Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Hóa học năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Quảng Nam

ĐỀ CHÍNH THỨC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
(Đề thi có 02 trang)
KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019
Môn: Hoá học Lớp 10
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
MÃ ĐỀ: 301
Cho biết nguyên tử khối: Na= 23; Mg= 24; Al= 27; Fe= 56; Zn=65; H= 1, C= 12; N= 14; O= 16;
P=31; S= 32, Cl= 35,5.
Họ và tên học sinh: ............................................................... Lớp: ................
A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)
Câu 1: Số oxi hoá của clo trong HClO
3
A. +7.
B. +6.
C. +3.
D. +5.
Câu 2: Nguyên tử khối trung bình của brom là 79,90. Cho rằng brom có hai đồng vị, trong đó
79
Br chiếm 50,69% số nguyên tử. Số khối của đồng vị còn lại là
A. 80.
B. 79.
C. 81.
D. 82.
Câu 3: Trong phản ứng oxi hóa - khử, chất khử là chất
A. nhường proton.
B. nhận electron.
C. nhường electron.
D. nhận proton.
Câu 4: Phân lớp electron d chứa số electron tối đa là
A. 18.
B. 6.
C. 2.
D. 10.
Câu 5: Cộng hóa trị của N trong phân tử N
2
A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Câu 6: Cho 4,6 gam kim loại natri phản ứng hoàn toàn với lượng nước dư, thu được V lít khí H
2
(ở đktc). Giá trị của V là
A. 1,12.
B. 2,24.
C. 4,48.
D. 3,36.
Câu 7: Hạt mang điện tích âm cấu tạo nên nguyên tử là
A. proton.
B. hạt nhân.
C. nơtron.
D. electron.
Câu 8: Nguyên tử của nguyên tố X cấu nh electron lớp ngoài cùng 3s
2
3p
4
. Cho các phát
biểu sau:
(a) X là phi kim. (b) Oxit cao nhất của X là XO
3
.
(c) X là nguyên tố s. (d) Hợp chất khí với hiđro của X là H
2
X.
Số phát biểu đúng là
A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.
Câu 9: Một nguyên tử kim loại vàng có 79 proton, 118 nơtron. Số electron của nguyên tử đó là
A. 197.
B. 79.
C. 39.
D. 118.
Câu 10: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố X thuộc chu kì 2, nhóm VA.
Cấu hình electron nguyên tử của X ở trạng thái cơ bản là
A. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
5
.
B. 1s
2
2s
2
2p
5
.
C. 1s
2
2s
2
2p
6
.
D. 1s
2
2s
2
2p
3
.
Câu 11: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Phi kim mạnh nhất là flo.
B. Phi kim yếu nhất là oxi.
C. Kim loại mạnh nhất là liti.
D. Kim loại yếu nhất là xesi.
Câu 12: Phản ứng nào sau đây thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử?
A. 2KClO
3
o
t
→
2KCl + 3O
2
.
B. 2NaOH + H
2
SO
4
Na
2
SO
4
+ 2H
2
O.
C. AgNO
3
+ NaCl
→
AgCl + NaNO
3
.
D. CaCO
3
o
t
→
CaO + CO
2
.
Câu 13: Ion X
2-
tổng số hạt p, n, e là 26, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không
mang điện là 10. Nguyên tử Y có số hạt mang điện nhiều hơn số hạt mang điện của nguyên tử X
là 16. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Liên kết của X với Y là liên kết cộng hóa trị.
B. Nguyên tố X thuộc chu kì 2, nhóm VIA.
C. Hợp chất khí của Y với hiđro chứa 5,88% khối lượng hiđro.
D. Oxit cao nhất của Y chứa 40% khối lượng oxi.
Câu 14: Cho X, Y, Z, T các nguyên tố khác nhau trong 4 nguyên tố:
13
Al,
12
Mg,
19
K,
20
Ca.
Bán kính nguyên tử của chúng được ghi trong bảng sau:
Nguyên tố
X
Y
Z
T
Bán kính nguyên tử (pm)
(*)
194
118
243
145
(*)
http://periodictable.com/Properties/A/AtomicRadius.v.html
Phát biểu nào sau đây đúng?
A. T là
12
Mg.
B. Y là
19
K.
C. X là
13
Al.
D. Z là
20
Ca.
Câu 15: Liên kết hóa học được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái
dấu gọi là
A. liên kết cộng hóa trị.
B. liên kết ion.
C. liên kết kim loại.
D. liên kết hiđro.
B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 1 (1,5 điểm): Nguyên tử của nguyên tố X tổng số hạt p, n, e 24. Trong hạt nhân, số
hạt không mang điện bằng số hạt mang điện.
a. Viết kí hiệu nguyên tử của X (Dạng
Z
A
X).
b. Viết cấu hình electron nguyên tử của X. Cho biết X kim loại, phi kim hay khí hiếm?
sao?
Câu 2 (2,0 điểm):
Lập phương trình hóa học ca các phn ứng oxi hóa - kh sau theo phương
pháp thăng bằng electron (yêu cầu thực hiện đủ 4 bước).
a. C + FeO
t
0
CO
2
+ Fe
b. KNO
3
+ H
2
SO
4
+ Cu CuSO
4
+ NO + H
2
O + K
2
SO
4
.
Câu 3 (1,0 điểm): Sử dụng bảng HTTH, y điền các thông tin vào trong bảng sau:
Yêu cầu
Trả lời
Xác định hiệu độ âm điện giữa Mg và Cl.
Xác định loại liên kết trong MgCl
2
.
Xác định điện hoá trị của Mg trong MgCl
2
.
Xác định điện hoá trị của clo trong MgCl
2
.
Câu 4 (0,5 điểm): Đun nóng 14,3 gam hỗn hợp X gồm Al, Zn, Mg trong không khí thu được a
gam hỗn hợp Y gồm các kim loại các oxit. Hoà tan hoàn toàn lượng hỗn hợp Y trên trong
dung dịch HCl thu được 4,48 lít khí H
2
(đktc) dung dịch Z. Cô cạn Z được 49,8 gam muối
khan. Xác định giá trị của a.
------- HẾT-------
Học sinh được sử dụng bảng Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 2019
MÔN: HÓA HỌC 10
Câu 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324
1 D D C A B B D B D D C D B A D C D A D A A A B B
2 C C A C D D B D D D B C B C C A C B C B C B A D
3 C B B A C D D B B B C C B A A A A C D D B D C A
4 D B B A A A C B A A B B B C A C A A B A D A D C
5 B A C D D B C D D A C A A D C D A A D C A D D D
6 B D A B A D B D C C D B A B B D A A A B C C A B
7 D A C B C A B B B C C A D A A D C D A C C C B A
8 C C B C A A C C A B A A C D B D D C A B D C C B
9 B A D D B A A C A B D B A C C A C D D A B A A C
10 D D D C A C A B C A A C D A D B A D B D D C A B
11 A C A A B C A A C C C C B A D B B B C D C B C C
12 A B C A A C B A B D D C C A B B A A C C B C D D
13 D C D B A B D A C B A D A B C C D B C B A B A D
14 A A A D D D B A D A B C D D C C B B B C C D A C
15 B A B D C D D C C B A D C B C A B C D A A C B A

Đề thi kì 1 môn Hóa học lớp 10

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Hóa học năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Quảng Nam. Tài liệu gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm, 4 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Hóa học năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Quảng Nam. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
4 2.786
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm