Tổng hợp đề ôn thi học kì 2 môn Hóa học lớp 12 năm học 2014 - 2015

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 12

Tổng hợp đề ôn thi học kì 2 môn Hóa học lớp 12 năm học 2014 - 2015 là tài liệu bao gồm 7 đề thi thử học kì 2 môn Hóa có chọn lọc và chất lượng giúp các bạn ôn thi môn Hóa cuối học kì 2 và ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa hiệu quả nhất. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 12 năm 2015 trường THPT Đoàn Thị Điểm, Hà Nội

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 12 tỉnh Quảng Bình năm học 2014 - 2015

CHƯƠNG TRÌNH ÔN THI HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2014 – 2015
Đề số 001
Thời gian làm bài: 45 phút

A/ TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

1. Tính chất vật lí của phi kim là:

a. Dẫn điện tốt b. Dẫn nhiệt tốt
c. Dẫn nhiệt, dẫn điện kém d. Chỉ tồn tại ở trạng thái khí

2. Để loại khí clo có lẫn trong không khí, có thể dùng các chất sau:

a. Nước b. Dung dịch H2SO4 c. Dung dịch NaOH d. Dung dịch NaCl

3. Những chất nào sau đây đều là hợp chất hữu cơ:

a. BaCO3, C2H6, C2H6O b. C2H4O2, C2H5Br, MgCO3
c. C2H4O2, C2H5Br, H2CO3 d. CH3NO2, C6H6, CH4.

4. Chọn câu đúng trong các câu sau:

a. Các hợp chất có trong tự nhiên là các hợp chất hữu cơ.
b. Tất cả các hợp chất có trong cơ thể sống đều là hợp chất hữu cơ.
c. Chỉ có hợp chất có trong cơ thể sống mới là hợp chất hữu cơ.
d. Chất hữu cơ có trong mọi bộ phận của cơ thể sống.

5. Cho 60 gam axit axetic tác dụng với 100 gam ancol etylic thu được 55 gam etyl axetat. Hiệu suất của phản ứng trên là:

a. 62,5% b. 48,4% c. 91,6% d. 55%

6. Axit axetic không thể tác dụng với chất nào sau đây:

a. Al b. Ca(OH)2 c. K2SO4 d. Na2CO3

7. Chất nào sau đây vừa có khả năng tham gia phản ứng cộng, vừa có khả năng tham gia phản ứng thế với clo:

a. Etilen b. Benzen c. Metan d. Axetilen

8. Một hỗn hợp gồm hai khí CH4 và C2H4. Để thu khí CH4 tinh khiết ta dùng hóa chất sau:

a. Nước brom thiếu b. Nước vôi trong c. Nước cất d. Nước brom dư

Câu 2: (1 điểm) Hãy chọn các cụm từ thích hợp điền vào chỗ (......) trong các câu sau:

1. Chất béo là hỗn hợp nhiều este của ............................ và các .............................. .

2. Mỗi hợp chất hữu cơ có một ...................... xác định giữa các .................... trong phân tử.

Câu 3: (1 điểm) Hãy ghép mỗi nội dung thí nghiệm ở cột A với hiện tượng xảy ra ở cột B cho phù hợp

Cột ACột B
1. Đun nóng dung dịch glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3a. Có khí thoát ra làm đục nước vôi trong.
2. Nhỏ vài giọt dung dịch axit axetic vào đá vôib. Không có hiện tượng gì
3. Cho vài giọt dung dịch iot vào hồ tinh bột.c. Xuất hiện kết tủa Ag
4. Sục khí metan vào dung dịch bromd. Mất màu dung dịch brom
e. Xuất hiện màu xanh

Kết quả ghép: 1+ …. 2+ …. 3+ …. 4+ …

B/ TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 1 (3 điểm):

Hãy viết các phương trình hóa học và ghi rõ điều kiện của các phản ứng sau:

a) Cacbua canxi → Axetilen → Etilen → Đibrometan.

b) Saccarozo → Glucozơ → Ancol etylic → Etyl axetat → Natri axetat.

Câu 2 (1 điểm):

Có 3 lọ không nhãn đựng 3 dung dịch không màu: benzen, glucozơ, ancol etylic. Hãy nêu cách nhận biết các chất trên bằng phương pháp hóa học.

Câu 3: (2 điểm):

Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam hợp chất hữu cơ A thu được 10,56 gam CO2 và 4.32 gam H2O.

a) Xác định công thức phân tử của chất hữu cơ A biết 1 lít hơi A ở đktc nặng 2,679 gam

b) Biết A là axit hữu cơ. Xác định công thức cấu tạo đúng của A.

CHƯƠNG TRÌNH ÔN THI HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2014 – 2015

Đề số 002

Thời gian làm bài: 45 phút

A/Trắc nghiệm: (3 đ) Khoanh tròn vào các chữ cái a, b, c, d trước đáp án đúng

Câu 1: Dãy nào gồm các chất là hiđrocacbon?

a) C2H4;CH4;C2H5Cl b) C3H6;C4H10;C2H4 c) C2H4;CH4;C3H7Cl d) C3H6; C2H5Cl; C3H7Cl

Câu 2: Dãy nào gồm các chất là dẫn xuất của hiđrocacbon?

a) CH3NO2;CH4;C2H5Cl b) C3H6;C4H10; CH3NO2
c) C2H5OH;CH4;C3H7Cl d) C2H5OH ; C6H12O6 ; C12H22O11.

Câu 3: Dãy các chất nào sau đây đều làm mất màu dung dịch nước brôm

A. CH4, C2H4 B. C2H4, C2H2 C. C2H6, C2H4 D. C2H6, C2H2

Câu 4: Dãy các chất nào đều phản ứng với kim loại Na?

A. C2H5OH, CH3COOH B. C2H5OH, C6H6 C. C6H6, CH3COOH D. C2H6 , CH3COOH

Câu 5: Cho 90 ml rượu etylic nguyên chất vào 110 ml nước thì độ rượu lúc này là?

A. 100o B. 50o C. 45o D. 31o

Câu 6: Cặp chất nào sau đây không phản ứng được với nhau?

A. Na2CO3 và dung dịch CH3COOH B. Zn và dung dịch C2H5OH
B. Ca và dung dịch CH3COOH D. dung dịch AgNO3/NH3 và dung dịch C6H12O6

Câu 7: Biết rằng 0,1 lít khí etilen (đktc) làm mất màu tối đa 50ml dung dịch brom. Nếu dùng 0,1 lít khí axetilen (đktc) thì thể tích dung dịch brom trên có thể bị mất màu tối đa là

A. 50 ml B. 100ml C. 150 ml D. 200 ml

Câu 8: Thủy phân CH3COOCH3 trong môi trường KOH thu được

A. CH3COOK và CH3OH B. CH3COOH và C2H5OH
C. CH3COOK và C2H5OH D. CH3COOK và CH4

Câu 9: Những chất có phản ứng trùng hợp là

A. CH4; CH3 – CH3. B. CH4; CH2 = CH2.
C. CH2 = CH2; CH3 – CH = CH2. D. CH3 – CH3; CH3 – CH = CH2.

Câu 10: Để thu được khí C2H2 tinh khiết từ hỗn hợp khí gồm C2H2 và CO2 ta dùng

A. Dung dịch Ca(OH)2 dư. B. Dung dịch Br2 dư. C. Dung dịch HCl dư. D. Nước.

Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn một hiđocacbon X thu được 1,8 gam hơi nước và 4,48 lít khí CO2. X có công thức phân tử là

A. C2H2. B. C2H4. C. CH4. D. C2H6.

Câu 12: Những hợp chất làm mất màu dung dịch brom là

A. benzen và etilen. B. metan và etilen. C. axetilen và benzen. D. etilen và axetilen

B/ Tự luận: (7 đ):

Câu 1 (1,5đ): Có 3 lọ hóa chất mất nhãn chứa 3 chất lỏng:rượu etylic,axit axetic và glucozơ.Trình bày phương pháp hóa học nhận biết 3 lọ hóa chất mất nhãn trên?

Câu 2 (2,5đ): Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:

C → CO2 → CaCO3 → CaCl2 → Ca(NO3)2

Câu 3(3 đ):Đốt cháy 4,6 gam rượu etylic.

a/ Tính thể tích khí oxi ở đktc cần dùng để đốt cháy hết lượng rượu trên.
b/ Tính thể tích rượu 80 thu được khi pha rượu etylic với nước, biết khối lượng riêng của rượu là 0,8 g/ml.
c/ Tính khối lượng axit axetic thu được khi lên men lượng rượu trên, biết hiệu suất phản ứng là 80%.

Câu 4 Nêu hiện tượng xảy ra và viết PTHH khi tiến hành thí nghiệm:

a/ Cho mẫu đá vôi vào ống nghiệm đựng 2 ml axit axetic.
b/ Dẫn khí axetilen vào ống nghiệm đựng dung dịch brom dư.
c/ Cho mẫu canxi cacbua (đất đèn) vào ống nghiệm đựng nước.

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 6.592
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Hóa Xem thêm