Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Toán Sở GD&ĐT Cà Mau có đáp án

Trang 1/6 - Mã đề 101
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CÀ MAU
KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021
Bài thi: TOÁN
Ngày thi: 20/5/2021
Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 6 trang)
Họ, tên thí sinh:..........................................................................................
Số báo danh : .............................................................................................
Câu 1: Đồ th ca hàm s nào dưi đây có dng như đưng cong trong hình bêni?
A.
3
3 1.yx x=−+
B.
42
1.yx x=−−
C.
42
1.y xx=−+
D.
Câu 2: Cho hàm s
()
y fx
=
có bng biến thiên như sau:
Giá tr cc tiu ca hàm s đã cho bng
A.
1.
B.
3.
C.
4.
D.
0.
Câu 3: Trong mt phng
Oxy
, đim
M
trong hình v bên i đim biu din s phc
z
. S
phc
z
có phn thc bng
A.
2 i−+
. B.
2
. C.
1
. D.
2
.
Câu 4: Mt khi chóp th tích bng
21
và din tích đáy bng
9
. Chiu cao ca khi chóp đó
bng
A.
21.
B.
7
.
3
C.
7.
D.
63.
Câu 5: Cho s thc
a
tha mãn
a0 1.
<≠
Tính giá tr ca biu thc
( )
3
log
=
a
Ta
.
A.
2.=T
B.
12
.
5
=T
C.
3.=T
D.
9
.
5
=T
Câu 6: bao nhiêu cách chn
2
hc sinh t mt nhóm
7
hc sinh đ làm lp trưng và lp phó
hc tp?
A.
7!
. B.
2
7
A
. C.
2
7
C
. D.
2
7
.
Câu 7: Mt khi tr có bán kính đáy bng
3cm
chiu cao bng
5cm
có th tích bng
A.
3
75 .cm
π
B.
3
45 .cm
π
C.
3
15 .cm
π
D.
3
30 .
cm
π
Mã đề thi 101
Trang 2/6 - Mã đề 101
Câu 8: Đạo hàm ca hàm s
( )
3
log 2 1=
yx
trên khong
1
;
2

+∞


bng
A.
(
)
2
.
2 1 ln 3
x
B.
(
)
2
.
2 1 ln
xx
C.
2 ln 2
.
21x
D.
( )
2
.
2 1 ln 2x
Câu 9: Mt hình lp phương có đ dài cnh bng
3a
. Th tích khi lp phương đó bng
A.
3
3.a
B.
3
3.a
C.
3
3
.
3
a
D.
3
3 3.a
Câu 10: Mt hình nón có bán kính đáy
3r cm=
và đ dài đưng sinh
5l cm=
. Din tích xung quanh
ca hình nón đó bng
A.
2
30 .cm
π
B.
2
24 .cm
π
C.
2
15 .cm
π
D.
2
12 .
cm
π
Câu 11: Trong không gian
,Oxyz
cho ba đim
( ) ( ) ( )
1;3;5 , 2;0;1 , 0;9;0 .
AB C
m trng tâm
G
ca
tam giác
.ABC
A.
(
)
3;12; 6 .G
B.
( )
1; 5; 2 .G
C.
( )
1;4;2 .G
D.
(
)
1; 4; 5G
.
Câu 12: Cho s phc
14
zi=−−
. Phn o ca s phc
z
bng
A.
4
. B.
4
. C.
1
. D.
1
.
Câu 13: Tìm đưng tim cn ngang ca đ th hàm s
37
2
x
y
x
.
A.
2.
y 
B.
2.
x 
C.
3.y
D.
3.
x
Câu 14: Trong không gian
,Oxyz
cho mt cu
( )
2 22
: 2 4 6 10
Sx y z x y z+ + − + −=
. Tâm ca mt cu
( )
S
có ta đ
A.
( )
1; 2; 3 .
−−
B.
(
)
2; 4; 6
. C.
( )
1; 2; 3 .
D.
( )
1;2;3.−−
Câu 15: Trong không gian
,Oxyz
đưng thng đi qua hai đim
( ) ( )
1; 2; 3 , 5;1; 4AB
mt vectơ ch
phương là
A.
( )
2
4;1;1 .
a =
B.
( )
3
4;1;1.a =−−
C.
( )
4
4;1;1.a = −−
D.
( )
1
4; 1;1 .a =
Câu 16: Tích phân
2
0
cos
xdx
π
bng
A.
1
.
2
B.
1.
C.
1.
D.
.
2
π
Câu 17: H nguyên hàm ca hàm s
32
() 3 5=−+
fx x x
A.
43
5x x xC
−++
. B.
4
3
5
4
x
x xC−++
. C.
2
36x xC−+
. D.
43
1
5
3
x x xC ++
.
Câu 18: Tp nghim
S
ca bt phương trình
22
2021 2021
xx+
<
A.
(
)
;2 .= −∞S
B.
( )
1; .= +∞S
C.
( )
2; .= +∞S
D.
( )
;1 .= −∞S
Câu 19: Cho hàm s
()y fx=
có đ th như hình v bên dưi
Hàm s đã cho đng biến trên khong nào i đây?
A.
0;1
. B.
1; 0
. C.
1;1
. D.
1; 
.
Trang 3/6 - Mã đề 101
Câu 20: Cho cp s nhân
( )
n
u
1
3u =
2
6u =
. Giá tr ca
3
u
bng
A.
15.
B.
12.
C.
9.
D.
18.
Câu 21: Cho hai s phc
1
22zi=
,
2
33zi=−+
. S phc
12
zz
bng
A.
55i
. B.
1 i
−+
. C.
5i
. D.
55i−+
.
Câu 22: Trong không gian
,
Oxyz
cho hai đim
( ) (
)
1;2;3 , 3;4;2AB
. Đưng thng
d
qua hai đim
,AB
có phương trình
A.
12
2 2.
3
xt
yt
zt
=
=
= +
B.
32
4 2.
2
xt
yt
zt
= +
=
= +
C.
12
2 2.
3
xt
yt
zt
=−+
=−+
=−−
D.
32
4 2.
2
xt
yt
zt
=
=
=
Câu 23: Trong không gian
,
Oxyz
cho hai đim
( ) ( )
1; 3; 2 , 3; 1; 4AB−−
. Mt cu đưng kính
AB
phương trình
A.
( )
( )
(
)
2 22
2 1 1 14.
x yz
+ +− =
B.
(
) (
) (
)
2 22
2 1 1 14.
x yz
+ +− =
C.
(
) (
) (
)
2 22
2 1 1 14.x yz
+ ++ ++ =
D.
( ) ( ) ( )
2 22
2 1 1 14.x yz+ ++ ++ =
Câu 24: Gi
,Mm
ln lưt là giá tr ln nht, giá tr nh nht ca hàm s
3
() 6fx x x=−+
trên đon
1; 3 2



. Gi tng
2Mma
, (
a
). Tìm
.a
A.
32.
B.
40.
C.
32.
D.
40.
Câu 25: H nguyên hàm ca hàm s
3x
ye=
A.
1
.
3
x
eC+
B.
3
1
.
3
x
eC+
C.
3
3.
x
eC+
D.
31
1
.
3
x
eC
+
+
Câu 26: Nếu
( )
2
1
d3fx x=
,
( )
5
2
d1fx x=
thì
( )
5
1
dfx x
bng
A.
2
. B.
4
. C.
3
. D.
2
.
Câu 27: Gi
;, ;
AA BB
Axy Bxy
c giao đim ca đ th hàm s
2
43
2
xx
y
x

vi trc hoành.
Tìm tng
AB
Px x
.
A.
4.P =
B.
3.P =
C.
1.P =
D.
2.P =
Câu 28: Tp nghim ca bt phương trình
2
42
1
7
49
−−
xx
x
A.
2; 2 .


B.
(
] [
)
; 2 2; .−∞ +∞
C.
( )
; 2 2; .

−∞ +∞

D.
[ ]
2; 2 .
Câu 29: Nghim ca phương trình
( )
3
log 5 2=x
A.
2.=x
B.
9
.
5
=x
C.
6
.
5
=x
D.
8
.
5
=x
Câu 30: Gi
1
z
là nghim phc phn o dương ca phương trình
2
6 13 0
zz++=
. Môđun ca s
phc
( )
1
1wi z= +
bng
A.
4w =
. B.
37w =
. C.
26w =
. D.
5w =
.
Câu 31: Hàm s nào dưi đây đng biến trên
?
A.
23
.
1
x
y
x
B.
32
1
3 9 1.
3
yxxx= +−
C.
32
1
3 9 1.
3
yxxx= −+
D.
42
1
2 4.
4
yxx= −+

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán Sở GD&ĐT Cà Mau được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 có đáp án, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Nhằm giúp các em học sinh lớp 12 có tài liệu ôn thi THPT Quốc gia, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều trường và nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Toán Sở GD&ĐT Cà Mau có đáp án, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 247
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Xem thêm