Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2022 môn Vật lý lần 3 trường Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa

S GD & ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN
ĐỀ THI CHÍNH THC
(Đề thi có 4 trang)
KÌ THI KSCL CÁC MÔN THI TN THPT NĂM 2022 - LN 3
Môn thi:Vt lí
Ngày thi: 12 / 06 / 2022
Thi gian làm bài: 50 phút (không k thi gian phát đề)
ĐỀ 201
H và tên thí sinh:......................................................S báo danh:.......................
C©u 1: VÐc t¬ cêng ®é ®iÖn trêng t¹i mçi ®iÓm cã chiÒu
A. cïng chiÒu víi lùc ®iÖn t¸c dông lªn ®iÖn tÝch thö d¬ng t¹i ®iÓm ®ã.
B. cïng chiÒu víi lùc ®iÖn t¸c dông lªn ®iÖn tÝch thö t¹i ®iÓm ®ã.
C. phô thuéc ®é lín ®iÖn tÝch thö. D. phô thuéc nhiÖt ®é cña m«i trêng.
C©u 2: Độ ln cm ng t ti tâm O ca vòng dây dn tròn có bán kính R mang dòng đin cường độ I là
A. B = 2π.10
-7
I
R
. B. B = 2.10
-7
I
R
. C. B = 2π.10
-7
2
I
R
. D. B = 2.10
-7
2
I
R
.
C©u 3: C«ng thøc dïng ®Ó tÝnh chu k× dao ®éng con l¾c lß xo lµ
A. T = 2π
k
m
. B. T = 2π
m
k
. C. T = π
m
k
. D. T =
2
1
π
k
m
.
C©u 4: Mét vËt ®ång thêi thùc hiÖn hai dao ®éng ®iÒu hoµ cïng ph¬ng, cïng tÇn sè cã ph¬ng tr×nh
x
1
= A
1
cos(ωt + ϕ
1
) vµ x
2
= A
2
cos(ωt + ϕ
2
). Biªn ®é cña dao ®éng tæng hîp lµ A. C«ng thøc ®óng lµ
A. A
2
= A
1
2
+ A
2
2
+ 2A
1
A
2
cos(ϕ
2
- ϕ
1
). B. A
2
= A
1
2
+ A
2
2
- 2A
1
A
2
cos(ϕ
2
- ϕ
1
).
C. A
2
= A
1
2
+ A
2
2
+ A
1
A
2
cos(ϕ
2
- ϕ
1
). D. A
2
= A
1
2
- A
2
2
+ 2A
1
A
2
cos(ϕ
2
- ϕ
1
).
C©u 5: Sãng ngang lµ sãng mµ c¸c phÇn tö cña m«i trêng cã ph¬ng dao ®éng
A. n»m theo ph¬ng ngang. B. vu«ng gãc víi ph¬ng truyÒn sãng.
C. n»m theo ph¬ng th¼ng ®øng. D. trïng víi ph¬ng truyÒn sãng.
C©u 6: Mét dßng ®iÖn xoay chiÒu cã biÓu thøc i = 2 3 cos100 t (A), th× gi¸ trÞ hiÖu dông cña dßng ®iÖn lµ
π
A. 2 A. B. 3 A. C. 3
2
A. D. 6 A.
C©u 7: §Æt vµo hai ®Çu cuén c¶m thuÇn L mét ®iÖn ¸p xoay chiÒu cã tÇn sè gãc ω vµ ®iÖn ¸p hiÖu dông U
th× cêng ®é hiÖu dông ch¹y qua m¹ch lµ I. BiÓu thøc ®óng
A. U =
I
ωL
. B. U = ωLI. C. I = ωLU. D. U =
ωL
I
.
C©u 8: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y vÒ tÝnh chÊt cña sãng ®iÖn tõ lµ kh«ng ®óng ?
A. Sãng ®iÖn tõ lµ sãng ngang. B. Sãng ®iÖn tõ mang n¨ng lîng.
C. Sãng ®iÖn tõ cã thÓ ph¶n x¹, khóc x¹, giao thoa. D. Tèc ®é sãng ®iÖn tõ gÇn b»ng tèc ®é ¸nh s¸ng.
C©u 9: §iÒu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ quang phæ liªn tôc ?
A. Quang phæ liªn tôc kh«ng phô thuéc vµo thµnh phÇn cÊu t¹o cña nguån s¸ng.
B. Quang phæ liªn tôc phô thuéc vµo nhiÖt ®é cña nguån s¸ng.
C. Quang phæ liªn tôc gåm nh÷ng v¹ch mµu riªng biÖt n»m trªn mét nÒn tèi.
D. Quang phæ liªn tôc do c¸c vËt r¾n, láng hoÆc khÝ ë ¸p suÊt lín khi bÞ nung nãng ph¸t ra.
C©u 10: T¸c dông næi bËt nhÊt cña tia hång ngo¹i lµ
A. t¸c dông sinh hoc. B. t¸c dông quang häc
C. t¸c dông nhiÖt. D. t¸c dông hãa häc (lµm ®en phim ¶nh).
C©u 11: Mét vËt dao ®éng ®iÒu hßa theo ph¬ng tr×nh x = 5cosπt (cm). Tèc ®é cña vËt cã gi¸ trÞ cùc ®¹i lµ
A. - 5π cm/s. B. 5π cm/s. C. 5 cm/s. D.
5
π
cm/s.
C©u 12: §Æc trng nµo kh«ng ph¶i lµ ®Æc trng vËt lÝ cña ©m ?
A. TÇn sè ©m. B. ¢m s¾c. C. Møc cêng ®é ©m. D. §å thÞ dao ®éng ©m.
C©u 13: Khi cã mét sãng dõng xuÊt hiÖn trªn mét sîi d©y dµi 20 cm cã hai ®Çu cè ®Þnh th× ngêi ta quan s¸t
thÊy cã 8 bông sãng. Tèc ®é truyÒn sãng trªn d©y lµ 1 m/s. TÇn sè f cña sãng trªn d©y lµ
A. 10 Hz. B. 20 Hz. C. 30 Hz. D. 40 Hz.
C©u 14: Trong m¹ch ®iÖn xoay chiÒu gåm R, L, C m¾c nèi tiÕp nÕu cã hiÖn tîng céng hëng th× tæng trë
cña m¹ch phô thuéc vµo
Trang 1/4 – M· ®Ò thi 201
A. R, L vµ C. B. L vµ C. C. R. D. L vµ .
ω
C©u 15: Lo¹i sãng ®iÖn tõ sö dông trong truyÒn th«ng qua vÖ tinh lµ
A. sãng dµi. B. sãng trung. C. sãng ng¾n. D. sãng cùc ng¾n.
C©u 16: §iÒu nµo sau ®©y lµ sai khi so s¸nh tia X vµ tia tö ngo¹i ?
A. Tia X cã bíc sãng dµi h¬n so víi tia tö ngo¹i. B. Cïng b¶n chÊt lµ sãng ®iÖn tõ.
C. §Òu cã t¸c dông lªn kÝnh ¶nh. D. Cã kh¶ n¨ng g©y ph¸t quang cho mét sè chÊt.
C©u 17: Pin quang ®iÖn lµ
A. nguån ®iÖn trong ®ã nhiÖt n¨ng biÕn ®æi thµnh ®iÖn n¨ng.
B. nguån ®iÖn trong ®ã quang n¨ng ®îc biÕn ®æi trùc tiÕp thµnh ®iÖn n¨ng.
C. nguån ®iÖn ho¹t ®éng dùa trªn hiÖn tîng c¶m øng ®iÖn tõ.
D. nguån ®iÖn trong ®ã hãa n¨ng biÕn ®æi thµnh ®iÖn n¨ng.
C©u 18: HiÖn tîng ph¸t quang nµo díi ®©y lµ hiÖn tîng quang – ph¸t quang ?
A. Ph¸t quang ë con ®om ®ãm. B. Ph¸t quang cat«t ë mµn h×nh v« tuyÕn. C. Ph¸t quang ë ®Ìn LED.
D. Ph¸t quang trªn c¸c biÓn b¸o giao th«ng hoÆc ë ®Çu c¸c cäc chØ giíi ®êng.
C©u 19: H¹t nh©n cã 6 pr«t«n vµ 8 n¬tron lµ
A.
14
. B. . C.
14
. D. .
6
N
8
6
C
6
C
14
6
B
C©u 20: Trong ph¬ng tr×nh ph¶n øng h¹t nh©n:
10
. H¹t nh©n
1 A 4
50 Z 2
B+ n X+ He
A
Z
X
A. . B. . C. . D. .
7
3
Li
6
3
Li
9
4
Be
8
4
Be
C©u 21: Mét kÝnh lóp cã ghi 5x trªn vµnh cña kÝnh. Ngêi quan s¸t cã kho¶ng cùc cËn OC
C
= 20 cm ng¾m
chõng ë v« cùc ®Ó quan s¸t mét vËt. Sè béi gi¸c cña kÝnh ®èi víi ngêi nµy lµ
A. 5. B. 4. C. 2. D. 3.
C©u 22: Ti nơi có gia tc trng trường g, mt con lc đơn dao động điu hòa vi biên độ góc α
0
nh. Ly
mc thế năng v trí cân bng. Khi con lc chuyn động nhanh dn theo chiu dương đến v trí có động
năng bng thế năng thì li độ góc α ca con lc bng
A.
0
α
.
3
B.
0
α
.
2
C.
0
α
-.
2
D.
0
- α
.
3
C©u 23: Mt con lc lò xo gm lò xo có độ cng 100 N/m và vt nh có khi lượng m. Tác dng lên vt
ngoi lc F = 20cos10πt (N) (t tính bng s) dc theo trc lò xo thì xy ra hin tượng cng hưởng. Ly
2
π = 10. Giá tr ca m là
A. 100 g. B. 1 kg. C. 250 g. D. 0,4 kg.
C©u 24: Trên mt nước có hai ngun kết hp A và B dao động cùng pha, cùng tn s f (6 Hz đến 12 Hz).
Tc độ truyn sóng là 20 cm/s. Biết rng các phn t mt nước cách A là 13 cm và cách B là 17 cm dao
động vi biên độ cc tiu. Giá tr ca tn s f là
A. 7,5 Hz. B. 12 Hz. C. 8 Hz. D. 6 Hz.
C©u 25: Đặt đin áp xoay chiu có giá tr cc đại là 100 V vào hai đầu t đin thì cường độ dòng đin trong
mch là i = 2cosl00πt (A). Khi cường độ dòng đin i = 1 A thì đin áp gia hai đầu t đin có độ ln bng
A. 50
3
V. B. 50
2
V. C. 50 V. D. 100 V.
C©u 26: Mt máy biến áp lí tưởng có hai cun dây D
1
và D
2
. Khi mc hai đầu cun D
1
vào đin áp xoay
chiu có giá tr hiu dng U thì đin áp hiu dng hai đầu ca cun D
2
để h có giá tr là 8 V. Khi mc hai
đầu cun D
2
vào đin áp xoay chiu có giá tr hiu dng U thì đin áp hiu dng hai đầu ca cun D
1
để
h có giá tr là 2 V. Giá tr U bng
A. 4,5 V. B. 16 V. C. 6 V. D. 4 V.
C©u 27: PhÇn øng cña mét m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu mét pha cã 4 cuén d©y, phÇn c¶m lµ nam ch©m cã 4
cÆp cùc. Muèn m¸y ph¸t ra dßng ®iÖn cã tÇn sè 50 Hz th× r«to ph¶i quay víi tèc ®é b»ng
A. 375 vßng/phót. B. 750 vßng/phót. C. 3000 vßng/phót. D. 6000 vßng/phót.
C©u 28: Trong thÝ nghiÖm Y-©ng vÒ giao thoa ¸nh s¸ng. BiÕt kho¶ng c¸ch gi÷a hai khe s¸ng lµ a = 0,4 mm;
kho¶ng c¸ch gi÷a hai khe vµ mµn ¶nh lµ D = 2 m. NÕu sö dông ¸nh s¸ng cã bíc sãng λ th× thÊy 11 v©n s¸ng
kÕ tiÕp nhau tr¶i trªn bÒ dµi 3,8 cm. Bíc sãng λ
A. 0,48 μm. B. 0,5 μm. C. 0,66 μm. D. 0,76 μm.
C©u 29: Công thoát ca êlectron khi mt kim loi là 3,68.10
-19
J. Khi chiếu vào tm kim loi đó ln lượt
hai bc x: bc x (I) có tn s 5.10
14
Hz và bc x (II) có bước sóng 0,25 μm thì
A. c hai bc x (I) và (II) đều không gây ra hin tượng quang đin.
Trang 2/4 – M· ®Ò thi 201
B. bc x (I) không gây ra hin tượng quang đin, bc x (II) gây ra hin tượng quang đin.
C. bc x (II) không gây ra hin tượng quang đin, bc x (I) gây ra hin tượng quang đin.
D. c hai bc x (I) và (II) đều gây ra hin tượng quang đin.
C©u 30: BiÕt c¸c khèi lîng cña h¹t α ( ), h¹t pr«t«n, h¹t n¬tron lÇn lît lµ m
4
2
He
α
= 4,0015u; m
p
=1,0073u;
m
n
=1,0087u. Cho 1u = 931 MeV/c
2
. N¨ng lîng liªn kÕt riªng cña h¹t α
A. 6,1 MeV. B. 7,1 MeV. C. 8,1 MeV. D. 9,1 MeV.
C©u 31: Cho mch đin như hình v bên. Ngun đin có sut đin động E = 9 V và
đin tr trong r = 1 Ω. Đèn có ghi 6 V – 3 W. B qua đin tr ca dây ni. Giá tr
ca biến tr R để đèn sáng bình thường là
A. 5 Ω. B. 4 Ω. C. 1 Ω. D. 0,2 Ω.
C©u 32: Dao động ca mt vt có khi lượng 200 g là tng hp ca hai dao động
điu
hòa cùng phương D
1
và D
2
. Hình bên là đồ th biu din s ph thuc ca li
độ ca D
1
và D
2
theo thi gian. Mc thế năng ti v trí cân bng ca vt. Biết cơ
năng ca vt là 22,2 mJ. Biên độ dao động ca D
2
có giá tr gn nht vi giá tr
nào sau đây ?
A. 5,1 cm. B. 5,4 cm.
C. 4,8 cm. D. 5,7 cm.
E
, r
I
+
-
Trang 3/4 – M· ®Ò thi 201
C©u 33: Đặt đin áp xoay chiu có giá tr hiu dng
và tn s không đổi vào hai đầu đon mch AB mc
ni tiếp gm biến tr R và cun cm thun L không
đổi. Gi φđộ lch pha ca đin áp hai đầu đon
mch và cường độ dòng đin trong đon mch. Hình
v bên đồ th ca công sut mà mch tiêu th theo
giá tr ca φ. Giá tr ca φ
2
gn giá tr nào nht sau
đây ?
A. 0,48 rad. B. 0,52 rad.
C. 1,15 rad. D. 0,42 rad.
C©u 34: Trong mch dao động lý tưởng đang có dao động đin t t do vi chu kì T. Biết t đin có đin có
đin dung 2 nF và cun cm có độ t cm 8 mH. Ti thi đim t
1
, cường độ dòng đin quan mch có độ ln
là 5 mA. Ti thi đim , đin áp gia hai bn tđộ ln là
-6
21
t= t+ 2π.10 (s)
A. 20 V. B. 10 mV. C. 10 V. D. 2,5 mV.
C©u 35: Xét nguyên t hiđrô theo mu nguyên t Bo, khi êlectron trong nguyên t chuyn động tròn đều
trên qu đạo dng M thì có tc độ v (m/s). Biết bán kính Bo là r
0
. Nếu êlectron chuyn động trên mt qu
đạo dng vi thi gian chuyn động hết mt vòng là
0
144π.r
v
(s) thì êlectron này đang chuyn động trên qu
đạo
A. P. B. N. C. M. D. O.
C©u 36: Trong ®iÒu trÞ ung th, bÖnh nh©n ®îc chiÕu x¹ víi mét liÒu x¸c ®Þnh nµo ®ã tõ mét nguån phãng
x¹. BiÕt nguån cã chu k× b¸n r· 4 n¨m. Khi nguån ®îc sö dông lÇn ®Çu th× thêi gian cho mét liÒu trÞ x¹ lµ
10 phót. Hái sau 4 n¨m th× thêi gian cho mét liÒu chiÕu x¹ lµ bao nhiªu ?
Chó thÝch: x 1 th× e
-x
1 - x.
A. 14 phót. B. 18 phót. C. 20 phót. D. 40 phót.
C©u 37: Ti đim O đặt hai ngun âm đim ging ht nhau phát ra âm đẳng hướng có công sut không đổi.
Đim A cách O mt đon d (m) có mc cường độ âm là L
A
= 40 dB. Trên tia vuông góc vi OA ti A ly
đim B cách A 6 m. Đim M thuc đon AB sao cho AM = 4,5 m và góc có giá tr ln nht. Để mc
cường độ âm ti M là 50
n
MOB
dB thì cn đặt thêm ti O bao nhiêu ngun âm na ?
A. 35. B. 25. C. 15. D. 33.
R
Đ
P
(
W
)
(rad)
ϕ
ϕ
2
ϕ
O
1

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 môn Vật lý lần 3 trường Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2022 môn Vật lý lần 3 trường Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa vừa được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc. Đây là tài liệu tham khảo giúp các bạn có thêm nhiều tài liệu để ôn tập thật tốt cho kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2022 môn Vật lý lần 3 trường Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa được biên soạn theo dạng đề thi trắc nghiệm. Đề thi được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Nội dung kiến thức nằm trong chương trình học tập lớp 12.

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2022 môn Vật lý lần 3 trường Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của bài viết rồi đúng không ak? Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập tốt hơn môn Vật lý lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập các môn Ngữ văn lớp 12, Tiếng Anh lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 1.061
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý

Xem thêm