Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 8 Unit 2 Life in the countryside

Trắc nghiệm Unit 2 lớp 8 Life in the countryside

Bài tập tiếng Anh lớp 8 Unit 2 Life in the countryside phần Phonetics (Ngữ âm) có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 theo Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh 8 Unit 2 có đáp án gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp các em kiểm tra kiến thức của bản thân về cách phiên âm các từ vựng tiếng Anh có trong Unit 2 hiệu quả.

I. Choose the word having the underlined part pronounced differently in each line.

1. A. country

B. cloud

C. loudly

D. mouse

2. A. camel

B. cattle

C. paddy

D. buffalo

3. A. populated

B. loaded

C. harvested

D. lived

4. A. fields

B. flowers

C. lemons

D. parks

5. A. normal

B. visitor

C. transport

D. chore

II. Put the words in the box into two groups.

block

climb

clip

black

blue

blow

blossom

cloud

clue

clap

 

/bl/

/cl/

 

------------------------------------

 

------------------------------

----------------------------------

--------------------------------

------------------------------

---------------------------------

------------------------------------

---------------------------------

----------------------------------

---------------------------------

III. Choose the word having the underlined part pronounced differently in each line.

1. A. flag

2. A. click

B. Glad

B. glide

C. Blame

C. climb

D. Clap

D. blind

3. A. clothing

4. A. club

B. Blond

B. blunt

C. globe

C. fluffy

D. slogan

D. glucose

5. A. bloom

B. gloop

C. flood

D. sloot

IV. Choose the word which has the underlined part is pronounced differently. 

1. A. viewed

B. acted

C. played

D. learned

2. A. watched

B. missed

C. performed

D. walked

3. A. many

B. celebrate

C. grade

D. gravy

4. A. school  

B. architect

C. change

D. chemical

5. A. buffalo

B. minority

C. gold

D. close

ĐÁP ÁN

I. Choose the word having the underlined part pronounced differently in each line.

1 - C; 2 - D; 3 - D; 4 - D; 5 - B;

II. Put the words in the box into two groups.

\/bl/

/cl/

 

-------------------block-------------------

 

------------------climb--------------------

-----------------black---------------------

------------------clip--------------------

------------------blue--------------------

-----------------cloud---------------------

-----------------blow---------------------

-----------------clue---------------------

---------------blossom-----------------------

----------------clap----------------------

III. Choose the word having the underlined part pronounced differently in each line.

1 - C; 2 - A; 3 - B: 4 - D; 5 - C;

IV. Choose the word which has the underlined part is pronounced differently.

1 - B; 2 - C; 3 - A; 4 - C; 5 - B;

Download đề thi và đáp án tại: Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 8 Unit 2 chuyên đề Phonetics. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 8, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.591
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm