Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 trường THCS Hào Phú, Tuyên Quang năm học 2016 - 2017

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 trường THCS Hào Phú, Tuyên Quang năm học 2016 – 2017. Đề thi gồm có 5 câu hỏi tự luận với thời gian làm bài là 150 phút. Phần đáp án cùng thang điểm chi tiết đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ và chính xác. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 năm học 2014 - 2015 huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 huyện Phù Ninh, Phú Thọ năm 2015 - 2016

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 phòng GD&ĐT Nam Sách năm 2015 - 2016

PHÒNG GD&ĐT SƠN DƯƠNG
TRƯỜNG THCS HÀO PHÚ
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2016 - 2017
ĐỀ THI MÔN: HOÁ HỌC
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (3,75 điểm)

Cho sơ đồ biến hóa sau:

Đề thi hsg môn Hóa học lớp 9

Tìm công thức của các chất A1, B1, A2, B2, A3, B3, R. Viết các phương trình phản ứng hóa học (ghi rõ điều kiện nếu có) thỏa mãn theo sơ đồ biến hóa trên.

Câu 2: (3,75 điểm)

Hỗn hợp A gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO. Cho khí CO dư qua A nung nóng tới phản ứng hoàn toàn được chất rắn B. Hoà tan B vào dung dịch NaOH dư được dung dịch C và chất rắn D. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch C và hoà tan chất rắn D vào dung dịch H2SO4 đặc nóng. Hãy xác định các chất có trong B, C, D và viết các phương trình phản ứng xảy ra.

Câu 3: (4,5 điểm)

Cho các lọ chứa các dung dịch (riêng biệt): NH4Cl; Zn(NO3)2; (NH4)2SO4; NaCl; phenolphtalein; Na2SO4; HCl bị mất nhãn. Chỉ dùng thêm dung dịch Ba(OH)2 làm thuốc thử có thể nhận biết được bao nhiêu chất trong số các chất đó cho? Viết các phương trình phản ứng hóa học minh họa.

Câu 4: (2,0 điểm)

Hòa tan hoàn toàn 10,2 gam một oxit kim loại hóa trị III cần 331,8 gam dung dịch H2SO4 vừa đủ. Dung dịch muối sau phản ứng có nồng độ 10%. Xác định công thức phân tử oxit kim loại?

Câu 5: (6,0 điểm)

Trộn CuO với một oxit kim loại hóa trị II theo tỉ lệ mol 1 : 2 được hỗn hợp A. Cho luồng H2 dư đi qua 2,4 gam A nung nóng thu được hợp B. Để hòa tan hết B cần 40 ml dung dịch HNO3 2,5M và thu được V lít NO duy nhất (đktc)

a) Xác định kim loại hóa trị II trên. Tính V?

b) Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp đầu. Biết hiệu xuất các phản ứng đạt 100%

(Cho biết H = 1; O = 16; Cu = 64; S = 32; N = 14)

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA LỚP 9

Câu 1

CaCO3 Đề thi hsg môn Hóa học lớp 9 CaO + CO2
(R) (A1)

CaO + H2O → Ca(OH)2
(A2)

Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O
(A3)

2CO2 + Ba(OH)2 → Ba(HCO3)2
(B1) (B2)

2NaOH + Ba(HCO3) → BaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O
(B3)
CaO + CO2 → CaCO3

Ca(OH)2 + Ba(HCO3)2 → CaCO3 + BaCO3 + 2H2O

CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3↓ + 2NaCl

Câu 2

 • Cho CO qua A nung nóng

Fe3O4 + 4CO Đáp án đề thi hk1 môn Hóa học lớp 9 3Fe + 4CO2

CuO + CO Đáp án đề thi hk1 môn Hóa học lớp 9 Cu + CO2

=> Chất rắn B: Al2O3, MgO, Fe, Cu

 • Chất rắn B + dung dịch NaOH dư

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

=> Dung dịch C: NaAlO2, NaOH dư

=> Chất rắn D: MgO, Fe, Cu

 • Dung dịch C + dung dịch HCl dư

NaOH + HCl → NaCl + H2O

NaAlO2 + HCl + H2O → Al(OH)3 + NaCl

Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

 • Chất rắn D + dung dịch H2SO4 đặc

MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O

Câu 3

* Giai đoạn 1: Nhận được 5 chất (nhóm I)

 • Dung dịch có màu hồng → phenolphtalein
 • Chỉ có mùi khai → NH4Cl

2NH4Cl + Ba(OH)2 → 2NH3 + BaCl2 + 2H2O

 • Có mùi khai và ↓ trắng => (NH4)2SO4

(NH4)2SO4 + Ba(OH)2→ 2NH3 + BaSO4 + 2H2O

 • Chỉ có ↓ trắng => Na2SO4

2Na2SO4 + Ba(OH)2 → 2NaOH + BaSO4

 • Có ↓, sau đó ↓ tan => Zn(NO3)2

Zn(NO3)2 + Ba(OH)2 → Ba(NO3)2 + Zn(OH)2

Zn(OH)2 + Ba(OH)2 → Ba[Zn(OH)4] (hoặc BaZnO2 + H2O)

* Giai đoạn 2 (nhận được 2 chất còn lại) dd HCl và NaCl (nhóm II) Lấy một ít dd (Ba(OH)2 có chứa phênolphtalein có màu hồng cho vào 2 ống nghiệm. Cho từ từ lần lượt từng giọt mỗi chất ở nhóm II vào hai ống nghiệm:

 • dd nào làm mất màu hồng trong ống nghiệm sau một thời gian dd HCl

HCl + Ba(OH)2 -> BaCl2 + H2O (PU trung hòa)

 • Còn lại là dd NaCl

Câu 4

Gọi CTPT oxit R2O3

Ta có PTPU: R2O3 + 3H2SO4 → R2(SO4)3 + 3H2O

Khối lượng muối trong dung dịch sau pư:

Đáp án đề thi hk1 môn Hóa học lớp 9

Lập phương trình toán học

Đáp án đề thi hk1 môn Hóa học lớp 9

=> R = 27 (Al) => CTPT oxit: Al2O3

Câu 5

Gọi oxit kim loại hóa trị II là MO

Gọi b và 2b lần lượt là số mol CuO và MO đã dùng. Vì H2 chỉ khử những kim loại đứng sau nhôm trong dãy điện hóa nên có 2 khả năng xảy ra:

* TH1: M đứng sau nhôm trong dãy điện hóa => MO phản ứng được với H2

* PTPU:

CuO + H2 Đáp án đề thi hk1 môn Hóa học lớp 9 Cu + H2O
b b

MO + H2 Đáp án đề thi hk1 môn Hóa học lớp 9 M + H2O
2b 2b

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + H2O
b 8b/3

3M + 8HNO3 → 3M(NO3)2 + 2NO + H2O
2b 16b/3

Ta có hệ PT: 80b + (M + 16)2b = 2,4
8b/3 + 16b/3 = 0,04.2,5 = 0,1

Giải PT ta được b = 0,0125 và M = 40 (Ca)

Nhưng Ca đứng trước Al tong dãy điện hóa (loại) => xảy ra trường hợp 2

* TH2: M đứng trước nhôm trong dãy điện hóa => MO không phản ứng được với H2

* PTPU:

CuO + H2 Đáp án đề thi hk1 môn Hóa học lớp 9 Cu + H2O
b b

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + H2O
b 8b/3 2b/3

MO + 2HNO3 → M(NO3)2 + H2O
2b 4b

Ta có hệ PT: 80b + (M + 16)2b = 2,4
8b/3 + 4b = 0,04.2,5 = 0,1

Giải PT ta được b = 0,015 và M = 24 (Mg)

* Tính V NO = 2b/3 x 22,4 = 0,224 (lit)

%CuO = 80.0,015/2,4 = 50%

%MgO = 100 - 50 = 50%

Đánh giá bài viết
20 9.280
Sắp xếp theo

  Thi học sinh giỏi lớp 9

  Xem thêm