Đề kiểm tra chất lượng hết kì 2 lớp 10 môn Toán trường THPT Nguyễn Hữu Tiến năm học 2017 - 2018

1
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ
THÔNG
NGUYỄN HỮU TIẾN
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HẾT KỲ II
NĂM HỌC 2017 – 2018
Môn: Toán khối 10
Thi gian làm bài:90 phút, không k thi gian phát đề
MA TRẬN ĐỀ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu Vận dụng Vận
dụng
cao
Tổng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TL
Bất phương
trình,hệ bất
p
hương t
r
ình
3
0,75đ
3
0,75đ
1
1,0đ
1
0,25đ
1
1,0đ
9
3,75đ
Phương trình bậc
hai
1
0,25đ
1
0,25đ
Công thức lượng
giác
2
0,5đ
1
0,25đ
1
0,75đ
4
1,5đ
Hệ thức lượng
trong tam giác
2
0,5đ
1
0,25đ
3
0,75đ
Phương trình
đường thẳng
2
0,5đ
1
0,25đ
1
1,75đ
4
2,5đ
Phương trình
đường t
r
òn
2
0,5đ
1
0,25đ
1
0,5đ
4
1,25đ
Tổn
g
điểm 2,75 1,75 2,75 0,5 1,5 0,75 10,0
2
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NGUYỄN HỮU TIẾN
(Đề thi có 03 trang)
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HẾT KỲ II
NĂM HỌC 2017 – 2018
Môn: Toán khối 10
Thi gian làm bài:90 phút, không k thi gian phát đề
Mã đề 101
Phần 1. Trắc nghiệm (5,0 điểm)
Câu 1. Nhị thức
()
24fx x=-
luôn âm trong khoảng nào sau đây:
A.
()
;0
B.
()
2;-+¥
C.
()
;2
D.
()
0;
Câu 2. Tập nghiệm của bất phương trình
1
0
2
x
x
A.
1; 2


B.

1; 2
C.

;1 2; 
D.
1; 2
Câu 3. Biểu thức
 () ( 3)(1 2)fx x x
âm khi
x
thuộc ?
A.
1
;3
2



B.
1
;3
2


C.

1
;3;
2

 


D.

3; 
Câu 4. Trong các công thức sau, công thức nào đúng?
A. sin2a = 2sina B. sin2a = sina+cosa
C. sin2a = cos
2
a – sin
2
a D. sin2a = 2sinacosa
Câu 5
. Cho . Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?
A.
sin( ) 0 
B.
sin( )
<0
C.
sin( )
2

>0 D.
sin( )
<0
Câu 6. Cho tam giác
ABC
0
30C =
3; 2BC AC==
. Tính cạnh
AB
bằng?
A.
3
B. 1 C.
10
D. 10
Câu 7. Cho
ABC có 3 cạnh a = 3, b = 4, c = 5. Diện tích ABC bằng:
A.6 B. 8 C.12 D.60
Câu 8. Phương trình tham số của đường thẳng (d) đi qua M(–2;3) và có VTCP
u
=(1;–4) là:
A.
x23t
y14t


B.
x2t
y34t


C.
x2t
y34t


D.
x32t
y4t


Câu 9. Trong tam giác ABC BC = 10,
0
A30
. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác
ABC bằng
A. 5. B.
10
2
. C. 10. D.
10
3
.
Câu 10. Tìm khoảng cách từ điểm O(0 ; 0) tới đường thẳng :
xy
1
68

A. 4,8 B.
1
10
C.
1
14
D.
48
14
Câu11. Đường tròn
22
xy5y0
có bán kính bằng bao nhiêu ?
A.
5
B. 25 C. 2,5 D.
25
2
.
3
2


3
Câu 12. Cho hai điểm A(1; 1); B(3; 5). Phương trình đường tròn đường kính AB là:
A.
22
y 4x + 6y -8+ x 0 B.
22
x y 4x 6y 12 0
C.
22
y 4x - 6y -8- x 0 D.
22
y 4x - 6y +8- x 0
Câu 13. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ
Oxy
, cho tam giác ABC có
1; 0 , 2; 1 , 3; 0AB C
.
Viết phương trình tham số của đường cao kẻ từ A trong tam giác ABC.
A.
1
t
yt


. B.
1
6
x
t
y

. C.
1
t
yt

D.
1
1
t
y


.
Câu 14. Biểu thức
sin
6
a



được viết lại
A.
1
sin sin a
62
a




B.
31
sin sin a cos
62 2
aa




C.
31
sin sin a- cos
62 2
aa




D.
13
sin sin a- cos
62 2
aa




Câu 15. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ
Oxy
, cho đường tròn

22
:24200Cx y x y
.
Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn
()C
tại điểm
2; 2A
.
A.
34140xy
. B.
3420xy
. C.
43140xy
. D.
34140xy
.
Câu 16. Phương trình:
22
2 1 5 6 0xmxmm
có hai nghiệm trái dấu khi:
A.
m2
m3
B. 2 < m < 3 C. 2 ≤ m ≤ 3 D.
m2
m3
Câu 17. Tập giá trị của
m
để
2
281fx x m x m
luôn luôn dương là
A.
0; 28
B.

;0 28; 
C.
;0 28;

 

D.
0; 28


Câu 18. Tập nghiệm của bất phương trình
43 8x
A.
4
;
3



B.
4
;4
3



C.
;4

D.
4
;4;
3

 

Câu 19. Bảng xét dấu sau là của biểu thức nào?
x

1
2
3

fx
0
0
0
A.

2
243fx x x x
B.

2
156fx x x x
C.
 13 2fx x x x
D.

2
332fx x x x
Câu20. Tìm
m
để

22
2160xmxm
nghiệm đúng với mọi


0;1x
A.


3; 4
B.
 ;3
C.

4;
D.
(3;4)

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán trường THPT Nguyễn Hữu Tiến

Đề kiểm tra chất lượng hết kì 2 lớp 10 môn Toán trường THPT Nguyễn Hữu Tiến năm học 2017 - 2018 là đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 10 dành cho các bạn học sinh lớp 10 tham khảo. Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán này sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 10 nói riêng. Mời các bạn và thầy cô tham khảo. Chúc các bạn đạt điểm cao trong các kì thi quan trọng sắp tới.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán trường THPT Trấn Biên năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán trường THPT Lê Hồng Phong, Khánh Hòa năm học 2017 - 2018

Đánh giá bài viết
1 828
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán Kết nối

    Xem thêm