Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5
Tuần 2:
Phần I: Trắc nghiệm
1. Nối phép tính với kết quả phép tính đó:
2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:
A) 2 +
4
3
=
4
5
B) 2 +
4
3
=
4
11
C) 3 -
5
2
=
5
1
D) 3 -
5
2
=
5
13
3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:
A) 2 -
3
2
+
3
1
=
3
6
-
3
2
+
3
1
=
3
4
+
3
1
=
3
5
B) 2 -
3
2
+
3
1
= 2 -
3
3
= 2 1
= 1
C) 1 -
4
1
-
4
1
= 1 0
= 1
D) 1 -
4
1
-
4
1
=
4
3
-
4
1
=
4
2
=
2
1
4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:
A)
4
3
-
4
1
6
1
=
4
3
+
4
1
-
6
1
= 1 -
6
1
=
6
5
B)
4
3
-
4
1
6
1
=
4
3
-
4
1
-
6
1
=
2
1
-
6
1
=
3
1
C)
8
7
-
8
1
3
2
=
8
7
+
8
1
-
3
2
= 1
=
3
1
D)
8
7
-
8
1
3
2
=
8
7
-
8
1
-
3
2
3
1
2
1
3
1
2
1
3
1
2
1
3
1
:
2
1
5
2
3
2
2
3
6
1
6
5
3
1
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
=
3
2
4
3
=
12
1
5. Đúng ghi Đ, sai ghi S:
A)
432
432
= 1
B)
3
1
:
9
2
9
7
=
1
3
9
2
9
7
=
9
6
9
7
=
9
1
C) 2 :
5
4
:
5
4
= 2 : 1
= 2
D)
432
432
=
12
5
E)
3
1
:
9
2
9
7
=
3
1
:
9
5
=
1
3
9
5
=
3
5
F) 2 :
5
4
:
5
4
= 2
4
5
4
5
=
4
5
2
5
=
8
25
Phần II: Tự luận
6. Tìm x biết:
A) x -
6
1
=
2
1
+
3
1
B) x +
8
1
=
2
1
-
3
1
............................................................... ..........................................................................
............................................................... ..........................................................................
............................................................... ..........................................................................
C) x :
2
1
=
4
3
3
2
D) x
3
2
=
4
3
:
8
9
............................................................... ..........................................................................
............................................................... ..........................................................................
............................................................... ..........................................................................
7. Một người 75kg gạo bán hết trong ba lần. Lần đầu người đó bán
5
2
số gạo, lần thứ hai bán
9
7
số
gạo còn lại. Hỏi lần thứ ba người đó bán bao nhiêu ki gam gạo?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
8. Tính bằng cách thuận tiện nhất:
A)
5
4
3
1
5
4
3
2
= -----------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
B)-
4
3
:
6
1
4
3
:
2
1
= ------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
C)-
5
4
3
1
5
4
3
2
= -----------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
D)
4
3
:
6
1
4
3
:
2
1
= ------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 2 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 5 tuần 2 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán phân số lớp 5. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận với 9 câu hỏi được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 5 và bài thi học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
47 10.864
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 Xem thêm