Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 6: Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất

Câu hỏi trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 6 có đáp án

VnDoc.com đã tổng hợp bộ câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án môn Địa lý lớp 10. Mời các bạn và thầy cô tham khảo tài liệu: Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 6: Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất.

Bài 6: Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất

Câu 1: Ở nơi mặt trời lên thiên đỉnh, vào đúng giữa trưa, tia sáng mặt trời sẽ tạo với bề mặt một góc là?

A. 90o B. 66o33’’ C. 23o27’ D. 180o

Câu 2: Chuyển động biểu kiến hàng năm của mặt trời là?

A. Chuyển động có thực của mặt trời trong năm giữa hai chí tuyến.

B. Chuyển động có thực của mặt trời trong năm giữa hai cực.

C. Chuyển động do ảo giác của mặt trời trong năm giữa hai chí tuyến.

D. Chuyển động do ảo giác của mặt trời trong năm giữa hai cực.

Câu 3: Trên bề mặt trái đất nơi được mặt trời lên thiên đỉnh 2 lần trong năm là?

A. Cực Bắc và cực Nam.

B. Vùng từ chí tuyến nên cực.

C. Vùng nằm giữa hai chí tuyến.

D. Khắp bề mặt trái đất.

Câu 4: Trên bề mặt trái đất nơi được mặt trời lên thiên đình một lần trong năm là?

A. Các địa điểm nằm trên xích đạo.

B. Các địa điểm nằm trên hai chí tuyến.

C. Các địa điểm nằm trên hai vòng cực.

D. 2 cực.

Câu 5: Trên bề mặt trái đất nơi không có hiện tượng mặt trời lên thiên đình trong năm là?

A. Các địa điểm nằm trên xích đạo.

B. Các địa điểm nằm trên hai chí tuyến.

C. Các địa điểm nằm giữa hai chí tuyến.

D. Các địa điểm nằm giữa hai chí tuyến đến hai cực.

Câu 6: Trong quá trình chuyển động biểu kiến hằng năm, Mặt Trời lên thiên đỉnh ở chí tuyến Bắc vào ngày?

A. 21 – 3. B. 22 – 6. C. 23 – 9. D. 22 – 12.

Câu 7: Trong quá trinh chuyển động biểu kiến hằng năm, Mặt Trời lên thiên đỉnh ở chí tuyến Nam vào ngày?

A. 21 – 3. B. 22 – 6. C. 23 – 9. D. 22 – 12.

Câu 8: Trong quá trinh chuyển động biểu kiến hằng năm, Mặt Trời lên thiên đỉnh ở Xích Đạo vào các ngày?

A. 21- 3 và 22 – 6.

B. 22 – 6 và 22 – 12.

C. 21 – 3 và 23 – 9.

D. 22 – 12 và 21 – 3

Câu 9: Nước Việt Nam nằm trong vùng nội chí tuyến Bắc (từ Xích Đạo đến chí tuyến Bắc), nằm trông Mặt Trời lần lượt đi qua thiên đỉnh ở các địa điểm trên đất nước Việt Nam trong khoảng thời gian?

A. Từ 21 – 3 đến 23 – 9.

B. Từ 22 - 6 đến 22 – 12.

C. Từ 23 – 9 đến 21 – 3.

D. Từ 22 – 12 đến 22 – 6.

Câu 10: Bốn địa điểm trên đất nước ta lần lượt từ Nam lên Bắc là thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Vinh, Hà Nội nơi có 2 lần mặt trời đi qua thiên đình gần nhau nhất là?

A. Tp . Hồ Chí Minh. B. Nha Trang. C. Vinh. D. Hà Nội

Câu 11: Các chuyển động để sinh ra các mùa trên trái đất là?

A. Trái đất vừa tự quay quanh mình vừa chuyển động quanh mặt trời trục trái đất nghiêng.

B. Trái đất tự quay quanh mình theo hướng từ tây sang đông trục trái đất nghiêng.

C. Trái đất chuyển động quanh mặt trời trục trái đất nghiêng và không đối phương trong quá trình chuyển động.

D. Trái đất chuyển động quanh mặt trời theo hướng ngược chiều kim đồng hồ trục trái đất nghiêng.

Câu 12: Trong năm, bán cầu Bắc ngả về phía mặt trời vào thời gian?

A. Từ 21 – 3 đến 23 – 9.

B. Từ 23 – 9 đến 21 – 3.

C. Từ 22 – 6 đến 22 – 12.

D. Từ 22 – 12 đến 22 – 6.

Câu 13: Trong năm, bán cầu Bắc ngả nhiều nhất về phía mặt trời vào thời gian?

A. 21 – 3. B. 22 – 6. C. 23 – 9. D. 22 – 12.

Câu 14: Trong năm, bán cầu Nam ngả nhiều nhất về phía mặt trời vào thời gian?

A. Từ 21 – 3 đến 23 – 9.

B. Từ 23 – 9 đến 21 – 3.

C. Từ 22 – 6 đến 22 – 12.

D. Từ 22 – 12 đến 22 – 6.

Câu 15: Trong năm, bán cầu Nam ngả nhiều nhất về phía mặt trời vào ngày?

A. 21 – 3. B. 22 – 6. C. 23 – 9. D. 22 – 12.

Câu 16: Trong năm, có 2 ngày không bán cầu nào ngả nhiều hơn về phía mặt trời . Đó là các ngày?

A. 21 – 3 và 22 – 6.

B. 22 – 6 và 23 – 9.

C. 23 – 9 và 21 – 3.

D. 22 – 6 và 22 – 12

Câu 17: Theo dương lịch, các ngày xuân phân, hạ chí, thu phân, đông chí ở bán cầu Bắc lần lượt là?

A. 22 – 12; 23 – 9 ; 22 – 6 ; 21 – 3.

B. 21 – 3 ; 22 – 6 ; 23 – 9 ; 22 – 12.

C. 22 – 6 ; 23 – 9 ; 22 – 12 ; 21 – 3.

D. 23 – 9 ; 22 – 12 ; 21 – 3 ;22 – 6.

Câu 18: Theo dương lịch, các ngày xuân phân, hạ chí, thu phân, đông chí ở bán cầu Nam lần lượt là?

A. 23 – 9 ; 22 – 12 ; 21 – 3 ; 22 – 6.

B. 22 – 12 ; 21 – 3 ; 22 – 6 ; 23 – 9 .

C. 21 – 3 ; 22 – 6 ;23 – 9 ; 22 – 12 .

D. 22 – 6 ; 23 – 9 ; 22 – 12 ; 21 – 3.

Câu 19: Theo dương lịch, mùa hạ ở bán cầu bắc từ ngady 22 – 6 đến ngày 23 – 9 . Vậy mùa hạ ở bán cầu Nam theo dương lịch sẽ là?

A. Từ 21 – 3 đến 22 – 6.

B. Từ 22 – 6 đến 23 – 9.

C. Từ 23 – 9 đến 22 – 12.

D. Từ 22 – 12 đến 21 – 3.

Câu 20: Ở bán cầu Bắc, hiện tượng ngày dài hơn đêm diễn ra trong khoảng thời gian?

A. Từ 21 – 3 đến 23 – 9.

B. Từ 22 – 6 đến 22 – 12.

C. Từ 23 – 9 đến 21 – 3.

D. Từ 22 – 12 đến 22 – 6.

Câu 21: Ở bán cầu Nam, hiện tượng ngày dài hơn đêm diễn ra trong khoảng thời gian?

A. Từ 21 – 3 đến 23 – 9.

B. Từ 22 – 6 đến 22 – 12.

C. Từ 23 – 9 đến 21 – 3.

D. Từ 22 – 12 đến 22 – 6.

Câu 22: Những này nào trong năm ở mọi địa điểm trên bề mặt trái đất đều có ngày và đêm dài như nhau?

A. Ngày 21 – 3 và ngày 22 – 6.

B. Ngày 21 – 3 và ngày 23 – 9.

C. Ngày 22 – 6 và ngày 23 – 9.

D. Ngày 22 – 6 và ngày 22 – 12.

Câu 23: Nơi nào trên trái đất quanh năm có ngày và đêm dài như nhau?

A. Ở 2 cực.

B. Các địa điểm nằm trên 2 vòng cực.

C. Các địa điểm nằm trên 2 chí tuyến.

D. Các địa điểm nằm trên xích đạo.

Câu 24: Ở bán cầu Bắc, ngày nào có sự chênh lệch thời gian ban ngày và thời gian ban đêm lớn nhất trong năm?

A. Ngày 21 – 3.

B. Ngày 22 – 6.

C. Ngày 23 – 9.

D. Ngày 22 – 12 .

Câu 25: Ở bán cầu Nam, ngày nào có sự chênh lệch thời gian ban ngày và thời gian ban đêm lớn nhất trong năm?

A. Ngày 21 – 3.

B. Ngày 22 – 6.

C. Ngày 23 – 9.

D. Ngày 22 – 12.

Câu 26: Mùa nào trong năm có ngày dài hơn đêm và xu hướng ngày căng dài ra, đêm căng ngắn lại?

A. Mùa hạ. B. Mùa đông. C. Mùa xuân. D. Mùa thu.

Câu 27: Mùa nào trong năm có ngày dài hơn đêm và xu hướng ngày căng ngắn lại, đêm căng dài ra?

A. Mùa hạ. B. Mùa đông. C. Mùa xuân. D. Mùa thu.

Câu 28: Mùa nào trong năm có ngày ngắn hơn đêm và xu hướng ngày càng ngắn dần, đêm càng dài dần?

A. Mùa hạ. B. Mùa đông. C. Mùa xuân. D. Mùa thu.

Câu 29: Mùa nào trong năm có ngày ngắn hơn đêm và xu hướng ngày càng dài ra, đem càng ngắn lại?

A. Mùa hạ. B. Mùa đông. C. Mùa xuân. D. Mùa thu.

Đáp án trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 6

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

C

C

B

D

B

D

C

A

D

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

C

A

B

B

D

C

B

A

C

A

Câu

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Đáp án

C

B

D

B

D

C

A

D

B

Đánh giá bài viết
1 3.082
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Địa lý 10 Xem thêm