Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 16 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 16

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 16 năm 2015 - 2016 là đề thi giải Toán qua mạng có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2015 - 2016.

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 14 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 15 năm 2015 - 2016

Mời làm: Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 16 năm 2015 - 2016 trực tuyến

Bài 1: Đi tìm kho báu

Câu 1.1: Số dư của phép chia x2 - 4x + 5 = 0 cho x - 2 là r = .........

Câu 1.2: Số giá trị của x để x2 - 2x + 3 = 0 là ...........

Câu 1.3: Tìm x biết: (x - 3)(x - 5) + 1 = 0.

Câu 1.4: Với mọi giá trị của x biểu thức: A = x(2x + 1) - x2(x + 2) + x3 - x + 3 có giá trị là ..........

Câu 1.5: Hiệu các bình phương của hai số tự nhiên liên tiếp bằng 11. Vậy hai số đó là ............

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 2.1: Rút gọn biểu thức M = (x + y) - (x - y) ta được kết quả là:

a. M = 0 b. M = xy c. M = 4xy d. M = x2 + y2

Câu 2.2: Điều kiện của x để phân thức:Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 16 xác định là ........

a. Mọi giá trị của x b. x ≠ 2 c. x ≠ 2; -2 d. x ≠ -2

Câu 2.3: Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là:

a. Hình bình hành

b. Hình thoi

c. Hình thang cân

d. Hình chữ nhật

Câu 2.4: Cho hình thang cân ABCD có hai đáy AD và BC. Khẳng định nào dưới đây là sai?

a. Góc ABC = BCD

b. Tổng số đo góc BAD và ABC là 180o.

c. Tổng số đo góc BCD và CDA là 180o.

d. Tổng số đo góc BAD và ADC là 180o.

Câu 2.5: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức: N = x2 + x + 1 là ......

a. 3/4 b. 0 c. 1/4 d. 1

Câu 2.6: Số giá trị nguyên dương của x để biểu thứcdương là:

a. 3 b. 2 c. 4 d. 1

Câu 2.7: Số các giá trị nguyên của x để biểu thứcđạt giá trị nguyên là:

a. 5 b. 3 c. 2 d. 4

Câu 2.8: Giá trị của x để phân thức: Đề thi violympic toán lớp 8 vòng 16bằng 0 là:

a. x = 2; 1 b. Không có giá trị nào c. x = 2 d. x = 1

Câu 2.9: Xác định các số a, b sao cho: Đề thi violympic toán lớp 8 vòng 16

a. (-1/2; 1/2) b. (2; 2) c. (1/2; -1/2) d. (1; 1)

Câu 2.10: Biết x2 - 2y2 = xy và y ≠ 0, x + y ≠ 0. Khi đó giá trị của biểu thức Đề thi Violympic toán lớp 8 vòng 16 là:

a. A = 3 b. A = 1 c. A = 1/2 d. A = 1/3

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm

Câu 3.1: Rút gọn đa thức A = (x + 2)(x - 5) - x(x - 3) ta được kết quả là A = ..........

Câu 3.2: Hình vuông có cạnh bằng √2cm thì độ dài đường chéo bằng .......... cm.

Câu 3.3: Tìm x biết: (x + 5)2 - (x + 2)(x + 3) = -2.

Câu 3.4: Hình thang cân ABCD, đáy nhỏ BC và góc A = 70o. Vậy số đo góc C bằng ..........o.

Câu 3.5: Tìm a biết x2016 + a chia hết cho x - 1.

Câu 3.6: Hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 12cm và 16cm thì độ dài cạnh hình thoi là .......... cm.

Câu 3.7: Hình chữ nhật ABCD có AB = 6cm, AC = 10cm thì diện tích hình chữ nhật ABCD là .......... cm2.

Câu 3.8: Tập hợp các giá trị của x thỏa mãn Ix + 1I + I1 - xI = 2 là {........}. Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";"

Câu 3.9: Xác định k để đa thức x4 - 9x3 + 21x2 + x + k chia hết cho x2 - x - 2.

Câu 3.10: Biểu thức: x3 + ax2 + 2x + b chia hết cho đa thức x2 + x + 1. Vậy (a; b) = (.......)

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 16

Bài 1: Đi tìm kho báu

Câu 1.1: 1

Câu 1.2: 0

Câu 1.3: 4

Câu 1.4: 3

Câu 1.5: 5; 6

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 2.1: c

Câu 2.2: c

Câu 2.3: d

Câu 2.4: d

Câu 2.5: a

Câu 2.6: b

Câu 2.7: d

Câu 2.8: c

Câu 2.9: a

Câu 2.10: d

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm

Câu 3.1: -10

Câu 3.2: 2

Câu 3.3: -3

Câu 3.4: 110

Câu 3.5: -1

Câu 3.6: 10

Câu 3.7: 48

Câu 3.8: 0; 2

Câu 3.9: -30

Câu 3.10: 2; 1

Đánh giá bài viết
2 1.118
Sắp xếp theo
    Luyện thi Xem thêm