Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý chuẩn cấu trúc Đề minh họa 2021 có đáp án chi tiết số 6

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ THI THỬ CHUẨN CẤU
TRÚC MINH HỌA
ĐỀ 6
(Đề thi 04 trang)
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM
2021
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: VẬT
Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề
--------------------------
Câu 1[TH]: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần tụ điện mắc
nối tiếp. Biết cảm kháng gấp đôi dung kháng. Dùng vôn kế xoay chiều (điện trở rất lớn) đo điện
áp giữa hai đầu tụ điện điện áp giữa hai đầu điện trở thì số chỉ của vôn kế như nhau. Độ
lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường dộ dòng điện trong đoạn mạch là:
A.
4
. B.
6
. C.
3
. D.
3
.
Câu 2[NB]: Khi vẽ đồ thị sự phụ thuộc vào biên độ của vận tốc cực đại của một vật dao động
điều hoà thì đồ thị là
A. một đường cong khác. B. đường elip.
C. . đường thẳng đi qua gốc toạ độ. D. đường parabol.
Câu 3[TH]: Trong dao động điều hòa của một con lắc xo, nếu giảm khối lượng của vật nặng
đi 4 lần thì chu kì của con lắc lò xo :
A. tăng 4 lần. B. tăng 16 lần. C. giảm 2 lần. D. giảm 16
lần.
Câu 4[NB]: .Trong quá trình giao thoa sóng, dao động tổng hợp tại M chính sự tổng hợp các
sóng thành phần. Gọi
độ lệch pha của hai sóng thành phần tại M, d
2
, d
1
khoảng cách từ
M đến hai nguồn sóng (với k là số nguyên). Biên độ dao động tại M đạt cực đại khi
A.
2 1
2
k
B.
C.
2 1
d d k
D.
2 1
k
Câu 5[NB]: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần)
L tụ điện C măc nối tiếp. hiệu
, ,
R L C
u u u
tương ứng hiệu điện thế tức thời hai đầu các
phần tử R, L và C. Quan hệ về pha của các hiệu điện thế này là:
A.
R
u
trễ pha
2
so với
C
u
. B.
C
u
trễ pha
so với
L
u
.
C.
L
u
sớm pha
2
so với
C
u
. D.
R
u
sớm pha
2
so với
L
u
.
Câu 6[NB]: Trong mạch dao động LC tự do có cường độ dòng điện cực đại
0
I
. Tại một thời
điểm nào đó khi dòng điện trong mạch cường độ i, hiệu điện thế hai đầu tụ điện u thì ta
có quan hệ:
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A.
2 2 2
0
/ I i Lu C
. B.
2 2 2
0
/ L I i Cu
. C.
2 2 2
0
I i LCu
. D.
2 2 2
0
/ L I i u C
.
Câu 7[TH]: Khi cường độ âm gấp 100 lần cường độ âm chuẩn thì mức cường độ âm có giá trị là:
A. L = 2 dB B. L = 20 dB C. L = 20 B D. L = 100 dB
Câu 8[NB]: Khi nói về quang phổ vạch phát xạ, đáp án nào sau đây là sai?
A. Quang phổ vạch phát xạ bao gồm một hệ thống những vạch màu riêng rẽ nằm trên một
nền tối.
B. Quang phổ vạch phát xạ bao gồm một hệ thống những vạch màu riêng rẽ nằm trên một
nền quang phổ liên tục.
C. Mỗi nguyên tố hóa học trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp cho một
quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố ấy.
D. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau t rất khác nhau về số lượng các
vạch quang phổ, vị trí các vạch và độ sáng tương đối của các vạch đó.
Câu 9[NB]: Cho phản ứng hạt nhân
1

A A
Z Z
B B X
, X là
A. hạt
. B. hạt
. C. hạt
. D. hạt phôtôn.
Câu 10[NB]: Một chất điểm dao động điều hòa với chu T. Khoảng thời gian hai lần liên tiếp
thế năng cực đại là
A.
2
T
B.
T
C.
4
T
D.
3
T
Câu 11[NB]: Một ánh sáng đơn sắc màu cam tần số f được truyền t chân không o một
chất lỏng có chiết suất là 1,5 đối với ánh sáng này. Trong chất lỏng trên, ánh sáng này có
A. màu tím và tần số f B. màu cam và tần số 1,5f
C. màu cam và tần số f D. màu tím và tần số 1,5f
Câu 12[TH]: Một máy biến áp, cuộn cấp 500 vòng dây, cuộn thứ cấp 50 vòng dây.
Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cấp 100V. Hiệu suất của máy biến áp là 95%. Mạch thứ
cấp là một bóng đèn dây tóc tiêu thụ công suất 25W. Cường độ dòng điện qua đèn có giá trị bằng:
A. 25A. B. 2,5 A. C. 1,5 A. D. 3 A.
Câu 12[NB]: Phát biểu nào là sai?
A. Các đồng vị phóng xạ đều không bền
B. Các nguyên tử mà hạt nhân có cùng số proton nhưng có số notron khác nhau gọi là đồng vị
C. Các đồng vị của cùng một nguyên tố có số notron khác nhau nên tính chất hóa học khác nhau
D. Các đồng vị của cùng một nguyên tố có cùng vị trí trong bảng hệ thống tuần hoàn
Câu 13[NB]: Khi hiện tượng giao thoa xảy ra thì tại một điểm trong vùng giao thoa
A. biên độ dao động tại đó biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
B. độ lệch pha của hai sóng tại đó biến thiên theo thời gian.
C. pha dao động của phần tử môi trường tại đó biến thiên theo thời gian
D. pha dao động của phần tử môi trường tại đó biến thiên điều hoà theo thời gian.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 14[TH]: Hiệu điện thể giữa hai bản t điện của một mạch dao động LC lý tưởng phương
trình
7
80sin 2.10 ( )
6
u t V
(t tính bằng s). Kể từ thời điểm
0t
, thời điểm hiệu điện thế
giữa hai bản tụ điện bằng 0 lần đầu tiên là:
A.
7
7
.10
6
s
. B.
7
5
.10
12
s
. C.
7
11
.10
12
s
. D.
7
.10
6
s
.
Câu 15[NB]: Biên độ dao động cưỡng bức không thay đổi khi thay đổi
A. Biên độ của ngoại lực tuần hoàn. B. tần số của ngoại lực tuần hoàn
C. pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn. D. lực ma sát của môi trường.
Câu 16[TH]: Một mạch dao động với tụ điện C cuộn cảm L đang thực hiện dao động tự do.
Điện tích cực đại trên một bản tụ điện
10( )
C
cường độ dòng điện cực đại trong mạch
10
A
. Khoảng thời gian 2 lần liên tiếp điện tích trên tụ triệt tiêu là
A.
1
s
B.
2
s
C.
0,5
s
D.
6,28
s
Câu 17[NB]: Khi sóng âm truyền từ không khí vào nước thì tần số sóng
A. tăng. B. giảm. C. không đổi. D. giảm sau đó
tăng
Câu 18[NB]: Gọi u, i lần lượt là điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện
tức thời trong mạch. Lựa chọn phương án đúng:
A. Đối với mạch chỉ có điện trở thuần thì
i = u/R
.
B. Đối với mạch chỉ có tụ điện thì
C
i = u/Z
.
C. Đối với mạch chỉ có cuộn cảm thì
L
i = u/Z
.
D. Đối với đoạn mạch nối tiếp
u/i
= không đổi
Câu 19[NB]: Phần ứng của máy phát điện xoay chiều một pha là phần
A. Đưa điện ra mạch ngoài B. Tạo ra từ trường
C. Tạo ra dòng điện D. Gồm 2 vành khuyên và 2 chổi quét
Câu 20[TH]: Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, khoảng cách tư khe đến màn là 1 m, khoảng cách
giữa 2 khe 1,5 mm, ánh sáng đơn sắc sử dụng bước sóng 0,6 m. Khoảng cách giữa vân
sáng bậc 2 ở bên này và vân tối thứ 5 ở bên kia so với vân sáng trung tâm là:
A. 1 mm. B. 2,8 mm. C. 2,6 mm. D. 3 mm.
Câu 21[NB]: Một vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình
cos
x A t
. Động năng của vật tại thời điểm t là
A.
2 2 2
1
cos
2
mA t
B.
2 2 2
sin
mA t
C.
2 2 2
1
sin
2
mA t
D.
2 2 2
2 sin
mA t
Câu 22[NB]: Khi chiếu một chùm sáng đỏ xuống bể bơi, người lặn sẽ thấy chùm sáng trong
nước có màu gì?

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Vật lý

Mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý theo cấu trúc Đề minh họa 2021 số 6. Đề thi bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, được biện soạn theo cấu trúc đề thi minh họa 2021 môn Vật lý. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Vật lý có đáp án và lời giải chi tiết số 6 nằm trong bộ đề ôn thi THPT Quốc gia. Đây là nguồn tài liệu phong phú và hữu ích cho các em học sinh lớp 12 ôn luyện, làm quen với nhiều dạng đề khác nhau, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Vật lý có đáp án và lời giải chi tiết số 6. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 556
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý

Xem thêm