Qua việc học tập và nghiên cứu module 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, bạn đã nắm được gì?

Bài thu hoạch mô đun 4

Bài thu hoạch mô đun 4 là tài liệu tham khảo giúp thầy cô nhanh chóng trả lời bài tập cuối khóa Mô đun 4 GVPT về xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Mời các bạn tham khảo để trả lời câu hỏi: Qua việc học tập và nghiên cứu module 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, bạn đã nắm được gì?

Câu hỏi thu hoạch: Qua việc học tập và nghiên cứu module 04: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, tôi đã nắm được:

- Hiểu biết chung về dạy học phát triển năng lực và phẩm chất học sinh. Phân biệt được giữa dạy học tiếp cận nội dung với tiếp cận mục tiêu và tiếp cận năng lực.

- Chương trình giáo dục phổ thông mới chính là chương trình dạy học phát triển năng lực và phẩm chất. Những yêu cầu đối với công tác quản lý và tổ chức dạy học theo chương trình giáo dục tổng thể.

- Một số phương pháp, kỹ thuật dạy học và kiểm tra, đánh giá năng lực và phẩm chất học sinh Tiểu học.

- Xác định được các yêu cầu và cách thức xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục và tổ chức dạy học, giáo dục đáp theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS ở trường Tiểu học, phù hợp với đặc thù vùng, miền;

- Xác định được hệ thống năng lực và phẩm chất cần phát triển cho học sinh Tiểu học đối với bộ môn.

- Lựa chọn, vận dụng một số phương pháp, kỹ thuật dạy học và kiểm tra, đánh giá đối với các môn học ở trường Tiểu học.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh ở Tiểu học phù hợp với đặc thù vùng, miền;

- Phát triển được chương trình môn học, hoạt động giáo dục phát triển phẩm chất năng lực người học.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động dạy học phát triển năng lực và phẩm chất học sinh Tiểu học: cách xác định mục tiêu dạy học; nội dung dạy học; lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; thực hiện hoạt động kiểm tra đánh giá phát triển năng lực.

- Hiểu rõ khái niệm, vai trò, quy trình sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh Tiểu học.

- Khung chương trình môn học được quy định trong khung chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, biết được mối liên hệ, quan hệ giữa các môn học trong chương trình đó

Các khuyến nghị rút ra từ kết quả nghiên cứu

* Đối với giáo viên, cần:

- Tích cực vận dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học và kiểm tra, đánh giá năng lực và phẩm chất học sinh.

- Tích cực hỗ trợ đồng nghiệp xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục để tổ chức dạy học theo hướng phát triển năng lực phẩm chất của học sinh;

- Nhận thức được tầm quan trọng của việc lựa chọn và vận dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học phát triển năng lực và phẩm chất học sinh tiểu học. Tích cực thiết kế hoạt động học tập có sử dụng các phương pháp kỹ thuật dạy học phát triển năng lực và phẩm chất học sinh đối với bộ môn.

- Nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện khung chương trình dạy học phát triển năng lực và phẩm chất học sinh tích cực, có ý thức xây dựng và phát triển chương trình phù hợp với địa phương.

................................

Trên đây là nội dung chi tiết của bài viết: Qua việc học tập và nghiên cứu module 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, bạn đã nắm được gì? Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 3 Tiểu Học

Đánh giá bài viết
1 226
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Dành cho Giáo Viên Xem thêm