Đề ôn thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Sở GD&ĐT Thành phố Hà Nội số 6

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH
ĐÁP ÁN M 2020 - 2021
I. MULTIPLE CHOICE: (8 points)
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose
underlined part from the other three in pronunciation in the following question
1. A. watches B. goes C. boxes D. misses
2. A. snack B. facility C. activity D. habit
Mark the letter to indicate the word whose underlined part differs from the others in
the position of primary stress.
3. A. committee B. astounding C. picturesque D. contestant
4. A. ancient B. treasure C. historical D. structure
Mark the letter to indicate the word whose underlined part that needs correction.
5. Ha Long Bay is one of the most beautiful natural wonder in the world.
A B C D
6. My mother said that she would go to Britain following month.
A B C D
7. When he arrived, I talked on the phone with my best friend.
A B C D
Mark the letter to indicate the correct answer.
8. I think I prefer city life…………...country life.
A. to
B. than
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. of
D. more than
9. Can you tell me what you…………...at 8 last night?A. have done
B. were doing
C. did
D. have been doing
10. …………...she felt tired, she had to finish her assignments.A. Despite
B. In spite
C. Because
D. Even if
11. You …………....better if you had taken this medicine.
A. will feel
B. would feel
C. felt
D. would have felt
12. My family had a…………..tour to the USA.A. two-days
B. two-day
C. day-two
D. Second day
13. The boy………….. Eyes are brown is my cousin.
A. whose
B. who
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. whom
D. that
14. The local government suggests…………..a road through the Nam Cat Tien National
Park.
A. build
B. to build
C. building
D. being built
15. In 1990, due to the change of the economic situation, many Dong Ho cooperatives
had to…………...
A. close
B. close in
C. close down
D. shut
16. There is no point. …………..to get higher mark if you don’t study harder.
A. try
B. to try
C. trying
D. in trying
Mark the letter to indicate the most suitable response.
17. How lovely your cats are! - …………..
A. Really? They are.

Đề thi môn tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 năm 2020

Đề luyện thi vào lớp 10 năm 2020 môn tiếng Anh thành phố Hà Nội có đáp án trên đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh lên lớp 10 mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh có đáp án với cấu trúc giống với đề thi của Sở Giáo dục & Đào Tạo Hà Nội chắc chắn sẽ giúp các em hoàn thiện những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Đề thi thử tuyển sinh lớp 10 không chuyên môn Anh có đáp án được xây dựng dựa trên những chủ đề Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm trong chương trình SGK tiếng Anh 9 mới giúp các em kiểm tra kiến thức bản thân hiệu quả trước khi tham gia kì thi tuyển sinh lớp 10 năm 2020 - 2021.

Trên đây là Đề thi tiếng Anh lớp 9 lên lớp 10 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 các môn khác như: đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh, đề thi vào lớp 10 môn Toán, đề thi vào lớp 10 môn Văn, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.895
Sắp xếp theo
    Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Xem thêm