Đề thi chọn học sinh giỏi cấp trường môn Hóa học lớp 11 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh

SỞ GD-ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ
ĐỀ CHÍNH THỨC
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
Môn: Hóa học – Lớp 11-Năm học 2017-2018.
Thi gian làm bài 120 phút.
Ngày thi: 14 tháng 4 năm 2018.
(
Đ
thi
g
m 02 tran
g
)
Họ và tên thí sinh:....................................................... Số báo danh:.............................
Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; Li =7; C = 12; N =14; O =16; Na =23; K = 39; Rb =
87,5; Ba = 137;
Câu 1. (1 điểm)
Nguyên tử X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s
x
,
nguyên tử Y có cấu hình electron lớp
ngoài cùng là 4s
2
4p
y
. Tổng số electron lớp ngoài cùng của 2 nguyên tử bằng 9. Viết cấu hình electron
của nguyên tử X, Y. Từ đó, xác định vị trí của X, Y trong bảng HTTH?
Câu 2. (2 điểm)
a) Viết phương trình hóa học xẩy ra trong các thí nghiệm sau (nếu có):
1) Hòa tan Fe
3
O
4
trong dung dịch HCl; 2) Sục khí H
2
S
vào dung dịch CuSO
4
;
3) Sục khí SO
2
vào dd nước brom; 4) Cho dd H
2
SO
4
loãng vào dd (NaCl, NaClO);
5) Cho dd Ba(OH)
2
dư vào dd NaHCO
3
;
6) Nhỏ dd H
2
SO
4
đặc vào đường saccarozơ (C
12
H
22
O
11
) có đun nóng nhẹ;
b) Có 5 lọ hóa chất khác nhau, mỗi lọ chứa một dung dịch của một trong các hóa chất sau: NaOH,
HCl, H
2
SO
4
, BaCl
2
, Na
2
SO
4
. Chỉ được dùng thêm phenolphtalein (các điều kiện và dụng cụ t
nghiệm có đủ). Hãy trình bày phương pháp hóa học nhận ra 5 hóa chất trên và viết các phương trình
phản ứng xảy ra (nếu có).
Câu 3. (1 điểm)
1) Cho hỗn hợp X gồm Ba, Na
2
O vào nước thu được 500 ml dung dịch X pH =13 0,112 lít k
H
2
(đktc). Tính khối lượng từng chất trong X?
2) Supephotphat đơn được điều chế bằng phản ứng hoàn toàn giữa mt loi qung có cha 62%
Ca
3
(PO
4
)
2
, 35% CaCO
3
, 3% SiO
2
và axit sunfuric. Tính độ dinh dưỡng của phân lân trên?
Câu 4. (1 điểm)
Hòa tan hết hỗn hợp kim loại (Mg, Al, Zn) trong dung dịch HNO
3
loãng vừa đủ thu được
dung dịch X và không có khí thoát ra . Cô cạn cẩn thận dung dịch X thu được m gam muối khan
(trong đó oxi chiếm 61,364% về khối lượng). Nung m gam muối khan nói trên tới khối lượng không
đổi thu được 19,2 gam chất rắn. Tính giá trị của m?
Bài 5. (2 điểm)
a) Cho 14,4 gam hỗn hợp Z gồm muối cacbonat và hiđrocacbonat của ng một kim loại kim (M)
phản ứng với dung dịch HCl dư, phản ứng hoàn toàn thu được 2,8 lít khí CO
2
(đktc). Tìm M, tính
phần trăm khối lượng các muối trong Z?
b) X là dung dịch HCl 0,3M, Y là dung dịch hỗn hợp Na
2
CO
3
0,15M và NaHCO
3
0,1M. Tính thể
tích CO
2
sinh ra (đktc) khi:
- Cho từ từ 100 ml dung dịch X vào 100 ml dung dịch Y và khuấy đều.
- Cho từ từ 100 ml dung dịch Y vào 100 ml dung dịch X và khuấy đều.
Bài 6. (1 điểm)
Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol chất hữu A mạch hở cần dùng vừa đủ 50,4 lít không khí (O
2
chiếm 20% thể tích không khí). Cho toàn b sản phẩm cháy hấp th vào bình đựng dung dịch
Ba(OH)
2
thấy khối lượng bình tăng lên 23,4 gam và 70,92 gam kết tủa. Khí thoát ra khỏi bình
thể tích 41,664 lít. Xác định công thức phân tử chất A? (Các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các thể
tích khí đo ở đktc).
Bài 7. (1 điểm).
Hỗn hỗn X gồm: C
3
H
6
, C
2
H
2
, H
2
cho vào bình kín (có xúc tác Ni, không chứa không khí).
Nung nóng m gam X trong bình đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn Y
cần V lít O
2
(đktc) thu được hỗn hợp Z gồm khí và hơi . Cho Z lội từ từ qua bình đựng H
2
SO
4
đặc dư
thấy khối lượng bình tăng 3,96 gam. Biết hỗn hợp Y làm mất màu tối đa 50 ml dung dịch Br
2
1M
(dung môi CCl
4
). Cho 3,36 lít hỗn hợp X đi qua bình đựng dung dịch Br
2
dư (dung môi CCl
4
) có
19,2 gam brom phản ứng. Tính V?
Bài 8. (1 điểm)
Hỗn hợp X chứa etylamin (C
2
H
7
N) và trimetylamin (C
3
H
9
N). Hỗn hợp Y chứa 2 hiđrocacbon
mạch hở có số liên kết pi (π) nhỏ hơn 3. Trộn X và Y theo tỉ lệ mol n
X
: n
Y
= 1:5 thu được hỗn hợp Z.
Đốt cháy hoàn toàn 3,17 gam hỗn hợp Z cần dùng vừa đủ 7,0 lít khí oxi (đktc), sản phẩm cháy gồm
CO
2
, H
2
O và N
2
được dẫn qua dung dịch NaOH đặc, dư thấy khối lượng dung dịch tăng 12,89 gam.
Tính phần trăm khối lượng của hiđrocacbon có phân tử khối lớn hơn trong Y?
---------------------HẾT--------------------
SỞ GD-ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ
ĐỀ CHÍNH THỨC
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
MÔN HOÁ HỌC – LỚP 11-Năm học 2017-2018.
Thi gian làm bài 120 phút.
Ngày thi: 14 tháng 4 năm 2018.
(
Đ
thi
g
m 02 tran
g
)
HƯỚNG DẪN CHẤM.
Nội dung Điể
m
Câu 1. Theo giả thiết: → x + 2 + y = 9.
→ x + y = 7.
TH1: x = 1, y = 6.
Cấu hình electron nguyên tử X: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
1
→ X ở ô thứ 11, chu kì 3, nhóm
IA;
Cấu hình electron nguyên tử Y: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
10
4s
2
4p
6
→ Y ở ô thứ 36,
chu kì 4, nhóm VIIIA.
TH2: x = 2, y = 5;
Cấu hình (e) của X: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
→ X ở ô thứ 12, chu kì 3, nhóm IIA;
Cấu hình (e) của Y: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
10
4s
2
4p
5
→ Y ở ô thứ 35, chu kì 4,
nhóm VIIA.
0,5đ
0,5đ
Câu 2. a) Pthh xảy ra trong các thí nghiệm.
* Fe
3
O
4
+ 8HCl → FeCl
2
+ 2FeCl
3
+ 4H
2
O;
* H
2
S + CuSO
4
→ CuS + H
2
SO
4
;
* SO
2
+ Br
2
+ 2H
2
O → 2HBr + H
2
SO
4
;
* H
2
SO
4
+ NaCl + NaClO → Na
2
SO
4
+ Cl
2
+ H
2
O;
* Ba(OH)
2
dư + NaHCO
3
→ BaCO
3
+ NaOH + H
2
O;
* C
12
H
22
O
11
→ 12C + 11H
2
O; C + 2H
2
SO
4
→ CO
2
+ 2SO
2
+ 2H
2
O.
0,5đ
0,5đ
b) Dùng Phenolphtalein chia 5 dung dịch thành 2 nhóm.
Nhóm 1: làm chỉ thị chuyển màu hồng: dd NaOH.
Nhóm 2: không làm chỉ thị chuyển màu: dd HCl, dd H
2
SO
4
, dd BaCl
2
, dd
Na
2
SO
4
;
Dùng hỗn hợp phenolptalein + dd NaOH làm thuốc thử.
Cho từ từ 4 dung dịch ở nhóm 2 vào.
- Làm mất màu hồng: dd HCl, dd H
2
SO
4
. (Nhóm 2a)
- Không làm mất màu hồng: dd BaCl
2
, Na
2
SO
4
. (Nhóm 2b).
Lấy 1 dd trong nhóm 2a cho vào 2 dung dịch nhóm 2b.
- không hiện tượng gì
→ dd HCl, có k
ết tủa xuất hiện → dd H
2
SO
4
.
- Dựa vào dd H
2
SO
4
sẽ phân biệt được 2 dung dịch trong nhóm 2b. dd BaCl
2
sẽ
tạo kết tủa với dd H
2
SO
4
.
Pthh: HCl + NaOH
→ NaCl + H
2
O; H
2
SO
4
+ 2NaOH
→ Na
2
SO
4
+ 2H
2
O;
H
2
SO
4
+ BaCl
2
→ BaSO
4
+ 2HCl;
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
Câu 3. 1) Ba x mol; Na
2
O y mol → 2x = 0,005.2; 2x + 2y = 0,5.0,1
→ x =0,005; y = 0,02; Ba: 0,685g; Na
2
O: 1,24g;
0,5đ
2) Giả sử có 100g quặng → Ca
3
(PO
4
)
2
62g; CaCO
3
35g; SiO
2
5g;
Ca
3
(PO
4
)
2
+ 2H
2
SO
4
→ Ca(H
2
PO
4
)
2
+ 2CaSO
4
;
CaCO
3
+ H
2
SO
4
→ CaSO
4
+ CO
2
+ H
2
O;
Khối lượng phân lân: 100 + 98.(0,4 + 0,35) - 0,35.62 = 151,8g;
%P
2
O
5
= 0,2.142/151,8 = 18,71%;
0,5đ
Câu 4. (Mg, Al, Zn) + HNO
3
→ Al(NO
3
)
3
, Mg(NO
3
)
2
, Zn(NO
3
)
2
, NH
4
NO
3
→ Al
2
O
3
,
MgO, ZnO;
Khối lượng oxit: 19,2g; trong m gam muối có %O = 61,364%
Đặt khối lượng cation kim loại là x g; số mol O
2-
trong oxit là y mol;
Từ 2 giả thiết ta có pt: x + 16y = 19,2;
%O = (2y/3+2y.3/8).16/(x+2y.62+2y.80/8) = 61,364%;
→ x = 12,8g; y = 0,4 → m = 12,8 + 2.0,4.62 + 2.0,4.80/8 = 70,4g;
0,5đ
0,5đ

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp trường môn Hóa học

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi chọn học sinh giỏi cấp trường môn Hóa học lớp 11 năm 2017 - 2018 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh, tài liệu chắc chắn sẽ là nguồn thông tin hữu ích để phục vụ công việc học tập của các bạn học sinh được tốt hơn.

---------------------------------------------

SỞ GD-ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ
ĐỀ CHÍNH THỨC
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
Môn: Hóa học – Lớp 11-Năm học 2017-2018.
Thời gian làm bài 120 phút.
Ngày thi: 14 tháng 4 năm 2018.
(Đề thi gồm 02 trang)

Họ và tên thí sinh:....................................................... Số báo danh:.............................

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; Li =7; C = 12; N =14; O =16; Na =23; K = 39; Rb =87,5; Ba = 137;

Câu 1. (1 điểm)

Nguyên tử X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3sx, nguyên tử Y có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s24py. Tổng số electron lớp ngoài cùng của 2 nguyên tử bằng 9. Viết cấu hình electron của nguyên tử X, Y. Từ đó, xác định vị trí của X, Y trong bảng HTTH?

Câu 2. (2 điểm)

a) Viết phương trình hóa học xẩy ra trong các thí nghiệm sau (nếu có):

1) Hòa tan Fe3O4 trong dung dịch HCl;

2) Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4;

3) Sục khí SO2 vào dd nước brom;

4) Cho dd H2SO4 loãng vào dd (NaCl, NaClO);

5) Cho dd Ba(OH)2 dư vào dd NaHCO3;

6) Nhỏ dd H2SO4 đặc vào đường saccarozơ (C12H22O11) có đun nóng nhẹ;

b) Có 5 lọ hóa chất khác nhau, mỗi lọ chứa một dung dịch của một trong các hóa chất sau: NaOH, HCl, H2SO4, BaCl2, Na2SO4. Chỉ được dùng thêm phenolphtalein (các điều kiện và dụng cụ thí nghiệm có đủ). Hãy trình bày phương pháp hóa học nhận ra 5 hóa chất trên và viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có).

Câu 3. (1 điểm)

1) Cho hỗn hợp X gồm Ba, Na2O vào nước thu được 500 ml dung dịch X có pH =13 và 0,112 lít khí H2 (đktc). Tính khối lượng từng chất trong X?

2) Supephotphat đơn được điều chế bằng phản ứng hoàn toàn giữa một loại quặng có chứa 62% Ca3(PO4)2, 35% CaCO3, 3% SiO2 và axit sunfuric. Tính độ dinh dưỡng của phân lân trên?

Câu 4. (1 điểm)

Hòa tan hết hỗn hợp kim loại (Mg, Al, Zn) trong dung dịch HNO3 loãng vừa đủ thu được dung dịch X và không có khí thoát ra . Cô cạn cẩn thận dung dịch X thu được m gam muối khan (trong đó oxi chiếm 61,364% về khối lượng). Nung m gam muối khan nói trên tới khối lượng không đổi thu được 19,2 gam chất rắn. Tính giá trị của m?

Bài 5. (2 điểm)

a) Cho 14,4 gam hỗn hợp Z gồm muối cacbonat và hiđrocacbonat của cùng một kim loại kiềm (M) phản ứng với dung dịch HCl dư, phản ứng hoàn toàn thu được 2,8 lít khí CO2 (đktc). Tìm M, tính phần trăm khối lượng các muối trong Z?

b) X là dung dịch HCl 0,3M, Y là dung dịch hỗn hợp Na2CO3 0,15M và NaHCO3 0,1M. Tính thể tích CO2 sinh ra (đktc) khi:

Cho từ từ 100 ml dung dịch X vào 100 ml dung dịch Y và khuấy đều.

Cho từ từ 100 ml dung dịch Y vào 100 ml dung dịch X và khuấy đều.

Bài 6. (1 điểm)

Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol chất hữu cơ A mạch hở cần dùng vừa đủ 50,4 lít không khí (O2 chiếm 20% thể tích không khí). Cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng lên 23,4 gam và có 70,92 gam kết tủa. Khí thoát ra khỏi bình có thể tích 41,664 lít. Xác định công thức phân tử chất A? (Các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các thể tích khí đo ở đktc).

Bài 7. (1 điểm).

Hỗn hỗn X gồm: C3H6, C2H2, H2 cho vào bình kín (có xúc tác Ni, không chứa không khí). Nung nóng m gam X trong bình đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn Y cần V lít O2 (đktc) thu được hỗn hợp Z gồm khí và hơi . Cho Z lội từ từ qua bình đựng H2SO4 đặc dư thấy khối lượng bình tăng 3,96 gam. Biết hỗn hợp Y làm mất màu tối đa 50 ml dung dịch Br2 1M (dung môi CCl4). Cho 3,36 lít hỗn hợp X đi qua bình đựng dung dịch Br2 dư (dung môi CCl4) có 19,2 gam brom phản ứng. Tính V?

Bài 8. (1 điểm)

Hỗn hợp X chứa etylamin (C2H7N) và trimetylamin (C3H9N). Hỗn hợp Y chứa 2 hiđrocacbon mạch hở có số liên kết pi (π) nhỏ hơn 3. Trộn X và Y theo tỉ lệ mol nX : nY = 1:5 thu được hỗn hợp Z. Đốt cháy hoàn toàn 3,17 gam hỗn hợp Z cần dùng vừa đủ 7,0 lít khí oxi (đktc), sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2 được dẫn qua dung dịch NaOH đặc, dư thấy khối lượng dung dịch tăng 12,89 gam. Tính phần trăm khối lượng của hiđrocacbon có phân tử khối lớn hơn trong Y?

...................................

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi chọn học sinh giỏi cấp trường môn Hóa học lớp 11 năm 2017 - 2018 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
11 11.146
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 11 Xem thêm