Ngữ pháp Tiếng Anh trọng tâm ôn thi vào lớp 10 năm học 2019 - 2020

43 30.228
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI VÀO LỚP 10 N TIẾNG ANH
NĂM HỌC 2019 - 2020
NGỮ PHÁP THỜI CỦA ĐỘNG TỪ
Để làm tốt các bài tập liên quan đến thời, các em cần nắm vũng nhũng kiến thức sau:
Hình thức cấu tạo của thời
Những cách sử dụng của thời
Những từ, cụm từ, mệnh đề, cấu trúc liên quan đến thời
dụ: Thời hiện tại hoàn thành (Present perfect tense)
Hình thức cấu tạo:
S + have/ has (not) Ved2.
(?) Have/ Has + s + Ved2?
Những cách sử dụng chính:
1. Dùng để chỉ những hành động xảy ra trong quá khứ kéo dài đến hiện tại và thể đến
tương lai, thường đi với for since
2. Dùng để chỉ nhũng hành động đã xảy ra trong quá khứ, nhung còn liên quan đến hiện
tại, thường đi với just, already, yet, ever, never
Những từ, cụm từ, mệnh đề, cấu trúc liên quan:
+ For, since, just, already, yet, ever, never;
+ It’s the first/ second time + s + have/ has + Ved2
LUYỆN TẬP
Exercise 1: Choose the correct option A, B, c, or D to finish the following sentences.
1.__________? Your eyes are red.
A.Did you cry B. Have you cried
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C.Were you crying D. Have you been crying
2.I________ to get their decision before today.
A.hope B. hoped C. had hoped D. have hoped
3.He looked tired because he___________ for six hours.
A.ran B. was running
C.has been running D. had been running
4.I________ you back in a few minutes.
A.call B. am calling C. have called D. will call
5.In 1875 archaeologists _________ the ruins of the Olympic Stadium in Greece.
A.discovered B. were discovering
C.have discovered D. had discovered
6.We________ very hard at the office lately as we are negotiating an important contract.
A.are working B. were working
C.have been working D.had been working
7.You can’t believe a word he says. He___________ .
A.always lies B. is always lying
C.has always lied D.will always lie
8.I often find things on the beach. I__________ this very old bottle yesterday.
A.found B. was finding
C.had found D.had been finding
9.While John was reading, his sister_______the piano.
A.played B. is playing C. was playing D. had played
10.Do you think you_________ here in five years’ time?
A.will still work B. will still be working
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C.will still have worked D. will still have been working
Exercise 2: Supply the correct verb form to complete the following sentences.
1.The beach was so crowded the other day that we (have)_____________ difficulty
finding an empty spot.
2.Sampson (not work)________ for the company for very long before he was promoted.
3.This time tomorrow I (relax)__________ in the swimming pool.
4.At the end of this month, we (live)____________here for ten years.
5.There’s someone at the door. I (answer)_________it.
6.They (lock)________ the gates before I got there.
7.The bus came after I (stand)________ there for about thirty minutes.
8.I (not listen)_______ , so I missed what he said.
9.He’s taken his driving test five times, but he (not pass)__________ it yet.
10.They (complete)_______ the new bridge by the end of the year.
ĐÁP ÁN
Exercise 1:
1.D 2. C
3. D 4. D
5. A
6.C 7.B
8.A 9.C
10.B
Exercise 2:
1. had
2. hadn’t been working
3. will be relaxing
4. will have been living
5. will answer
6. had locked
7. had been standing
8. wasn’t listening
9. hasn’t passed
10. will have completed
CẤU TRÚC CÂU
Để làm tốt các bài tập liên quan đến cấu trúc câu, các em cần phải vốn kiến thức tốt về
các mảng ngữ pháp sau:

Luyện thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020

Tài liệu ôn tập chuyên đề Ngữ pháp Tiếng Anh ôn thi vào lớp 10 nằm trong bộ đề tuyển sinh lớp 10 năm 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu Tiếng Anh gồm tổng hợp những phần ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9 quan trọng và bài tập ngữ pháp Tiếng Anh thực hành giúp học sinh lớp 9 ôn tập khái quát kiến thức đã học hiệu quả. 

Cập Nhật: Đề thi Anh lớp 10 Thành phố Hồ Chí Minh có đáp án 2019. Mời các bạn tham khảo

Mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung tài liệu tại đây: Ngữ pháp Tiếng Anh trọng tâm ôn thi vào lớp 10 năm học 2019 - 2020. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu ôn thi đầu vào lớp 10 các môn học khác như: ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh, ôn thi vào lớp 10 môn Toán, ôn thi vào lớp 10 môn Văn, ... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy. 

Đánh giá bài viết
43 30.228
Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Xem thêm