Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường Trần Phú - Hà Nội

Đề cương ôn tập môn Toán HK2 lớp 10 năm học 2018 – 2019 - T Toán THPT Trn Phú – Hoàn Kiếm.
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Trang 1
ĐỀ CƯƠNG ÔN TP MÔN TOÁN LP 10 HK II
PHN 1: ĐI S
A. BT PHƯƠNG TRÌNH - H BT PHƯƠNG TRÌNH
Hc sinh cn nm vng cách gii bt phương trình bc nht, bt phương trình bc hai, h bt phương trình
mt n; đnh lý v du nh thc bc nht, tam thc bc hai.
I-Trc nhim
Câu 1: Tìm tp nghim S ca bất phương trình
2
40x 
.
A.
2;2.S 
B.
; 2 2; .S 
C.
; 2 2; .S




D.
;0 4; .S 
Câu 2: Tìm tp nghim S ca bất phương trình
2
4 40xx 
.
A.
.S
B.
\2.S
C.
2; .S 
D.
Câu 3: Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau?
A.
42
1fx x x
là tam thc bc hai. B.
24fx x
là tam thc bc hai.
C.
3
3 21fx x x 
là tam thc bc hai. D.
2
3 25fx x x 
là tam thc bc hai.
Câu 4: Cho
2
0f x ax bx c a 
. Cho biết du ca
khi
fx
luôn cùng
du vi h s
a
vi mi
x
.
A..
> 0 B.
= 0. C.
< 0. D.
0.
Câu 5: Cho hàm s
2
y f x ax bx c 
đồ th như hình vẽ. Đặt
2
4b ac
, tìm du ca
a và
.
A.
0, 0.a 
B.
0, 0.a 
C.
0, 0.a 
D.
0, 0.a 
Câu 6: m tt c các giá tr ca tham s m để phương trình
22
2 40x m xm m
có hai
nghim trái du.
A.
0m
hoc
4.m
B.
0 4.m
C.
2.m
D.
2.m
Câu 7: Tìm tt c các giá tr ca tham s m đ phương trình
2
40x mx m
vô nghim.
Đề cương ôn tập môn Toán HK2 lớp 10 năm học 2018 – 2019 - T Toán THPT Trn Phú – Hoàn Kiếm.
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Trang 2
A.
0 4.m
B.
4 4.m
C.
0 16.m
D.
0 16.m
Câu 8: Tìm tt c các giá tr ca a đ
2
.aa
A.
0a
hoc
1.a
B.
0 1.a
C.
1.a
D.
.a
Câu 9: Tìm tt c các giá tr ca tham s m để bất phương trình
2
0x xm 
vô nghim.
A.
1
.
4
m
B.
.m
C.
1
.
4
m
D.
1
.
4
m
Câu 10: Giá tr x tha mãn bất phương trình
2 60x 
A.
2x
. B.
3x
. C.
4x
. D.
5x
.
Câu 11: Điu kin ca bất phương trình
2
1
2
4
x
x

A.
0x
B.
2x
. C.
2x
. D.
2x 
.
Câu 12: Nghim ca bất phương trình
2 10 0x 
A.
5x
. B.
5x
. C.
5x
. D.
8x
.
Câu 13: Tìm m đ phương trình
2
3 1 20mx m x 
có hai nghim trái du.
A.
0.m
B.
2.m
C. m < 0. D. m > 2.
Câu 14: Tìm m đ phương trình
2
2 10mx mx m 
vô nghiệm.
A.
0.m
B.
0.m
C.
0.m
D.
0.m
Câu 15: Tp nghim ca bất phương trình
(x 1)(x 3) 0 
A.
( ; 3] [1; ) 
. B.
. C.
[ 3;1]
. D.
[1; )
.
Câu 16: Tp nghim ca bất phương trình
4x
0
36x

A.
[2; 4]
B.
( ; 2) [4; ) 
. C.
(2; 4]
. D.
(2; 4)
.
Câu 17: Tp nghim ca bất phương trình
1
1
3
x
x
A.
3; 
. B.
. C.
. D.
;3
.
Câu 18: Bất phương trình nào sau đây là bậc nht mt n
A.
21xy
B.
2
3 x
x

C.
3 12xx
D.
2 10x 
Đề cương ôn tập môn Toán HK2 lớp 10 năm học 2018 – 2019 - T Toán THPT Trn Phú – Hoàn Kiếm.
____________________________________________________________________________________________
Câu 19: Tìm điều kin ca bất phương trình
23
1
23
x
x
x

.
A.
3
2
x 
. B.
3
2
x
. C.
2
3
x 
. D.
2
3
x
.
Câu 20: Tìm điều kin ca bất phương trình
23
2
63
x
x
x

.
A.
2x
. B.
2x
. C.
2x
. D.
2x
.
Câu 21: Tìm m đ hàm s
2
3 3 84y xm m x 
có tập xác định
1; 2



.
A.
1; 2.mm
B.
1; 4.mm 
C.
1; .m

D.
2; .m

Câu 22: Giá tr
2x 
là nghim ca h bất phương trình nào sau đây?
A.
2 31
34 6
x
x


. B.
2 53
4 10
xx
x


.
C.
2 43
12 5
x
x


. D.
2 33 5
2 31
xx
x


.
Câu 23: Cho
24fx x
, khẳng định nào sau đây là sai?
A.
0 2;fx x 
. B.
0 ;2fx x 
.
C. f(x) có h s góc bng 2
. D.
02fx x 
.
Câu 24: Tp nghim ca bất phương trình
3
2 41
5
x
xx

.
A.
4
;
11
S


B.
8
;
11
S


.
C.
8
;
11
S


. D.
2
;
11
S


.
Câu 25: Tp nghim ca bất phương trình
2 3 5 0.xx 
A.
3
5;
2
S



B.
3
; 5;
2
S

 

C.
3
;5
2


S
. D.
3
;5 ;
2
S

 

.
Câu 26: Tp nghim ca bất phương trình
42
0
62
x
x
.
A.
2; 3S
B.
2; 3S



C.
; 2 3;S  
D.
; 2 3;S
 
Câu 27: m m đ
2 21fx m x m
là nh thc bc nht.
A.
2m
B.
2
1
2
m
m
C.
2m
D.
2m
___________________________________________________________________________________
Trang 3

Đề cương ôn tập kì 2 môn Toán lớp 10

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường Trần Phú - Hà Nội. Nội dung tài liệu sẽ là nguồn thông tin hữu ích để giúp các bạn học tốt Toán 10 đơn giản hơn. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường Trần Phú - Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
14 1.570
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 10 Xem thêm