Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12 bài 15

Lịch sử 12 - Phong trào dân chủ 1936-1939

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12 bài 15, nội dung tài liệu gồm 2 bài tập trang 34, 35 kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh học tập hiệu quả hơn môn Lịch sử 12. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12

Bài 1 trang 34 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý đúng, trong những phương án dưới đây.

Lời giải:

+) Đại hội Quốc tế Cộng sản VII, tháng 7-1935, đề ra chủ trương thành lập Mặt trận Nhân dân ở các nước nhằm mục đích gì?

X A. Chống phát xít, chống chiến tranh thế giới, bảo vệ hòa bình
B. Chống đế quốc thực dân
C. Ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới
D. Giành độc lập dân tộc ở các nước thuộc địa

+) Nội dung nào sau đây không nằm trong nhiệm vụ do Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, tháng 7-1936 đưa ra?

A. Tự do, cơm áo, hòa bình
B. Tạm gác khẩu hiệu “Độc lập dân tộc” và “Người cày có ruộng”
C. Chỉ chống phát xít Nhật
D. Hình thức đấu tranh công khai, nửa công khai, hợp pháp, nửa hợp pháp

+) Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương được thành lập với mục đích

A. nhằm tập hợp mọi lực lượng yêu nước, dân chủ tiến bộ
B. tập hợp liên minh công nông
C. liên minh công nông đoàn kết với tư sản
D. tập hợp tư sản, tiểu tư sản và địa chủ

+) Lực lượng tham gia phong trào cách mạng giai đoạn 1936-1939 chủ yếu là

A. công nông
B. không phân biệt thành phần giai cấp, tôn giáo, chính trị
C. liên minh tư sản và địa chủ
D. binh lính và công nông

+) Đến tháng 3-1938, Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương được đổi tên là

A. Mặt trận Dân tộc Phản đế đồng minh
B. Hội Phản đế đồng minh
C. Mặt trận Việt Minh
D. Mặt trận Dân chủ Đông Dương

+) Cuộc mít tinh lớn nhất giai đoạn 1936-1939 diễn ra vào thời gian nào?

A. Ngày 1-5-1936
B. Ngày 1-5-1937
X C. Ngày 1-5-1938
D. Ngày 1-5-1939

+) Nội dung nào không phải là ý nghĩa của cuộc vận động dân chủ 1936-1939?

A. Tổ chức được một đội quân chính trị quần chúng đông hàng triệu người
B. Đường lối của Đảng và chủ nghĩa Mác – Lênin được truyền bá trong các tầng lớp nhân dân
X C. Mở đầu cho cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám
D. Được xem là cuộc diễn tập thứ 3 chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám thành công

Bài 2 trang 35 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Quan sát hình 34 kết hợp nội dung trong SGK, em hãy cho biết nội dung và ý nghĩa của cuộc đấu tranh trong bức ảnh dưới đây:

Lời giải:

- Nội dung: Mít tinh kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động (1-5-1938) tại khu Đấu Xảo (nay thuộc khu vực Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội).

- Ý nghĩa:

+ Là cuộc mít tinh lớn nhất trong thời kì vận động dân chủ 1936-1939, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

+ Đánh dấu bước trưởng thành về nghệ thuật tổ chức và lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12 bài 15. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 12, Giải bài tập Địa Lí 12, Học tốt Ngữ văn 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 194
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải tập bản đồ Lịch Sử 12 Xem thêm