Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2021 Có đáp án

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Bộ đề thi học 2 lớp 6 môn Toán
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Môn Toán lớp 6 - Đề 1
(Thời gian 90 phút)
Lớp……….
Họ và tên: ……………………………..
Điểm bài thi
Chữ ký giám khảo
Điểm bằng số
Điểm bằng chữ
I/ Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) Mỗi câu từ 1 đến 12 đều 4 phương án trả lời A, B, C, D trong
đó chỉ một phương án đúng nhất. y chọn chữ cái đứng trước phương án đúng đó.
Câu
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Đáp án
Câu 1. Nếu x 2 = 5 thì x bằng :
A/ 3 B/ 3 C/ 7 D/ 7 .
Câu 2. Kết quả của phép tính 12 (6 18) là:
A/ 24 B/ 24 C/ 0 D/ 12.
Câu 3. Kết quả của phép tính ( 2)
4
là:
A/ 8 B/ 8 C/ 16 D/ 16.
Câu 4. Kết quả của phép tính 2.( 3).( 5) là:
A/ 30 B/ 4 C/ 6 D/ 30 .
Câu 5. Biết
x 15
6 9
. Số x bằng:
A/ 10 B/ 4 C/ -10 D/ 810.
Câu 6. Tổng

6
7
bằng :
A/
3
4
B/
C/

D/
3
11
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 7. Biết
x
Số x bằng
A/

B/

C/


D/


Câu 8. Theo hình vẽ bên. Kết luận nào sau đây là đúng?
A/ Hai
zOy
zOx
là hai góc kề nhau B/ Hai
zOy
zOx
là hai góc phụ nhau
C/ Hai
zOy
zOx
là hai góc kề bù D/ Hai
zOy
zOx
là hai góc không bù nhau
Câu 9. Cho hai góc Kề bù, trong đó có một góc bằng 35
0
. Số đo góc còn lại là:
A/ 55
0
B/ 125
0
C/ 145
0
D/ 155
0
.Câu 10: Cho hình vẽ sau
Hình vẽ trên được gọi là
A/ góc nhọn B/ góc tù
C/ góc bẹt D/ góc vuông
Câu 11: Trong các biểu thức sau biểu thức nào bằng 2
A/ (-2)
4
.(-2)
3
B/ 2
4
: 2
3
C/ 2
4
: (-2)
3
D/ 2
2
: 2
3
Câu 12: Vế còn lại của biểu thức -2. (b +c) = ?
A/ 2.b + 2.c B/ -2.b + 2.c C/ -2.b - 2.c D/ 2.b - 2.c
Tự Luận: (7 điểm)
Baøi 1: ( 1,5 điểm) Thöïc hieän pheùp tính

)a
, b/ 3
2
4
(
2
3
6
7
)
Baøi 2: ( 1,5
điểm)
Tìm x, bieát:
xa /
3 1
b / x 2
4 6
x
O
y
x
O
y
z
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Bài 3: ( 1,0 điểm) Một hôm mẹ nhờ Mai đi chợ mua
2
3
kg đường,
5
2
kg đậu. Biết mỗi kg đường là 18000
đồng , mỗi kg đậu 13000 đồng. Hỏi Mai đã dùng hết bao nhiêu tiền?
Baøi 4: ( 3,0
điểm)
Treân cuøng moät nöûa maët phaúng bôø chöùa tia Ox, veõ hai tia Oy, Ot sao cho
xOy
= 110
0
vaø xOÂt = 50
0
.
a)So saùnh
xOt
vaø
tOy
.
b/ Veõ tia Ok laø tia phaân giaùc cuûa goùc tOy. nh soá ño
yOk
?
Đáp án đề thi học 2 lớp 6 môn Toán
I/ Trắc nghiệm
Câu
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Đáp án
A
D
D
A
B
A
C
C
D
B
II/ Tự Luận
Câu 1 ( 1,5 điểm)
1 3 7 8 9 14
a)
3 8 12 24
1
8
0,5 đ 0,25 đ
b/ 3
2
– 4
(
2
3
6
7
)
1
9 4.
3
4
9 ( )
3
31
3
0,25 đ
0,25 đ 0,25 đ
Câu 1( 1,5 điểm)
xa /
5 2
x
4 3
7
x
12
0,5 điểm
0,25điểm
3 1
b / x 2
4 6
3 1
.x 2
4 6
3 11
.x
4 6
22
x
9
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
Bài 3
Câu 3 ( 1,0 điểm)
Số tiền mua
2
3
kg đường là
Số tiền mua
5
2
kg đậu là

Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2021 Có đáp án chi tiết cho từng đề cho các em học sinh tham khảo, củng cố kiến thức môn Toán đã học, ôn tập cuối năm,chuẩn bị cho bài kiểm tra, bài thi học kì 2 lớp 6 đạt kết quả cao.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về toàn bộ đề thi và đáp án.

Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 bao gồm 5 đề thi. Mỗi đề thi có đáp án chi tiết cho từng phần cho các em học sinh tham khảo chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì 2 sắp tới. Chúc các bạn đạt điểm cao trong các kì thi quan trọng sắp tới!

Đề cương ôn tập các môn lớp 6 học kì 2 mới nhất:

Đề thi học kì 2 lớp 6 mới nhất: 2019 - 2020

Đánh giá bài viết
236 47.117
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán Xem thêm