Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 4 năm 2018 - 2019 trường THPT Thị xã Quảng Trị

TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG IV
TỔ: TOÁN Thời gian làm bài: 45 phút
ĐỀ 1
Câu 1 (2 điểm): Lập bảng xét dấu để tìm nghiệm của bất phương trình sau:
2
4510.xx-+³
Câu 2 (7 điểm): Giải các phương trình và bất phương trình:
2
2
2
a) 3 3.
b) 3 2 8 2 .
c) 8 2 6 3 .
d) 5 (5 ) 2 0.
28
e)2 1 2 .
xx
xx x
xx x
xxxx
xx
xx
-=+
-+£-
+->-
-+ -+<
-+ -³
Câu 3 (1 điểm): Tìm m để bất phương trình
2
2
(5 ) 2( 1) 1
0
21
mx m x
xx
--++
<
++
có nghiệm.
HẾT.
TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG IV
TỔ: TOÁN Thời gian làm bài: 45 phút
ĐỀ 2
Câu 1 (2 điểm): Lập bảng xét dấu để tìm nghiệm của bất phương trình sau:
2
3410.xx-+£
Câu 2 (7 điểm): Giải các phương trình và bất phương trình:
2
2
2
a) 4 2.
b
)4323.
c) 6 5 8 2 .
d) 8 ( 8) 6.
327
e)3. 1 3 .
xx
xx x
x
xx
xxxx
x
x
xx
+=-
-+>-
-+ -£-
-- -<
-+ - ³
Câu 3 (1 điểm): Tìm m để bất phương trình
2
2
(10 ) 2( 2) 1
0
22
mx m x
xx
--++
<
-+
có nghiệm.
HẾT.
HƯỚNG DẪN CHẤM Đề 1
CÂU NỘI DUNG
Câu 1
(2.0đ)
Vẽ đúng bảng xét dấu
Kết luận đúng tập nghiệm S = (-
;1/4]U[1;+)
2a
2
2
30
a) 3 3
3(3)
3
1
760
x
xx
xx
x
x
x x
ì
ï
ï
-=+
í
ï
-= +
ï
î
ì
³-
ï
ï
=-
í
ï
++=
ï
î
2b
22
b
)328228 3282.xx x xxxx-+£- -£-+£-
2
2
5100
23.
60
x
x
xx
x
ì
ï
-+³
ï
-££
í
ï
--£
ï
î
2c
()
2
2
2
2
63 0
82 0
c) 8 2 6 3
63 0
82 63
xx
xx x
x
xx
x
x
é
ì
-<
ï
ï
ê
í
ê
ï
+-³
ï
î
ê
+->-
ê
ì
ï
ê
ï
ê
í
ê
ï
+->-
ï
ê
î
ë
24
14.
12
x
x
x
é
ê
<£
ê
ë
2d
2
2
(5 ) 0, 2 0
1( )
t
txx tatt
t loai
co
é
>
ê
=-³ -->
ê
<-
ë
22
2, 5 2 5 4 1 4tx x xxx>->-><<
2e
()
2
2
22 2
2
10
20
8
:2 0
2
0
24
(1) 2 2. (2)
1: 2 0( )
2: 2
222
(2) 2 2 4 .
242
2
224222224
24 2 40 2 2 15
x
x
DK x
x
x
x
xx
x
xx
TH x TM
TH x
xxx
x
xx
xx
x
x
xxxxx
x
xx x xxx x
ì
ï
ï
ï
ï
ï
ï
é
<
ï
ï
ê
í
ê
ï
³
ë
ï
ï
ï
¹
ï
ï
ï
ï
î
--
+ ³
<
³
--
++³ ³
+-
-
³+--+=+
-- -+£ - ==+
3
2
2
(5 ) 2( 1) 1
0(*)
21
mx m x
xx
--++
<
++
B1: Tìm m để (*) vô nghiệm
(*) vô nghiệm
(5 – m )x
2
– 2(m+ 1)x + 1 ≥ 0 x
Nếu m = 5 không thỏa mãn
Nếu m
5 thì (5 – m )x
2
– 2(m+ 1)x + 1 ≥ 0 x
2
50
41
340
m
m
mm
ì
->
ï
ï
- £ £
í
ï
+-£
ï
î
B2: Vậ
y
g
iá trị cần tìm là m < - 4 hoặc m > 1
HƯỚNG DẪN CHẤM Đề 2
CÂU NỘI DUNG
Câu 1
(2.0đ)
Vẽ đúng bảng xét dấu
ết luận đún
g
tập n
g
hiệm S = [1/3;1]
2a
2
2
20
a) 4 2
4(2)
2
5
50
x
xx
xx
x
x
x x
ì
ï
ï
+=-
í
ï
+= -
ï
î
ì
³
ï
ï
=
í
ï
-=
ï
î
2b
2
2
2
4323
b) 4 3 2 3
4332
xx
xx x
xx
x
x
é
-+>-
ê
-+>-
ê
-+<-
ê
ë
2
2
660
(;33)(33;)
(0;2)
20
xx
x
x
xx
é
é
-+>
Î-¥ - + +¥
ê
ê

ê
ê
Î
-<
ê
ë
ë
S = (-
;2)U(3+
3;)
2c
()
22
2
2
82 0
c) 56 82 56 0
56 82
x
xx x xx
x
xx
ì
ï
ï
ï
ï
ï
-+ - £- -+ - ³
í
ï
ï
ï
-+ - £ -
ï
ï
î
2
14
13
538690
x
x
xx
ì
££
ï
ï
££
í
ï
-+³
ï
î
2d
2
(8)0, 600 3txx tatt t co =-³ --<£<
2
89
80
3
10
19
x
xx
t
x
x
ì
é
£<
ï
ï
ê
<
í
ê
ï
-< £
-< <
ë
ï
î

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 Đại số chương 4

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 4 năm 2018 - 2019 trường THPT Thị xã Quảng Trị. Nội dung tài liệu gồm 3 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có lời giải. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 4 năm 2018 - 2019 trường THPT Thị xã Quảng Trị. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 132
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 10 Xem thêm