Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 31

Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp bài tập và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 10. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 10 Bài 31 trang 152: Trước cách mạng tình hình kinh tế - xã hội Pháp có gì nổi bật?

Trả lời:

Kinh tế

- Cuối thế kỉ XVIII, Pháp vẫn là nước nông nghiệp

+ Công cụ, phương thức canh tác thô sơ, năng suất thấp.

+ Nạn mất mùa, đói kém thường xuyên xảy ra

- Công thương nghiệp

+ Kinh tế TBCN phát triển nhưng bị chế độ phong kiến cản trở.

+ Chưa có sự thống nhất đơn vị đo lường và tiền tệ.

Xã hội:

- Xã hội chia thành 3 đẳng cấp:

+ Tăng lữ: Không phải đóng thuế.

+ Quý tộc: Có quyền lợi kinh tế, chính trị, xã hội.

+ Đẳng cấp thứ ba: Gồm TS, nông dân, bình dân. Họ làm ra của cải, phải đóng mọi thứ thuế, không được hưởng quyền lợi chính trị.

⇒ Mâu thuẫn xã hội gay gắt.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 10 Bài 31 trang 152: Những nhà tư tưởng tiến bộ Pháp đã có vai trò như thế nào trong việc chuẩn bị cách mạng?

Trả lời:

Vai trò của những nhà tư tưởng tiến bộ Pháp trong việc chuẩn bị cách mạng: Trào lưu tư tưởng mới này được gọi là trào lưu “Triết học áng sáng”:

- Tấn công vào hệ tư tưởng của chế độ phong kiến báo thủ lạc hậu.

- Dọn đường cho cách mạng bùng nổ, định hướng cho một xã hội mới tương lai.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 10 Bài 31 trang 155: Cách mạng tư sản Pháp 1789 bùng nổ trong bối cảnh nào?

Trả lời:

Hoàn cảnh bùng nổ cuộc cách mạng tư sản Pháp:

Nguyên nhân sâu xa:

- Những mâu thuẫn về kinh tế, chính trị, xã hội trong lòng chế độ phong kiến Pháp ngay càng gay gắt nổi bật lên là mâu thuẫn giữa đẳng cấp thứ ba (muốn xóa bỏ chế độ phong kiến) với hai đẳng cấp Tăng lữ và Quý tộc (muốn duy trì chế độ phong kiến).

- Những tiền đề tư tưởng cho cuộc cách mạng đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Nguyên nhân trực tiếp:

- Vua Lui-i XVI triệu tập Hội nghị ba đẳng cấp ngày 5/5/1789 tại cung điện Vec-sai để đề xuất vấn đề vay tiền và tăng thuế.

- Bất bình trước hành động của nhà vua, 14/7/1789, nhân dân Pa-ri tấn công ngục Ba-xti – biểu tượng của chế độ phong kiến.

⇒ Cách mạng Pháp bùng nổ.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 10 Bài 31 trang 155: Hãy nêu những việc làm của phái Lập hiến sau khi lên cầm quyền.

Trả lời:

Những việc làm của phái Lập hiến sau khi lên cầm quyền:

- 8/1789, Thông qua bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền với khẩu hiệu “Tự do – Bình đẳng – Bác ái” cùng những điều tiến bộ: Thừa nhận quyền tự do, bình đẳng của con người và khẳng định chủ quyền của nhân dân đồng thời tuyên bố quyền sở hữu là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm.

- Ban hành nhiều chính sách khuyến khích công thương nghiệp phát triển: Bãi bỏ quy chế phường hội, cho phép tự do buôn bán, tổ chức hành chính theo quy chế mới.

- Hạn chế: Chia ruộng đất theo từng lô lớn đem bán cho nông dân với giá cao, ban hành đạo luật cấm công nhân hội họp, bãi công…

⇒ Tháng 9/1791, thông qua Hiến pháp 1791, xác lập quyền thống trị của giai cấp tư sản dưới hình thức quân chủ lập hiến.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 10 Bài 31 trang 155: Vì sao quần chúng cách mạng Pháp tiếp tục nổi dậy?

Trả lời:

Quần chúng cách mạng Pháp tiếp tục nổi dậy vì:

- Mặc dù phái Lập hiến ban hành nhiều chính sách tiến bộ nhưng chủ yếu phục vụ cho lợi ích của giai cấp tư sản cầm quyền mà cuộc sống của nhân dân lao động vẫn chưa được cải thiện: ruộng đất được bán cho nông dân với giá cao nên họ không có khả năng mua,...

- Phái Lập hiến còn ban hành những đạo luật cấm công nhân hội họp, bãi công,... làm tăng sự bất mãn trong quân chúng nhân dân.

- Lực lượng phong kiến tìm mọi các chống phá cách mạng.

⇒ Vì vậy quần chúng nhân dân tiếp tục nổi dậy.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 10 Bài 31 trang 156: Phái Gia-cô-banh lên nắm chính quyền trong hoàn cảnh nào?

Trả lời:

Hoàn cảnh lên nắm quyền của phái Gia-cô-banh:

- Ngày 10 – 8 – 1792 không khí cách mạng bao chùm khắp Pa-ri, các công xã cách mạng được thành lập. Chính quyền chuyển sang tay tư sản công thương gọi là phái Girôngđanh.

- Năm 1792 nền cộng hòa thống thứ nhất được thành lập.

- Đầu năm 1793, nước Pháp đứng trước những thử thách nặng nề: Trong nước, bọn phản cách mạng nổi loạn, đời sống nhân dân khó khăn; Bên ngoài, liên minh phong kiến châu Âu chống lại nền cộng hòa non trẻ.

- Phái Gi-rông-đanh giành được chính quyền nhưng không muốn đưa cách mạng tiến xa hơn, làm thiệt hại đến quyền lợi của tư sản.

- 31/5/1793, quần chúng cách mạng ở Pari đã kéo đến vây trụ ở Quốc hội. Ngày 2/6 nhiều đại biểu của Gi-rông-đanh bị bắt.

⇒ Chính quyền chuyển sang tay phái Gia-cô-banh.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 10 Bài 31 trang 157: Chính quyền Gia-cô-banh đã thực hiện những biện pháp gì trong cuộc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài?

Trả lời:

Chính quyền Giacôbanh đã đưa ra những biện pháp kịp thời, hiệu quả.

- Giải quyết ruộng đất và tiền lương, động viên mọi người tham gia cách mạng chống thù trong, giặc ngoài.

- Thông qua hiến pháp mới, tuyên bố chế độ cộng hòa, ban bố quyền dân chủ rộng rãi và xóa bỏ mọi sự bất bình đẳng về đẳng cấp

- Ban hành lệnh tổng động viên toàn quốc, xoá bỏ các nghĩa vụ phong kiến…

- Ban hành luật giá tối đa chống nạn đầu cơ tích trữ, ban hành luật về mức lương tối đa của công nhân.

⇒ Cách mạng đạt đến đỉnh cao.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 10 Bài 31 trang 158: Hãy cho biết tình hình nước Pháp sau cuộc đảo chính ngày 27/7/1794.

Trả lời:

Tình hình nước Pháp sau cuộc đảo chính ngày 27/7/1794:

- Chính quyền thuộc về phái tư sản mới, Ủy ban Đốc chính được thành lập, nhiều thành quả cách mạng bị thủ tiêu: Luật đối giá bị bãi bỏ, hạn chế quyền tự do dân chủ, khủng bố người cách mạng...

- 11/1799, đảo chính lật đổ chế độ Đốc chính, đưa Na-pô-lê-ông Bô-na-pác lên nắm quyền, thiết tập nền độc tài quân sự.

- Sau nhiều năm chiến tranh, Đế chế I của Na-pô-lê-ông bị suy yếu, thất bại (1815). Chế độ quân chủ của Pháp được phục hồi.

Giải bài tập Lịch Sử 10 bài 1 trang 158: Cách mạng tư sản Pháp nổ ra trong hoàn cảnh nào?

Trả lời:

Hoàn cảnh bùng nổ cuộc cách mạng tư sản Pháp:

Nguyên nhân sâu xa:

- Những mâu thuẫn về kinh tế, chính trị, xã hội trong lòng chế độ phong kiến Pháp ngay càng gay gắt nổi bật lên là mâu thuẫn giữa đẳng cấp thứ ba (muốn xóa bỏ chế độ phong kiến) với hai đẳng cấp Tăng lữ và Quý tộc (muốn duy trì chế độ phong kiến).

- Những tiền đề tư tưởng cho cuộc cách mạng đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Nguyên nhân trực tiếp:

- Vua Lui-i XVI triệu tập Hội nghị ba đẳng cấp ngày 5/5/1789 tại cung điện Vec-sai để đề xuất vấn đề vay tiền và tăng thuế.

- Bất bình trước hành động của nhà vua, 14/7/1789, nhân dân Pa-ri tấn công ngục Ba-xti – biểu tượng của chế độ phong kiến.

⇒ Cách mạng Pháp bùng nổ.

Bài 2 trang 158 Lịch Sử 10: Lập niên biểu diễn biến cách mạng qua các giai đoạn. Tại sao nói: Thời kì chuyên chính Gia-cô-banh là đỉnh cao của Cách mạng tư sản Pháp?

Trả lời:

* Diễn biến của cách mạng Pháp

Các giai đoạn

Những sự kiện quan trọng

14/7/1789 đến 10/8/1792

(Chế độ quân chủ lập hiến)

- Nhân dân Pari phá ngục Baxti

- 8/1789, thông qua bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.

- 9/1791, Hiến pháp được thông qua, xác lập chế độ quân chủ lập hiến.

10/8/1792 đến 2/6/1793

(Bước đầu của nền cộng hòa)

- Nhân dân Pari lật đổ nền quân chủ lập hiến, thiết lập chế độ Cộng hòa

- Vua Lu-i XVI bị tử hình

2/6/1793 đến 27/7/1794

(Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-co-banh - Đỉnh cao của cách mạng)

- Phái Giacobanh thực hiến nhiều chính sách tiến bộ

• Thiết lập nền dân chủ cách mạng, trừng trị bọn phản cách mạng.

• Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nhân dân

• Ban hành tổng động viên.

- Đẩy lùi nạn ngoại xâm

27/7/1794 đến 9/11/1799

(Thời kỳ thoái trào cách mạng)

- Đảo chính phản cách mạng, phái Gia-cô-banh bị lật đổ. Chế dộ Đốc chính được hình thành.

- Đảo chính của Na-pô-lê-ông Bô-na-pác, chế độ độc tài quân sự được thiết lập.

14/7/1789 đến 10/8/1792

(Chế độ quân chủ lập hiến)

- Nhân dân Pari phá ngục Baxti

- 8/1789, thông qua bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.

- 9/1791, Hiến pháp được thông qua, xác lập chế độ quân chủ lập hiến.

10/8/1792 đến 2/6/1793

(Bước đầu của nền cộng hòa)

- Nhân dân Pari lật đổ nền quân chủ lập hiến, thiết lập chế độ Cộng hòa

- Vua Lu-i XVI bị tử hình

2/6/1793 đến 27/7/1794

(Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-co-banh - Đỉnh cao của cách mạng)

- Phái Giacobanh thực hiến nhiều chính sách tiến bộ

• Thiết lập nền dân chủ cách mạng, trừng trị bọn phản cách mạng.

• Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nhân dân

• Ban hành tổng động viên.

- Đẩy lùi nạn ngoại xâm

27/7/1794 đến 9/11/1799

(Thời kỳ thoái trào cách mạng)

- Đảo chính phản cách mạng, phái Gia-cô-banh bị lật đổ. Chế dộ Đốc chính được hình thành.

- Đảo chính của Na-pô-lê-ông Bô-na-pác, chế độ độc tài quân sự được thiết lập.

* Thời kì chuyên chính Gia-cô-banh là đỉnh cao của cách mạng vì:

Chính quyền Giacôbanh đã đưa ra những biện pháp tiến bộ, hiệu quả:

- Giải quyết ruộng đất và tiền lương, động viên mọi người tham gia cách mạng chống thù trong, giặc ngoài.

- Thông qua hiến pháp mới, tuyên bố chế độ cộng hòa, ban bố quyền dân chủ rộng rãi và xóa bỏ mọi sự bất bình đẳng về đẳng cấp

- Ban hành lệnh tổng động viên toàn quốc, xoá bỏ các nghĩa vụ phong kiến…

- Ban hành luật giá tối đa chống nạn đầu cơ tích trữ, ban hành luật về mức lương tối đa của công nhân.

Nhờ các chính sách của mình, phái Giacobanh đã: Dập tắt được các cuộc nổi loạn; Đuổi quân xâm lược ra khỏi biên giới; Hoàn thành các nhiệm vụ dân tộc và dân chủ.

⇒ Cách mạng đạt đến đỉnh cao.

Bài 3 trang 158 Lịch Sử 10: Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Trả lời:

Ý nghĩa của cách mạng tư sản Pháp:

- Hoàn thành nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản: lật đổ chế độ phong kiến, thủ tiêu mọi tàn dư của chế độ phong kiến, giải quyết ruộng đất cho nông dân, xóa bỏ những cản trở sự phát triển của công thương nghiệp,tạo điều kiện cho CNTB phát triển.

- Giai cấp tư sản lãnh đạo, nhưng quần chúng quyết định tiến trình của cách mạng.

- Mở ra thời đại mới – thời đại thắng lợi và củng cố quyền thống trị của giai cấp tư sản trên phạm vi thế giới.

Đánh giá bài viết
4 749
Sắp xếp theo

    Lịch sử lớp 10

    Xem thêm