Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 50: Glucozơ

Giải Sách bài tập Hóa học lớp 9 bài 50: Glucozơ

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 50: Glucozơ được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Hóa học 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây

Bài 50.1 trang 58 Sách bài tập Hóa học 9: Viết các phương trình hoá học thực hiện sơ đồ chuyển đổi hoá học sau:

Glucozơ (1)→ rượu etylic (2)→ axit axetic.

Lời giải:

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 50: Glucozơ

Bài 50.2 trang 58 Sách bài tập Hóa học 9: Chất hữu cơ A là chất rắn màu trắng ở điều kiện thường, tan nhiều trong nước. Khi đốt cháy A chỉ thu được C02 và H2O Chất A là

A. Etilen; B. Rượu etylic; C. Axit axetic; D. Glucozơ.

Lời giải:

Đáp án D.

Bài 50.3 trang 59 Sách bài tập Hóa học 9: Khi oxi hoá hoàn toàn 50 gam glucozơ sẽ toả ra nhiệt lượng là 146,3 kJ. Hỏi khi oxi hoá hoàn toàn 1 mol glucozơ sẽ toả ra nhiệt lượng là bao nhiêu?

Lời giải:

n_{C_6H_{12}O_6} = 50/180 ≈ 0,278 mol

Cứ 0,278 mol glucozơ khi oxi hóa hoàn toàn thì tỏa ra 146,3kJ

Vậy 1 mol → x? kJ

x = 146,3/0278 = 526,3kJ

Bài 50.4 trang 59 Sách bài tập Hóa học 9: Đốt cháy hoàn toàn m gam chất hữu cơ A cần phải dùng 19,2 gam oxi, thu được 26,4 gam CO2 và 10,8 gam H2O.

a) Xác định công thức đơn giản nhất của A.

b) Xác định công thức phân tử của A biết 170 gam/mol > MA > 190 gam/mol.

Lời giải:

a) Sơ đồ phản ứng cháy của A:

A + O2 to→ CO2 + H2O

Ta có: mA + m_{O_2}=m_{CO_2}+m_{H_2O}

→ mA = m_{CO_2}+m_{H_2O}-m_{O_2} = 26,4 + 10,8 - 19,2 = 18g

Khối lượng C trong 18 gam A là: 26,4/44 x 12 = 7,2g

Khối lượng H trong 18 gam A là: 10,8/18 x 2 = 1,2g

Khối lượng O trong 18 gam A là: 18 - 7,2 - 1,2 = 9,6 (gam).

Gọi công thức hoá học của A là CxHyOz.

Ta có quan hệ

12x : y : 16z = 7,2 : 1,2 : 9,6

x : y : z = 7,2/12 : 1,2/1 : 9,6/16 = 0,6 : 1,2 : 0,6 = 1 : 2 : 1

Chọn x = 1 → công thức đơn giản nhất của A là CH2O

b) mA = 30n → 170 < 30n < 190

→ n = 6.

Công thức phân tử của A là C6H1206.

Bài 50.5 trang 59 Sách bài tập Hóa học 9: Phản ứng tạo ra glucozơ trong cây xanh được biểu diễn bằng phương trình hoá học sau:

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 50: Glucozơ

Để tạo ra 1 mol glucozơ, cây xanh đã hấp thụ 2816 kJ.

Hãy tính nhiệt lượng mà cây xanh đã hấp thụ để tạo thành 1 kg glucozơ.

Lời giải:

Số mol của 1kg glucozo: n_{C_6H_{12}O_6} = 1000/180 ≈ 5,56mol

Cứ 1 mol glucozo cây xanh đã hấp thụ 2816 kJ

5,56 mol → x? kJ

x = 5,56 x 2816 = 15656,96kJ

Bài 50.6 trang 59 Sách bài tập Hóa học 9: Từ glucozơ điều chế được giấm ăn bằng cách lên men hai giai đoạn. Tính khối lượng giấm ăn 4% thu được khi lên men 50 gam glucozơ biết hiệu suất của toàn bộ quá trình là 60%.

Lời giải:

Sơ đồ phản ứng

C6H12O6 → CH3COOH

180 g 60 g

50 g x? g

x = 50x60/180 = 16,7g

Hiệu suất đạt 60% → m_{CH_3COOH} = 16,7.60/100 = 10,02g

Khối lượng giấm ăn 4% thu được: mgiấm = 10,02.100/4 = 250,5g

Mời các bạn tham khảo tài liệu sau: Hóa học lớp 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9, Đề thi giữa kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 1 lớp 9

Đánh giá bài viết
1 170
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải sách bài tập Hóa 9 Xem thêm