Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa lần 3 Trường THPT Hoằng Hóa 4, Thanh Hóa

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD&ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT HOẰNG HÓA
(Đề thi có 04 trang, gồm 40 câu)
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2020 LẦN 3
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Câu 1: Thủy phân m gam saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 80% thu được dung
dịch X. Trung hòa X rồi đem thực hiện phản ứng tráng bạc thu được tối đa 43,2 gam Ag. Giá trị
của m là
A. 42,75.
B. 85,5.
C. 27,36.
D. 45.
Câu 2: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra glixerol?
A. Metyl axetat.
B. Triolein.
C. Saccarozơ.
D. Glucozơ.
Câu 3: Thành phần chính của quặng boxit là
A. Fe
3
O
4
.
B. Al
2
O
3
.2H
2
O.
C. FeS
2
.
D. FeCO
3
.
Câu 4: Dãy gồm các chất đều không tham gia phản ứng tráng bạc là
B. saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ.
D. axit fomic, anđehit fomic, glucozơ.
Câu 5: Polime được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng là
A. poliacrilonitrin.
B. poli(vinyl clorua).
C. polietilen.
D. poli(etylen-terephtalat).
Câu 6: Đun nóng dung dịch chứa 18,0 gam glucozơ với lượng dung dịch AgNO
3
trong NH
3
,
đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị của m là
A. 21,6.
B. 32,4.
C. 16,2.
D. 10,8.
Câu 7: Phản ứng o sau đây có phương trình ion rút gọn là H
+
+ OH
-
→ H
2
O?
A. Ba(OH)
2
+ H
2
SO
4
→ BaSO
4
+ 2H
2
O.
B. Cu(OH)
2
+ 2HCl → CuCl
2
+ 2H
2
O.
C. Ba(OH)
2
+ 2HCl → BaCl
2
+ 2H
2
O.
D. NaHCO
3
+ NaOH → Na
2
CO
3
+ H
2
O.
Câu 8: Ở nhiệt độ thường, dung dịch FeCl
2
tác dụng được với kim loại
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
A. Cu.
B. Zn.
C. Au.
D. Ag.
Câu 9: Cho dãy các chất: Al, Al(OH)
3
, Al
2
O
3
, AlCl
3
. Số chất lưỡng tính trong dãy là
A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Câu 10: Dãy gồm các kim loại được xếp theo chiều tính khử ng dần là
A. Zn, Mg, Cu.
B. Cu, Zn, Mg.
C. Mg, Cu, Zn.
D. Cu, Mg, Zn.
Câu 11: Khi đun nóng chất X có công thức phân tử C
3
H
6
O
2
với dung dịch NaOH thu được
CH
3
COONa. Công thức cấu tạo của X là
A. HCOOC
2
H
5
.
B. C
2
H
5
COOH.
C. CH
3
COOCH
3
.
D. CH
3
COOC
2
H
5
.
Câu 12: Cho 3,75 gam amino axit X c dụng vừa hết với dung dịch NaOH thu được 4,85 gam
muối. Công thức của X
A. H
2
N – CH(CH
3
) – COOH. B. H
2
N – CH
2
– COOH.
C. H
2
N – CH
2
– CH
2
– CH
2
– COOH.
D. H2N – CH2 – CH2 – COOH.
Câu 13: Hai kim loại thường được điều chế bằng cách điện phân muối clorua nóng chảy là
A. Zn, Na. B. Mg, Na. C. Cu, Mg. D. Zn, Cu.
Câu 14: Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch HNO
3
đặc, nguội?
A. Al. B. Mg. C. Zn.
D. Cu.
Câu 15: Cho dãy các kim loại: Na, Ca, Cu, Fe. S kim loại trong dãy tác dụng với H
2
O tạo
thành dung dịch bazơ là
A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.
Câu 16: Este X công thức phân tử C
4
H
8
O
2
(tạo bởi ancol etylic). Đun nóng 13,2 gam X
trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị
của m là
A. 12,3.
B. 8,2.
C. 15,0.
D. 10,2.
Câu 17: Dãy gồm các chất đều tác dụng với dung dịch NaOH là:
A. etanol, fructozơ, metylamin.
B. metyl axetat, alanin, axit axetic.
C. metyl axetat, glucozơ, etanol.
D. glixerol, glyxin, anilin.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 18: Ở điều kiện thích hợp, hai chất phản ứng với nhau tạo thành metyl fomat là
A. HCOOH và C
2
H
5
NH
2
.
B. HCOOH và NaOH.
C. CH
3
COONa và CH
3
OH.
D. HCOOH và CH
3
OH.
Câu 19: Khi làm thí nghiệm với H
2
SO
4
đặc, nóng thường sinh ra khí SO
2
. Để hạn chế tốt nhất
khí SO
2
thoát ra gây ô nhiễm môi trường, người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch nào
sau đây?
A. Cồn.
B. Muối ăn.
C. Giấm ăn.
D. Xút.
Câu 20: Trong phân tử chất nào sau đây có chứa vòng benzen?
A. Propylamin.
B. Etylamin.
C. Phenylamin.
D. Metylamin.
Câu 21: Nhiệt phân hoàn toàn Fe(OH)
3
ở nhiệt độ cao thu được chất rắn là
A. Fe
3
O
4
.
B. Fe
2
O
3
.
C. FeO.
D. Fe.
Câu 22: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?
A. CH
3
COOH.
B. C
2
H
5
OH.
C. CH
3
NH
2
.
D. C
6
H
5
NH
2
.
Câu 23: Dung dịch chất nào sau đây phản ứng với CaCO
3
giải phóng khí CO
2
?
A. CH
3
COOH.
B. C
2
H
5
OH.
C. CH
3
NH
2
.
D. C
6
H
5
NH
2
.
Câu 24: Cho 5,4 gam Al tác dụng hết với khí Cl
2
(dư), thu được m gam muối. Giá trị của m là
A. 25,0. B. 12,5. C. 26,7. D. 19,6.
Câu 25: Cho 10,0 gam hỗn hợp X gồm Fe Cu phản ứng với dung dịch HCl loãng (dư), đến
khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 lít khí H
2
(đktc). Khối lượng của Cu trong 10,0
gam hỗn hợp X là
A. 5,6 gam.
B. 2,8 gam.
C. 1,6 gam.
D. 8,4 gam.
Câu 26: Trong môi trường kiềm, tripeptit tác dụng với Cu(OH)
2
cho hợp chất màu
A. vàng.
B. tím.
C. xanh.
D. đỏ.
Câu 27: Kim loại phản ứng với dung dịch H
2
SO
4
loãng là

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa lần 3 Trường THPT Hoằng Hóa 4, Thanh Hóa được VnDoc.com tổng hợp, biên soạn đáp án. Với đề thi thử lần 3 này câu trúc đề thi cũng như nội dung vẫn bám sát đề minh họa BG&ĐT. Đề thi gồm 40 câu, thời gian làm bài thi 50 phút, do đó các bạn học sinh lưu ý bố trí thời gian phù hợp để hoàn thành bài thi.

Để tải Đề thi thử THPT 2020 môn Hóa vui lòng kéo xuống ấn link tải về

Hy vọng với đề minh họa cũng như các đề thi thử của các Trường, Sở đưa ra giúp các em có thêm tài liệu ôn tập, luyện đề. Chuẩn bị tốt cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới.

Mời các bạn tham khảo nội dung Đề thi thử Hóa THPT 2020 chi tiết dưới đây:

1. Đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa lần 3 Trường THPT Hoằng Hóa 4

Đáp án đề thi thử THPT QG 2020 môn Hóa

2. Hướng dẫn giải Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa lần 3 Trường THPT Hoằng Hóa 4

Câu 1: Thủy phân m gam saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 80% thu được dung dịch X. Trung hòa X rồi đem thực hiện phản ứng tráng bạc thu được tối đa 43,2 gam Ag. Giá trị của m là

A. 42,75.

B. 85,5.

C. 27,36.

D. 45.

Hướng dẫn giải

Saccarozơ + H2O → Glucozơ + Fructozơ → 4Ag

=> n Sac = 1 n Ag = 0,1mol.H = 80% => m = 0,1.342/ 80%= 42,75 gam

Câu 2: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra glixerol?

A. Metyl axetat.

B. Triolein.

C. Saccarozơ.

D. Glucozơ.

Hướng dẫn giải

{({C_{17}}{H_{33}}COO)_3}{C_3}{H_5} + 3NaOH \to 3{C_{17}}{H_{33}}COONa + {C_3}{H_5}{(OH)_3}

Câu 6: Đun nóng dung dịch chứa 18,0 gam glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị của m là

A. 21,6.

B. 32,4.

C. 16,2.

D. 10,8.

Hướng dẫn giải

nAg = 2nGlu = 0,2 mol => mAg = 21,6 gam

Câu 7: Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là H+ + OH- → H2O?

A. Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O.

B. Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O.

C. Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O.

D. NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O.

Hướng dẫn giải

\begin{array}{l}
A: B{a^{2 + }} + S{O_4}^{2 - } + 2{H^ + } + 2O{H^ - } \to BaS{O_4} \downarrow + 2{H_2}O\\
B:Cu{(OH)_2} + 2{H^ + } \to C{u^{2 + }} + 2{H_2}O\\
C:{H^ + } + O{H^ - } \to {H_2}O\\
D: HC{O_3}^ -  + O{H^ - } \to C{O_3}^{2 - } + {H_2}O
\end{array}

Câu 8: Ở nhiệt độ thường, dung dịch FeCl2 tác dụng được với kim loại

A. Cu.

B. Zn.

C. Au.

D. Ag.

Hướng dẫn giải

Zn + FeC{l_2} \to ZnC{l_2} + Fe \downarrow

Câu 11: Khi đun nóng chất X có công thức phân tử C3H6O2 với dung dịch NaOH thu được CH3COONa. Công thức cấu tạo của X là

A. HCOOC2H5.

B. C2H5COOH.

C. CH3COOCH3.

D. CH3COOC2H5.

Hướng dẫn giải

C{H_3}COOC{H_3} + NaOH \to C{H_3}COONa + C{H_3}OH

Câu 12: Cho 3,75 gam amino axit X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH thu được 4,85 gam muối. Công thức của X là

A. H2N – CH(CH3) – COOH.

B. H2N – CH2 – COOH.

C. H2N – CH2 – CH2 – CH2 – COOH.

D. H2N – CH2 – CH2 – COOH.

Hướng dẫn giải

\begin{array}{l}
{n_{NaOH}} = \frac{{4,85 - 3,75}}{{22}} = 0,05mol = > X: R{(COOH)_n}(\frac{{0,05}}{n}mol)\\
Mx = R + 45n = \frac{{3,75n }}{{0,05}} = > R = 30n = > n = 1; R = 30\\
 = > {H_2}N\;-\;C{H_2}\;- COOH
\end{array}

.................

(Hướng dẫn giải được VnDoc cập nhật TRONG FILE TẢI VỀ, vui lòng Theo dõi bài viết/ Tải tài liệu để nhận đầy đủ nội dung và đáp án Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa lần 3 Trường THPT Hoằng Hóa 4, Thanh Hóa)

Mời các bạn tham khảo thêm một số đề thi thử mới nhất 2020:

Trên đây VnDoc đã gửi Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa lần 3 Trường THPT Hoằng Hóa 4, Thanh Hóa lần 3 tới bạn đọc tham khảo. Nhìn chung với đề thi Lần 3 này được đánh giá là khó hơn các đề thi lần 1,2. Mức độ phân loại cũng điểm cũng rõ ràng hơn. Hy vọng với đề thi này giúp các bạn có thể tự đánh giá năng lực của mình với môn Hóa học. Để chuẩn bị tốt cho kì thi tới.

Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số đề thi thử các môn tại: Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh, Thi thpt Quốc gia môn Tiếng Anh....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

  Môn Hóa khối B

  Xem thêm