7.790
Sắp xếp theo
    Thi công chức - viên chức Xem thêm