150 Câu Trắc nghiệm giới hạn của hàm số có đáp án

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM GIỚI HẠN HÀM SỐ
A THUYẾT TÓM TẮT
Giới hạn hữu hạn
Giới hạn cực, giới hạn cực
1. Giới hạn đặc biệt:
0
0
lim
x x
x x
;
0
lim
x x
c c
(c: hằng số)
2. Định :
a) Nếu
0
lim ( )
x x
f x L
0
lim ( )
x x
g x M
thì:
0
lim ( ) ( )
x x
f x g x L M
0
lim ( ). ( ) .
x x
f x g x L M
0
( )
lim
( )
x x
f x L
g x M
(nếu M
0)
b) Nếu f(x)
0 và
0
lim ( )
x x
f x L
thì L
0 và
0
lim ( )
x x
f x L
c) Nếu
0
lim ( )
x x
f x L
thì
0
lim ( )
x x
f x L
3. Giới hạn một bên:
0
lim ( )
x x
f x L
0 0
lim ( ) lim ( )
x x x x
f x f x L
1. Giới hạn đặc biệt:
lim
k
x
x


;
lim
k
x
neáu k chaün
x
neáu k leû



lim
x
c c

;
lim 0
k
x
c
x

0
1
lim
x
x
;
0
1
lim
x
x
0 0
1 1
lim lim
x x
x x
2. Định lí:
Nếu
0
lim ( )
x x
f x L
0 và
0
lim ( )
x x
g x

thì:
0
0
0
lim ( )
lim ( ) ( )
lim ( )
x x
x x
x x
neáu L vaø g x cuøng daáu
f x g x
neáu L vaø g x traùi daáu


0
0 0
0
0 lim ( )
( )
lim lim ( ) 0 . ( ) 0
( )
lim ( ) 0 . ( ) 0
x x
x x x x
x x
neáu g x
f x
neáu g x vaø L g x
g x
neáu g x vaø L g x



* Khi tính giới hạn một trong các dạng định:
0
0
,
, , 0. thì phải tìm cách khử dạng
định.
B BÀI TẬP
DẠNG 1: TÍNH GIỚI HẠN BẰNG ĐỊNH NGHĨA HOẶC TẠI MỘT ĐIỂM
Phương pháp:
+ Sử dụng định nghĩa chuyển giới hạn của hàm số về giới hạn của dãy số.
+ Nếu
( )f x
là hàm số cho bởi một công thức thì giá trị giới hạn bằng
0
( )f x
+ Nếu
( )f x
cho bởi nhiều công thức, khi đó ta sử dụng điều kiện để hàm số có giới hạn (Giới
hạn trái bằng giới hạn phải).
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 1. Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau của
3 2
5
1
2 1
lim
2 1
x
x x
x
là:
A.
2
. B.
1
2
. C.
1
2
. D.
2
.
Câu 2.
3
2
2
4 1
lim
3 2
x
x
x x
bằng:
A
.
. B.
11
.
4
. C.
11
.
4
. D.
.
Câu 3. m giới hạn hàm số
1
1
lim
2
x
x
x
bằng định nghĩa.
A.
B.

C.
2
D.
1
Câu 4. m giới hạn hàm số
3
2
lim 1
x
x
bằng định nghĩa.
A.
B.

C. 9 D.
1
Câu 5. m giới hạn hàm số
1
3 2
lim
1
x
x
x
bằng định nghĩa.
A.
B.

C.
2
D.
1
4
Câu 6. Tìm giới hạn hàm số
3
lim
2

x
x
x
bằng định nghĩa.
A.
B.

C.
2
D.
1
Câu 7. Tìm giới hạn hàm số
2
2 1
lim
2

x
x x
x
bằng định nghĩa.
A.
B.

C.
2
D.
1
Câu 8. m giới hạn hàm số
1
3 2
lim
2 1
x
x
x
bằng định nghĩa.
A.
B.

C. 5 D.
1
Câu 9. Cho hàm số
2
3
4 3
( )
2 1 2
x x
f x
x x
. Chọn kết quả đúng của
2
lim ( )
x
f x
:
A.
5
9
. B.
5
3
. C.
5
9
. D.
2
9
.
Câu 10. Tìm giới hạn hàm số
0
4 2
lim
2
x
x
x
bằng định nghĩa.
A.
B.
1
8
C.
2
D.
1
Câu 11. Tìm giới hạn hàm số
1
4 3
lim
1
x
x
x
bằng định nghĩa.
A.
B.

C.
2
D.
1
Câu 12. Tìm giới hạn hàm số
2
3 1
lim
2
x
x
x
bằng định nghĩa.
A.
B.

C.
2
D.
1
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 13. Tìm giới hạn hàm số
2
1
2 3
lim
1
x
x x
x
bằng định nghĩa.
A.
B.
5
C.
2
D.
1
Câu 14. Tìm giới hạn hàm số
4
2
1
lim
2
x
x
x
bằng định nghĩa.
A.
B.

C.
2
D.
1
Câu 15. m giới hạn hàm số
2
2
3
lim
2 1
x
x
x
bằng định nghĩa.
A.
B.

C.
3
2
D.
1
Câu 16. m giới hạn hàm số
2
lim 1

x
x x
bằng định nghĩa.
A.
B.

C.
2
D.
1
Câu 17. m giới hạn hàm số
2
4
2
4
lim
1 2
x
x
x x
bằng định nghĩa.
A.
B.

C. 0 D.
1
Câu 18. Tìm giới hạn hàm số
2
1
3 2
lim
1
x
x x
x
bằng định nghĩa.
A.
B.

C.
2
D.
1
Câu 19. Tìm giới hạn hàm số
2
1
1
lim
1
x
x x
A
x
bằng định nghĩa.
A.
B.

C.
1
2
D.
1
Câu 20. Tìm giới hạn hàm số
6
2 tan 1
lim
sin 1
x
x
B
x
bằng định nghĩa.
A.
B.

C.
4 3 6
9
D.
1
Câu 21. Tìm giới hạn hàm số
3
0
2 1
lim
3 1
x
x x
C
x
bằng định nghĩa.
A.
B.

C.
3
2 1
D.
1
Câu 22. Tìm giới hạn hàm số
3
1
7 1 1
lim
2
x
x
D
x
bằng định nghĩa.
A.
B.

C.
2
D.
3
Câu 23. Tìm giới hạn hàm số
2
2
1
lim
4
x
x
A
x x
bằng định nghĩa.
A.
B.

C.
1
6
D.
1
Câu 24. m giới hạn hàm số
2
6
sin 2x 3cos
lim
tan
x
x
B
x
bằng định nghĩa.

Tổng hợp Câu Trắc nghiệm giới hạn của hàm số

150 Câu Trắc nghiệm giới hạn của hàm số có đáp án được VnDoc sưu tầm và chia sẻ. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo, chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn 150 Câu Trắc nghiệm giới hạn của hàm số có đáp án. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Toán lớp 11, Đề thi giữa kì 2 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 306
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm