Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn tiếng Anh trường THPT Kim Bình, Tuyên Quang năm học 2016-2017

VnDoc - Ti tài liu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
1
TRƯỜNG THPT KIM BÌNH
TỔ: Ngoại Ngữ- Tin học
ĐỀ KIỂM LẦN 2 LỚP 10 THPT (Thí điểm)
NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: TIẾNG ANH 10
Thời gian làm bài: 45 phút.
I. MỤC ĐÍCH KIỂM TRA
- Học sinh biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học từ bài 4 đến bài 5 để làm các bài tập.
- Nhằm đánh giá trình độ, khả năng nhận thức của học sinh trong quá trình học tập.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA
- Trắc nghiệm khách quan và tự luận.
III. THIẾT LẬP MA TRẬN: Matrix
Tên chủ đề
(nội dung,
chương,…)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cấp
độ
thấp
Cấp
độ
cao
Listening
Số câu: 8
Số điểm: 2.0
Multiple-choice
questions
Số câu: 4
Số điểm: 1.0
Multiple-choice
questions
Số câu: 4
Số điểm: 1.0
Phonetics
Số câu: 4
Số điểm: 1.0
- Sound clusters [
nt ] (1)
- Consonant
clusters [ y ] (1)
Số câu: 2
Số điểm: 0.5
- Sound clusters
[ nd] (1)
- Sound clusters
[ est ] (1)
Số câu: 2
Số điểm: 0.5
Reading 1
For a Better
Community
Số câu: 4
Số điểm: 1.0
Cloze
-Vocabulary (4)
Số câu: 4
Số điểm: 1.0
VnDoc - Ti tài liu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
2
Reading 2
Music
Số câu: 4
Số điểm: 2.0
Multiple-
choice
questions
Số câu: 4
Số điểm: 2.0
Grammar &
Vocabulary
Số câu: 10
Số điểm: 2.5
- Word formation
(1)
- Gerund (2)
- to-infinitives
and bare
infinitives (1)
Số câu: 4
Số điểm: 1.0
- The tenses(6)
Số câu: 6
Số điểm: 1.5
Writing 1
Error
identification
Số câu: 2
Số điểm:0.5
- The tenses(2)
Số câu: 2
Số điểm: 0.5
Writing 2
Sentence
transformation
Số câu: 2
Số điểm: 1.0
- the tenses
Số câu: 2
Số điểm: 1.0
Tổng số câu: 34
Tổng số điểm: 10
Số câu: 14
Số điểm: 3.5
Tỉ lệ: 35%
Số câu: 14
Số điểm: 3.5
Tỉ lệ: 35%
Số câu: 6
Số điểm: 3.0
Tỉ lệ: 30%
VnDoc - Ti tài liu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
3
IV. NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA
PART I: Listening
Exercise 1: Some guests are talking at a party. What are they talking about? Listen
and circle.
1. A. the guests
B. the music
C. friends
D. the man
2. A. a guest
B. the music
C. friends
D. the film
3. A. the music
B. a guest
C. an old friend
D. a teacher
4. A. school
B. the man's health
C. work
D. friends
Exercise 2: Listen again. Which statement is true? Circle the correct answer.
5. A. The woman is having a good time.
B. The woman is not enjoying herself
C. The guests are unfriendly.
D. The woman is friendly
6. A. Jim does not recognize the singer
B. Jim does not like the singer.
C. Jim likes the singer.
D. Jim dislikes the singer.
7. A. The man knows the guest.
B. The man has not met the guest yet.
C. The man does not want to meet the guest.
D. The man understand the guest
8. A. The man doest not work now.
B. The man is not busy now.
C. The man is very busy now.
D. The man is working now.
PART II: Phonetics
Choose one word whose underlined part is pronounced differently from that of the
others in each group. Circle A, B, C or D.
9.
A. second
B. friend
C. planned
D. played
10.
A. student
B. contest
C. spent
D. comment
11.
A. dry
B. fly
C. grocery
D. cry
12.
A. biggest
B. best
C. contest
D. rest
PART III: Grammar and vocabulary

Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh lớp 10

Nhằm giúp các em học sinh có cơ hội để ôn tập những kiến thức cơ bản đã được trau dồi, tiếp cận với các dạng bài tập đa dạng cũng như chuẩn bị tốt nhất cho bài kiểm tra, VnDoc.com đã sưu tầm và đăng tải Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn tiếng Anh trường THPT Kim Bình, Tuyên Quang năm học 2016-2017 có đáp án để gửi đến các bạn. Mời các bạn vào tải về.

Trong ngữ pháp tiếng Anh, Thì là sợi chỉ đỏ xuyên suốt môn học này. Bên cạnh đó việc ôn luyện lý thuyết và bài tập theo mảng cụ thể, ví dụ như câu điều kiện, word form, trọng âm, trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh, trắc nghiệm...cũng rất hữu ích giúp các bạn nâng cao hiệu quả môn học.

Đánh giá bài viết
1 1.230
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm