Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 8

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ÔN THI HỌC 1 LỚP 3 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
I. Odd one out :
1. A. This B. Those C. Is
2. A. Computer room B. Music room C. Open
3. A. Pencil B. New C. Book
4. A. Ruler B. Chess C. Football
5. A. how B. we C. what
Key: 1. C 2. C 3. B 4. A 5. B
II.Look and read. Write Yes if right or No if wrong.
1. This is my computer room.
2. I don’t like playing chess.
3. Sit down, please.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
4. This is the classroom.
5. They like playing hide-and –seek.
6. This is the gym.
7. This is my book.
8. That is the music room.
Key: 1. Yes 2. No 3. No 4. Yes 5. No 6. No 7. Yes 8. No
III : Match column A with column B :
A
B
A+B
1. What colour is your pen?
a. No,you can’t.
2. May I come in,Sir?
b. It's red.
3. How are you?
c. I play hide-and –seek.
4.What do you do at break time?
d. T-O-N-Y.
5. What’s your name?
e. It’s a book.
6. Are they your friends?
f. Yes, they are.
7. How do you spell your name?
g. Fine, thank you. And you?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
8. What’s that?
h. My name’s Mai
Key: 1-b 2-a 3-g 4-c 5-h 6-f 7-d 8-e
IV : Look at the picture. Write the word:
1.That is a p _ _.
2.This is my er_ _ _ _
3. Be q...................., please!
4.What’s that? –It’s a pe_ _ _ _ .
5. These are my ru_ _ _ _.
Key: 1. en 2. lers 3. aser 4. ncil 5. lers
V:Look and read.Write Yes or No
Hi. My name is Nga. This is Nguyen Van Troi Primary School. It is my new school. It is big.
That is my classroom. It is very large. My computer room is big, too. Those are my pens.
They are new and nice.
1.Her name is Mai. _________

Ôn tập môn Tiếng Anh lớp 3 học kì 1

Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới của bộ GD - ĐT có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 3 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện thi Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau được biên tập bám sát chương trình học giúp học sinh lớp 3 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 8. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 3 được cập nhật liên tục trên VnDoc như để học tốt Tiếng Anh lớp 3, bài tập Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit, đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3, ...

Đánh giá bài viết
19 6.781
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm