Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 10 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 10

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 10 năm 2015 - 2016 là đề thi giải Toán qua mạng có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2015 - 2016.

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 8 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 8 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 9 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 10 năm 2015 - 2016 trực tuyến

Bài 1: Đi tìm kho báu

Câu 1.1: Giá trị lớn nhất của biểu thức: B = 5 - 4x2 + 4x là: .......

A. 4 B. 9 C. 5 D. 6

Câu 1.2: Cho biểu thức: Đề thi Violympic Toán lớp 8

Khi M = 1/3 thì giá trị của x = ..........

A. -8 B. 9 C. 8 D. -9

Câu 1.3: Giá trị lớn nhất của đa thức: E = -x2 - 4x - y2 + 2y là: ..........

A. 4 B. 5 C. 3 D. 6

Câu 1.4: Một tam giác vuông có cạnh huyền là 10cm. Tỉ số giữa hai cạnh góc vuông là 1/3. Diện tích tam giác vuông đó bằng ............cm2.
A. 20 B. 12,5 C. 25 D. 15

Câu 1.5: Cho a1; a2; a3; ..........; a9 được xác định bởi công thức:Đề thi Violympic Toán lớp 8

Tổng a1 + a2 + ....... + a9 có giá trị là: ...............

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ (...)

Câu 2.1: Giá trị lớn nhất của biểu thức B = 9x - 3x2 là: ............

Câu 2.2: Cho tam giác ABC vuông tại A có góc C = 60o. AB = √192cm. Diện tích ΔABC √a cm2. Vậy a = ............

Câu 2.3: Giá trị của biểu thức 34 . 54 - (152 + 1)(152 - 1) là: .............

Câu 2.4: Giá trị của x để biểu thức -4x2 + 5x - 3 đạt giá trị lớn nhất là: ............

Câu 2.5: Tìm số tự nhiên thỏa mãn 23n +1.24 = 32.2

Câu 2.6: Đa thức x4 + ax2 + 1 chia hết cho đa thức x2 + 2x + 1 khi giá trị của a = ................

Câu 2.7: Số dư trong phép chia 2100 cho 9 là: .................

Câu 2.8: Cho ΔABC. G là trọng tâm của tam giác, d là một đường thẳng qua G cắt cạnh AB, AC theo thứ tự tại M và N. Khi đó AB/AM + AC/AB có giá trị bằng: ............

Câu 2.9: Cho (x + 1/x) : (x - 1/x) = 3. Kết quả của phép chia (x2 - 1/x2):(x2 + 1/x2) bằng: ............

Bài 3: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 10

Bài 1: Đi tìm kho báu

Câu 1.1: D Câu 1.2: A Câu 1.3: B Câu 1.4: D Câu 1.5: 1999/1000

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ (...)

Câu 2.1: 6,75

Câu 2.2: 3072
AC = √192 : tan60o = 8cm
Diện tích tam giác ABC = 1/2 . AC. AB = 1/2 .8. √192 = 32√3 cm2.
Vậy a = (32√3)2 = 3072

Câu 2.3: 1 Câu 2.4: 0,625 Câu 2.5: 3

Câu 2.6: -2 Câu 2.7: 7 Câu 2.8: 3 Câu 2.9: 0,6

Bài 3: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

(14) < (6) < (20) < (10) < (8) < (5) < (11) < (7) < (17) < (18) < (2) < (19) < (12) < (1) < (13) < (4) < (3) < (9) < (15) < (16)

Đánh giá bài viết
5 1.248
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm