Đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021 số 8

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH
ĐÁP ÁN M 2020 - 2021
I. MULTIPLE CHOICE: (8 points)
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose
underlined part from the other three in pronunciation in the following question
1. A. rickshaw B. carnival C. citadel D. Island
2. A. passed B. realized C. wished D. Touched
Mark the letter to indicate the word whose underlined part differs from the others
in the position of primary stress.
3. A. unemployment B. afternoon C. overweight D. Parallel
4. A. intelligent B. population C. opportunity D. economics
Mark the letter to indicate the word whose underlined part that needs correction.
5. The well from which the villagers used to get water is now near empty.
A B C D
6. Can you help me with my homework? I wish I can but I can’t.
A B C D
7. Due to the increased number of visitors we have decided to enlarge the car park..
A B C D
Mark the letter to indicate the correct answer.
8. We can’t depend…………..., he is a unreliable person.
A. to
B. on
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. of
D. With
9. A friend of mine phoned…………...me to a party.
A. for invite
B. to invite
C. for inviting
D. on inviting
10. Khoa’s professor had him…………...his thesis many times before allowing him to
present it to the committee.
A. writing
B. to written
C. wrote
D. Write
11. A snake or a spider is the animal…………....she’d like to keep as a pet.
A. where
B. what
C. that
D. When
12. Yuri Gagarin become the first person to eat and drink in……………
A. weightless
B. gravity
C. specific gravity
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D. Microgravity
13. You had a stomachache yesterday,………….. ?
A. didn’t you
B. hadn’t you
C. do you
D. did you
14. Their parents are as strict as…………...
A. we do
B. ours
C. our
D. we are
15. John F. Kennedy wouldn’t have died in 1963 if he …………...to Dallas.
A. didn’t go
B. wouldn’t go
C. hadn’t gone
D. not go
16.. …………..the stove when you have finished cooking.
A. Put off
B. Put out
C. Put
D. Put up with
Mark the letter to indicate the most suitable response.

Đề ôn thi vào lớp 10 năm 2020 môn tiếng Anh

Đề thi môn tiếng Anh vào lớp 10 không chuyên có đáp án trên đây nằm trong bộ đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 9 lên lớp 10 tổng hợp những dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 9 chương trình mới khác nhau giúp các em củng cố những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Đề thi tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 có đáp án gồm 32 câu trắc nghiệm + 8 câu tự luận tiếng Anh khác nhau được biên tập dưới nhiều dạng bài tập tiếng Anh 9 mới thường xuất hiện trong đề thi chính thức giúp các em học sinh lớp 9 làm quen với cấu trúc đề thi chính thức vào lớp 10 môn tiếng Anh của bộ Giáo dục & Đào tạo.

Download đề thi & đáp án tại Đề thi chuyển cấp lớp 10 môn tiếng Anh kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 năm 2019 các môn học khác như: ôn thi vào lớp 10 môn Toán, ôn thi vào lớp 10 môn Văn, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.960
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Xem thêm