Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 10 chương 2 - 3 năm 2018 - 2019 trường THPT Tân Hiệp - Kiên Giang

SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG
TRƯỜNG THPT TÂN HIỆP
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TOÁN LỚP 10
Thời gian làm bài: 45 phút (Đề có 20 câu trắc nghiệm)
(Đề có 2 trang)
Họ tên: ..................................................................................... Lớp: ...................
A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 49: Khong cách t điểm
1
(1;
)
M
đến đường thng
11 8
:.
46
xt
yt
= +
= +
là:
A.
18
5
B.
2
5
C.
. D.
10
5
.
Câu 50: Viết phương trình tổng quát của đưng thẳng đi qua điểm
(
)
0 ; 0O
và song song với
đường thẳng có phương trình
6 4 1 0.xy +=
A.
3 10xy −=
. B.
6 4 1 0xy
−=
. C.
32 0xy
−=
. D.
4 6 0
xy
+=
.
Câu 51: Hai cạnh của hình chữ nhật MNPQ nằm trên hai đưng thng
4 –3 5 0;3 4 –5 0,xy xy
+= + =
đỉnh
( )
2;1M
. Diện tích của hình chữ nhật MNPQ là
A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.
Câu 52: Cho tam giác ABC
; BC a CA b= =
. Tam giác ABC có diện tích ln nhất khi góc
ACB
bng?
A.
0
60
B.
0
120
C.
0
90
D.
0
150
Câu 53: Cho tam giác ABC có
6; 7; 8AB cm BC cm CA cm= = =
. Giá trị của cosB là ?
A.
11
16
B.
1
2
C.
17
32
D.
1
4
Câu 54: Cho
0
30xOy =
, gọi A, B lần lượt nằm trên Ox, Oy sao cho
3AB =
. Độ dài lớn nht ca
đoạn OB là?
A.
B.
6
C.
4
D.
Câu 55: Đường thng đi qua
( )
1; 2A
, nhn
(2;1)u =
làm véctơ ch phương có phương trình là:
A.
40xy
++=
. B.
–2 –4 0xy =
. C.
– 2 4 0xy+=
. D.
–2 5 0xy+=
.
Câu 56: Cho đưng thng
: 3 20xy
−=
. Ta đ ca vectơ nào sau đây không phi vectơ
pháp tuyến ca
.
A.
( )
3;1
. B.
( )
2; 6
. C.
1
;1
3



. D.
( )
1; –3
.
Câu 57: Tam giác ABC
9 ; 12 ; 15AB cm AC cm BC cm= = =
. Độ dài trung tuyến AM bng?
A.
B.
7,5
C.
D.
10
Câu 58: Hai chiếc tàu thủy P và Q cách nhau 300m. Từ P và Q thẳng hàng với chân A của tháp
hải đăng AB ở trên bờ biển, người ta nhìn chiều cao AB của tháp dưới các góc
0
35
BPA =
0
48BQA =
. Chiều cao ca tháp hi đăng là?
A.
658, 457m
B.
865, 457m
C.
685, 457m
D.
568, 457
m
Câu 59: m ta đ một vectơ pháp tuyến của đưng thẳng có phương trình
34
.
22
xt
yt
=−+
= +
A.
()1 ; 2
. B.
(2 ; .1)
C.
( )
4 ; 2
. D.
( )
1 ; 2
.
Câu 60: Tam giác ABC
7;8;6a cm b cm c cm= = =
. Diện tích tam giác ABC là?
Mã đề 101
A.
15 21
4
B.
15 21
2
C.
21 15
2
D.
21 15
4
Câu 61: Trong mt phng to độ Oxy, cho đim
(
)
2;3A
d
là đường thng qua
A
cắt tia
,
Ox Oy
lần lượt tại hai điểm
E, F
sao cho
OE OF+
nh nhất. Điểm nào sau đây thuộc đưng
thng
d
.
A.
( )
4; 3 6 .−+
B.
(
)
4;3 6 .+
C.
( )
4;3 6 .−+
D.
(
)
4;3 6 .
Câu 62: Cho
(
)
( )
2;3 , 4; 1 .AB−−
Viết phương trình đường trung trc của đoạn
.AB
A.
3 2 1 0.xy −=
B.
10
xy+ +=
. C.
2 3 10xy +=
. D.
2 3 50xy+ −=
.
Câu 63: Tam giác ABC
0
2; 1; 60a bC= = =
. Độ dài cạnh c?
A.
1
B.
C.
5
D.
3
Câu 64: Tìm tọa đ giao điểm của đường thng
5 2 10 0xy+ −=
và trc hoành.
A.
( )
0;5
. B.
( )
0; 2
. C.
( )
2; 0
. D.
( )
2; 0
.
Câu 65: Tam giác ABC
00
60 ; 45 ; 5B C AB= = =
. Hỏi độ dài cạnh AC bằng bao nhiêu?
A.
52
B.
10
C.
53
D.
56
2
Câu 66: Cho ba điểm
( ) ( ) ( )
6;3 , 0; 1 , 3; 2 .ABC−−
Điểm
( )
;
MM
Mx y
trên đường thng
:2 3 0d xy+=
MA MB MC++
  
nh nht. Tính
MM
Tx y
=
.
A.
71
.
15
T =
B.
58
.
15
T =
C.
32
.
15
T =
D.
32
.
15
T =
Câu 67: Tính góc giữa hai đường thng:
3 –1 0+=xy
1
2
xt
yt
= +
=
.
A.
0
60
. B.
0
30
. C.
0
45
. D.
0
90
.
Câu 68: Một đường thẳng có bao nhiêu vectơ chỉ phương?
A. 1. B. 2. C. 3. D. Vô số.
B/ PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1: Tam giác ABC có a = 15, b = 7,
C
= 30
0
. Tính độ dài cạnh c .
Bài 2: Cho tam giác ABC vuông cân tại A và nội tiếp trong đường tròn tâm O bán kính
R = 9cm. Gọi r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Tính tỉ số
R
r
------ HẾT ------
1
SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG
TRƯỜNG THPT TÂN HIỆP
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TOÁN LỚP 10
Thời gian làm bài : 45 Phút
Phần đáp án câu trắc nghiệm:
101
103
105
107
109
49
C
A
D
C
A
50
C
B
D
D
B
51
D
C
A
D
C
52
C
D
A
B
A
53
D
B
D
C
D
54
B
C
C
D
A
55
D
D
A
C
D
56
A
D
B
C
B
57
B
D
D
B
A
58
D
B
D
D
D
59
A
D
A
D
B
60
D
D
B
B
B
61
D
B
B
B
A
62
A
C
C
B
B
63
D
A
B
A
D
64
D
D
D
D
C
65
D
B
A
D
A
66
D
C
B
A
A
67
C
B
D
C
C
68
D
D
C
C
A

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 Hình học chương 2 - 3

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 10 chương 2 - 3 năm 2018 - 2019 trường THPT Tân Hiệp - Kiên Giang. Nội dung tài liệu gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm, 2 câu hỏi tự luận, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 10 chương 2 - 3 năm 2018 - 2019 trường THPT Tân Hiệp - Kiên Giang. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 691
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 10 Xem thêm