Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Cầm Bá Thước, Thanh Hóa lần 2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TO THANH HOÁ
TRƯỜNG THPT CẦM THƯỚC
TỔ:TOÁN
(Đề thi có 6 trang)
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021
MÔN:TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút
( 50 câu trắc nghiệm)
Đề 111
Câu 1.
Đường cong của hình v bên đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A. y = x
3
+ 3x
2
2. B. y = x
4
2x
2
2.
C. y = x
4
+ 2x
2
2. D. y = x
3
3x
2
2.
x
y
O
Câu 2. Cho hàm số y = f(x) bảng xét dấu đạo hàm như sau
x
f
0
(x)
−∞
2
0 1 3
+
+
0
0
+
0
0
Hàm số đã cho bao nhiêu điểm cực trị?
A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.
Câu 3. Phương trình log
2
(x
2
x + 2) = 1 nghiệm
A. {0}. B. {1}. C. {0; 1}. D. {−1; 0}.
Câu 4.
Cho hàm số f(x) liên tục trên [3; 2] và bảng biến thiên
như hình v bên. Gọi M, m lần lượt giá trị lớn nhất và
giá trị nhỏ nhất của f (x) trên [3; 2]. Tính 2M m.
A. 5. B. 8. C. 6. D. 7.
x
f(x)
3
0 1 2
44
22
00
11
Câu 5. Trong mặt phẳng cho 18 điểm phân biệt trong đó không ba điểm nào thẳng hàng. Số
tam giác các đỉnh thuộc 18 điểm đã cho
A. 6. B. A
3
18
. C. C
3
18
. D.
18!
3
.
Câu 6. Thể tích của khối nón bán kính đáy r và chiều cao h bằng
A.
4
3
πr
2
h. B.
2
3
πr
2
h. C. πr
2
h. D.
1
3
πr
2
h.
Câu 7. Diện tích xung quanh của hình trụ bán kính đáy bằng 2a và đường sinh bằng 4a bằng
A. 16a
2
π. B. 8a
2
π. C. 20a
2
π. D. 6a
2
π.
Câu 8. Với x số thực dương lớn tuỳ ý, x
1
3
·
6
x bằng
A. x
1
8
. B. x
2
9
. C.
x. D. x
2
.
Câu 9. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, điểm nào sau đây nằm trên trục Ox?
A. P (2; 0; 3). B. M(3; 4; 0). C. Q(2; 0; 0). D. N(0; 4; 1).
Câu 10. Đạo hàm của hàm số y = log
2
(2x + 1)
A. y
0
=
1
(2x + 1) ln 2
. B. y
0
=
2
(2x + 1) ln 2
. C. y
0
=
1
2x + 1
. D. y
0
=
2
2x + 1
.
Câu 11. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y =
2x 1
x + 1
A. x = 1. B. x = 2. C. x = 1. D. x =
1
2
.
Trang 1/6 Đề 111
Câu 12. Cho cấp số cộng (u
n
) số hạng đầu u
1
= 3 và công sai d = 4. Giá trị của u
5
bằng
A. 19. B. 23. C. 768. D. 13.
Câu 13.
Cho số phức z = 2 3i. Điểm biểu diễn số phức z điểm nào trong các điểm
M, N, P, Q hình vẽ bên?
A. Điểm M. B. Điểm P .
C. Điểm N. D. Điểm Q.
x
y
O
2
3
2
3
NP
Q
M
Câu 14. Tính I =
1
Z
0
(3x
2
2x + 3) dx.
A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.
Câu 15. Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên từng khoảng xác định?
A. y =
x + 2
x 1
. B. y = x
4
2x
2
+ 2. C. y =
2x 1
x + 1
. D. y = x
3
3x + 2.
Câu 16. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f(x) = cos x + 6x
A. sin x + 3x
2
+ C. B. sin x + 3x
2
+ C. C. sin x + 6x
2
+ C. D. sin x + C.
Câu 17. Cho hai số phức z
1
= 3 + 2i, z
2
= 7 3i. Tính z
1
z
2
.
A. z
1
z
2
= 10 + i. B. z
1
z
2
= 10 + 5i. C. z
1
z
2
= 10 i. D. z
1
z
2
= 10 + 5i.
Câu 18. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, mặt cầu (S) : x
2
+ y
2
+ z
2
+ 4y 4z = 0. Bán
kính của (S)
A. 64. B. 8. C. 2
2. D. 4.
Câu 19. Cho hàm số y = f(x) xác định, liên tục trên R và bảng biến thiên như hình vẽ.
x
y
0
y
−∞
1
2
+
+
0
0
+
−∞−∞
33
00
++
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A. (0; 3). B. (−∞; 0); (3; +). C. (−∞; 1); (2; +). D. (1; 2).
Câu 20. Cho khối chóp đáy hình vuông cạnh a và chiều cao bằng 2a. Thể tích khối chóp đã
cho bằng
A.
4
3
a
3
. B.
2
3
a
3
. C. 4a
3
. D. 2a
3
.
Câu 21.
Cho hàm số y = f (x) bảng biến thiên như hình bên. Số
nghiệm của phương trình 2f(x) + 3 = 0
A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.
f
0
(x)
x
f(x)
−∞
2
0 2
+
0
+
0
0
+
+
2
1
2
+
Câu 22. Tìm số phức liên hợp của số phức z = 3 2i.
A. ¯z = 3 2i. B. ¯z = 3 + 2i. C. ¯z = 2 + 3i. D. ¯z = 3 + 2i.
Trang 2/6 Đề 111
Câu 23. Phương trình 5
2x+1
= 125 nghiệm
A. x =
5
2
. B. x = 3. C. x = 1. D. x =
3
2
.
Câu 24. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt phẳng đi qua điểm M(1; 2; 3) và véc-tơ
pháp tuyến
#»
n = (1; 2; 3) phương trình
A. x 2y + 3z + 12 = 0. B. x 2y + 3z 12 = 0.
C. x 2y 3z + 6 = 0. D. x 2y 3z 6 = 0.
Câu 25. Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(1; 3; 5), B(2; 0; 1) và C(0; 9; 0). Trọng tâm của tam
giác ABC tọa độ
A. (1; 4; 2). B. (1; 0; 5). C. (1; 5; 2). D. (3; 12; 6).
Câu 26. Cho log
2
x = a, khi đó log
2
4x
2
bằng
A. 2 + 2a. B. 4 + a. C. 4 + 2a. D. 2 + a.
Câu 27. Tập nghiệm của bất phương trình log
1
2
(2x + 1) > 0
A.
1
2
; +
. B. (0; +). C.
1
4
; 0
. D.
1
2
; 0
.
Câu 28. Cho hàm số f(x) liên tục trên đoạn [0; 4] đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây
đúng?
x
y
O
1
2 3
4
2
2
A. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1. B. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 3.
C. Hàm số đạt cực đại tại x = 2. D. Hàm số đạt cực đại tại x = 4.
Câu 29. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho E(1; 0; 2) và F (2; 1; 5). Phương trình
đường thẳng EF
A.
x 2
3
=
y 1
1
=
z + 5
7
. B.
x 1
1
=
y
1
=
z + 2
3
.
C.
x 1
3
=
y
1
=
z + 2
7
. D.
x + 1
1
=
y
1
=
z 2
3
.
Câu 30. Cho hàm số f(x) liên tục trên R và
2
Z
0
f(x) + 3x
2
dx = 10. Tính
2
Z
0
f(x) dx
A. 2. B. 18. C. 18. D. 2.
Câu 31.
Thể tích của khối hộp chữ nhật ABCD.A
0
B
0
C
0
D
0
AB = 3a, AD =
4a, AA
0
= 5a bằng
A. 12a
3
. B. 60a
3
. C. 10a
3
. D. 20a
3
.
B
A
C
D
A
0
B
0
C
0
D
0
Trang 3/6 Đề 111

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Cầm Bá Thước, Thanh Hóa lần 2 được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 có đáp án, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Nhằm giúp các em học sinh chuẩn bị tốt cho kì thi THPT Quốc gia 2021 sắp tới, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia, bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Cầm Bá Thước, Thanh Hóa lần 2, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 219
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Toán

    Xem thêm