Bài tập ôn tập hè lớp 8 môn Toán

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bµi tËp «n tËp to¸n 8
Bµi tËp 1: Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh sau:
a) (2x - y)(4x
2
- 2xy + y
2
) b) (6x
5
y
2
- 9x
4
y
3
+ 15x
3
y
4
): 3x
3
y
2
c) (2x
3
- 21x
2
+ 67x - 60): (x - 5)
d) (x
4
+ 2x
3
+x - 25):(x
2
+5)
e) (27x
3
- 8): (6x + 9x
2
+ 4)
Bµi tËp 2: Rót gän c¸c biÓu thøc sau:
a) (x + y)
2
- (x - y)
2
b) (a + b)
3
+ (a - b)
3
- 2a
3
c) 9
8
.2
8
- (18
4
- 1)(18
4
+ 1)
Bµi tËp 3: Chøng minh biÓu thøc sau kh«ng phô thuéc vµo biÕn x,y
A= (3x - 5)(2x + 11) - (2x + 3)(3x + 7) B = (2x + 3)(4x
2
- 6x + 9) - 2(4x
3
-
1) C = (x - 1)
3
- (x + 1)
3
+ 6(x + 1)(x - 1)
Bµi tËp 4
: Ph©n tÝch c¸c ®a thøc sau thµnh nh©n
a/ a
2
b
2
4ab + 4 b/ x
2
+ 2x 3
c/ 4x
2
y
2
(x
2
+ y
2
)
2
d/ 2a
3
54b
3
Bµi tËp 5: a/ Thùc hiÖn phÐp chia
(2x
4
4x
3
+ 5x
2
+ 2x 3) : (2x
2
1)
b/ Chøng r»ng th¬ng t×m ®îc trong phÐp chia trªn lu«n lu«n d¬ng víi mäi gi¸
trÞ cña x
Bµi tËp 6
: Chøng minh r»ng hiÖu c¸c b×nh ph¬ng cña hai sè bÊt th× chia hÕt
cho 8
Bµi tËp 7
: Ph©n tÝch c¸c ®a thøc sau thµnh nh©n tö:
a) x
2
- y
2
- 2x + 2y b)2x + 2y - x
2
- xy
c) 3a
2
- 6ab + 3b
2
- 12c
2
d)x
2
- 25 + y
2
+ 2xy
e) a
2
+ 2ab + b
2
- ac - bc f)x
2
- 2x - 4y
2
- 4y
g) x
2
y - x
3
- 9y + 9x h)x
2
(x-1) + 16(1- x)
n) 81x
2
- 6yz - 9y
2
- z
2
m)xz-yz-x
2
+2xy-y
2
p) x
2
+ 8x + 15 k) x
2
- x - 12l
h) 81x
2
+ 4
Bµi tËp 8
: T×m x biÕt:
a) 2x(x-5)-x(3+2x)=26 b) 5x(x-1) = x-1
c) 2(x+5) - x
2
-5x = 0 d) (2x-3)
2
-(x+5)
2
=0
e) 3x
3
- 48x = 0 f) x
3
+ x
2
- 4x = 4
Bµi tËp 9: Chøng minh r»ng biÓu thøc lu«n lu«n d¬ng víi mäi x, y
A = x(x - 6) + 10.
B = x
2
- 2x + 9y
2
- 6y + 3
Bµi tËp 10: T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc A,B,C gi¸ trÞ lín nhÊt cña biÓu
thøc D,E:
A = x
2
- 4x + 1 B = 4x
2
+ 4x + 11 C = (x -1)(x + 3)(x + 2)(x +
6)
D = 5 - 8x - x
2
E = 4x - x
2
+1
Bµi tËp 11: X¸c ®Þnh a ®Ó ®a thøc: x
3
+ x
2
+ a - x chia hÕt cho(x + 1)
2
Bµi tËp 12: Cho c¸c ph©n thøc sau:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A =
)2)(3(
62
xx
x
B =
96
9
2
2
xx
x
C =
xx
x
43
169
2
2
D =
42
44
2
x
xx
E =
4
2
2
2
x
xx
F =
8
1263
3
2
x
xx
a) Víi ®IÒu kiÖn o cña x th× gi¸ trÞ cña c¸c ph©n thøc trªn x¸c ®Þnh.
b)T×m x ®Ó gi¸ trÞ cña c¸c pthøc trªn b»ng 0.
c)Rót gän ph©n thøc trªn.
Bµi tËp 13: Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh sau:
a)
62
1
x
x
+
xx
x
3
32
2
b)
62
3
x
c)
yx
x
2
+
yx
x
2
+
22
4
4
xy
xy
d)
23
1
x
2
94
63
23
1
x
x
x
Bµi tËp 14: Chøng minh r»ng:
5
2005
+ 5
2003
chia hÕt cho 13
b) a
2
+ b
2
+ 1
ab + a + b
Cho a + b + c = 0. chøng minh:
a
3
+ b
3
+ c
3
= 3abc
Bµi tËp 15: a) T×m gi¸ trÞ cña a,b biÕt: a
2
- 2a + 6b + b
2
= -10
b) TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc; A =
x
zy
y
zx
z
yx
nÕu
0
111
zyx
Bµi tËp 16: Rót gän biÓu thøc : A =
2222
1
2
1
yxyxyx
:
22
4
xy
xy
Bµi tËp 17: Chøng minh ®¼ng thøc:
1
3
1
1
2
3
2
x
x
x
xx
:
1
21
x
x
x
x
Bµi tËp 18: Cho biÓu thøc:
1
2
2
1
4
2
2
1
2
xx
x
x
x
A
a) Rót gän A.
b) TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc A t¹i x tho¶ m·n: 2x
2
+ x = 0
c) T×m x ®Ó A=
2
1
d) T×m x nguyªn ®Ó A nguyªn d¬ng.
Bµi tËp 19:
Cho biÓu thøc :
3
1
1:
3
1
3
4
9
21
2
xx
x
x
x
x
B
a) Rót gän B.
b) TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc B t¹i x tho¶ m·n:
2x + 1
= 5
c) T×m x ®Ó B =
5
3
d) T×m x ®Ó B < 0.
Bµi tËp 20: Rót gän råi tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc sau t¹i
1
3
x
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2
2 2 2 4 2
3 6 3 24 12
1:
( 3) 9 ( 3) 81 9
x x x
A
x x x x x
Bµi tËp 21
: Chøng minh r»ng
2 2 2 2 2 2
a b c b c a
a b b c c a a b b c c a
Bµi tËp 22
: T×m c¸c gi¸ trÞ nguyªn cña x ®Ó ph©n thøc M gi¸ trÞ mét
nguyªn
2
10 7 5
2 3
x x
M
x
Bµi tËp 23
: Gi¶i c¸c ph¬ng tr×nh sau
a/
4 3 6 2 5 4
3
5 7 3
x x x
b/
3(2 1) 3 1 2(3 2)
1
4 10 5
x x x
c/
2 3(2 1) 5 3 5
3 4 6 12
x x x
x
Bµi tËp 24
: Gi¶i c¸c ph¬ng tr×nh sau
a/
2 3 4x
b/
3 1 2x x
Bµi tËp 25: Gi¶i ph¬ng tr×nh
2 4 6 8
98 96 94 92
x x x x
Bµi tËp 26
: Gi¶i c¸c ph¬ng tr×nh sau
a/
1 5 15
1 2 ( 1)( 2)x x x x
b/
2
1 5 2
2 2 4
x x x
x x x
Bµi tËp 27: Gi¶i c¸c ph¬ng tr×nh sau
a/ 3x
2
+ 2x 1 = 0 b/
3 2 1
3
2 4 5
x x
x x
Bµi tËp 28: T×m c¸c gi¸ trÞ nguyªn cña x ®Ó ph©n thøc M gi¸ trÞ mét
nguyªn:
32
5710
2
x
xx
M
Bµi tËp 29
: .Gi¶i c¸c ph¬ng tr×nh sau:
a) 5 (x 6) = 4(3 2x)
3
5
2
6
13
2
23
)
x
xx
d
b) 3 4x(25 2x) = 8x
2
+ x 300
3
1
7
6
8
5
5-2x
- x)
xx
e
5
5
24
3
18
6
25
)
xxx
c
Bµi tËp 30: Gi¶i c¸c ph¬ng tr×nh sau:
a) 2x(x 3) + 5(x 3) = 0 d) x
2
5x + 6 = 0
b) (x
2
4) (x 2)(3 2x) = 0 e) 2x
3
+ 6x
2
= x
2
+ 3x
c) (2x + 5)
2
= (x + 2)
2
Bµi tËp 31: Gi¶i c¸c ph¬ng tr×nh sau:

Bài tập ôn tập hè môn Toán lớp 8

Bài tập ôn tập hè lớp 8 môn Toán là tài liệu được VnDoc tổng hợp các bài tập Toán lớp 8 đi từ cơ bản đến nâng cao, giúp các bạn học sinh nắm chắc kiến thức, tự củng cố và hệ thống chương trình học lớp 8 được chắc chắn, làm nền tảng tốt khi học lên chương trình lớp 9. Mời các bạn học sinh, thầy cô và phụ huynh tham khảo.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đánh giá bài viết
25 2.915
Sắp xếp theo
    Toán 8 - Giải Toán 8 Xem thêm