100 câu Trắc nghiệm hóa 9 học kì 1 chọn lọc

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Trắc nghiệm Hóa 9 Chương 1
Câu 1. Dung dịch H
2
SO
4
tác dụng với dãy chất là:
A. Fe, CaO, HCl. B.Cu, BaO, NaOH.
C. Mg, CuO, HCl. D. Zn, BaO, NaOH.
Câu 2. Để phân biệt 2 dung dịch HCl H
2
SO
4
. Người ta dùng thuốc thử là:
A. Quỳ tím .B. Zn. C. dd NaOH. D. dd BaCl
2
.
Câu 3. Chất gây ô nhiễm mưa acid
A. Khí O
2
. B.Khí SO
2
. C. Khí N
2
. D. Khí H
2
.
Câu 4. Cặp chất tạo ra chất kết tủa trắng
A. CuO H
2
SO
4
. B. ZnO HCl.
C. NaOH HNO
3
. D. BaCl
2
H
2
SO
4
Câu 5. Các khí ẩm được làm khô bằng CaO là:
A. H
2
; O
2
; N
2
. B. H
2
; CO
2
; N
2
.
C. H
2
; O
2
; SO
2
. D. CO
2
; SO
2
; HCl.
Câu 6. Dãy chất tác dụng được với nước:
A. CuO; CaO; Na
2
O; CO
2
B.BaO; K
2
O
;
SO
2
; CO
2
.
C. MgO; Na
2
O; SO
2
; CO
2
. D. NO; P
2
O
5
; K
2
O; CaO
Câu 7. Chất phản ứng đượcvới dung dịch acid Clohiđric sinh ra chất khí nhẹ hơn không
khí, cháy trong không khí với nhọn lửa màu xanh nhạt:
A. BaCO
3
B. Zn C.FeCl
3
D. Ag
Câu 8. Oxit axit :
A. Hợp chất với tất cả kim loại oxi.
B. Những oxit tác dụng được với axit tạo thành muối nước .
C. Hợp chất của tất cả các phi kim oxi .
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
D. Những oxit tác dụng được với dung dịch bazơ tạo muối nước.
Câu 9. Chất tác dụng được với HCl CO
2
:
A. Sắt B. Nhôm C. Kẽm D. Dung dịch NaOH.
Câu 10. Phương pháp được dùng để điều chế canxi oxit trong công nghiệp.
A. Nung đá vôi nhiệt độ cao là trong công nghiệp hoặc thủ công .
B. Nung CaSO
4
trong công nghiệp .
C. Nung đá vôi trên ngọn lửa đèn cồn.
D. Cho canxi tác dụng trực tiếp với oxi.
Câu 11. Phương pháp được dùng để sản xuất khí sunfurơ trong công nghiệp.
A. Phân hủy canxi sunfat nhiệt độ cao .
B. Đốt cháy lưu huỳnh trong oxi .
C. Cho đồng tác dụng với axit sunfuric đặc, nóng.
D. Cho muối natrisunfit tác dụng với axit clohiđric.
Câu 12. Chất khi tan trong nước cho dung dịch, làm quỳ tím hóa đỏ :
A. KOH B. KNO
3
C. SO
3
D. CaO
Câu 13. Chất tác dụng với axit sunfuric loãng tạo thành muối nước:
A. Cu B. CuO C. CuSO
4
D. CO
2
Câu 14. Dùng Canxi oxit để làm khô khí:
A. Khí CO
2
B. Khí SO
2
C. Khí HCl D. CO
Câu 15. Một hỗn hợp rắn gồm Fe
2
O
3
CaO, để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp này người ta
phải dùng dư:
A. Nước. B. Dung dịch NaOH.
C. Dung dịch HCl. D. dung dịch NaCl.
Câu 16. Dung dịch axit mạnh không tính chất là:.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
A. Tác dụng với oxit axit tạo thành muối nước.
B. Tác dụng với bazơ tạo thành muối nước.
C. Tác dụng với nhiều kim loại giải phóng khí hiđrô.
D. Làm đổi màu quỳ tím thành đỏ.
Câu 17. Đơn chất tác dụng với H
2
SO
4
loãng sinh ra chất khí:
A. Bạc B. Đồng C. Sắt D. Cacbon.
Câu 18. Trong phòng thí nghiệm khí SO
2
không thu bằng cách đẩy nước SO
2
:
A. Nhẹ hơn nước B. Tan được trong nước.
C. Dễ hóa lỏng D. Tất cả các ý trên .
Câu 19. Để trung hòa 11,2gam KOH 20%, t cần lấy bao nhiêu gam dung dịch axit
H
2
SO
4
35%
A. 9gam B. 4,6gam C. 5,6gam D. 1,7gam
Câu 20. Hòa tan 23,5 gam K
2
O vào nước. Sau đó dùng 250ml dung dịch HCl đ trung
hòa dung dịch trên. Tính nồng độ mol HCl cần dùng.
A. 1,5M B. 2,0 M C. 2,5 M D. 3,0 M.
Câu 21. Trong hợp chất của lưu huỳnh hàm lượng lưu huỳnh chiếm 50% . Hợp chất đó
công thức là:
A.SO
3
B. H
2
SO
4
C. CuS. D. SO
2
.
Câu 22. Đốt hoàn toàn 6,72 gam than trong không khí. Thể tích CO
2
thu được đktc :
A. 12,445 lít B. 125,44 t C. 12,544 t D. 12,454 lít.
Câu 23: Những oxit tác dụng được với dung dịch bazơ
A. CaO, CO
2
Fe
2
O
3
. B. K
2
O, Fe
2
O
3
, CaO
C. K
2
O, SO
3
, CaO D. CO
2
, P
2
O
5
, SO
2
Câu 24: Khí lưu huỳnh đioxit SO
2
được tạo thành từ cặp chất
A. K
2
SO
4
HCl. B. K
2
SO
4
NaCl.

Câu hỏi trắc nghiệm hóa 9

100 câu Trắc nghiệm hóa 9 học kì 1 được VnDoc biên soạn, tổng hợp là bộ câu hỏi trắc nghiệm hóa 9 kì 1 giúp các bạn học sinh ôn tập học kì 1 hóa 9 chuẩn bị cho kì thi cuối kì 1. Nội dụng câu hỏi bám sát sách giáo khoa, bên cạnh đó mở rộng nâng cao một số câu hỏi giúp các bạn học sinh khá hơn phát triên tư duy, kĩ năng.

Mời các bạn tham khảo. 

440 câu hỏi trắc nghiệm hóa 9 học kì 1 Hay Có đáp án

Câu 1. Dung dịch H2SO4 tác dụng với dãy chất là:

A. Fe, CaO, HCl.

B.Cu, BaO, NaOH.

C. Mg, CuO, HCl.

D. Zn, BaO, NaOH.

Câu 2. Để phân biệt 2 dung dịch HCl và H2SO4. Người ta dùng thuốc thử là:

A. Quỳ tím .

B. Zn.

C. dung dịch NaOH.

D. dung dịch BaCl2.

Câu 3. Chất gây ô nhiễm và mưa axit là

A. Khí O2.

B. Khí SO2.

C. Khí N2.

D. Khí H2.

Câu 4. Cặp chất tạo ra chất kết tủa trắng là

A. CuO và H2SO4.

B. ZnO và HCl.

C. NaOH và HNO3.

D. BaCl2 và H2SO4

Câu 5. Các khí ẩm được làm khô bằng CaO là:

A. H2; O2; N2 .

B. H2; CO2; N2.

C. H2; O2; SO2.

D. CO2; SO2; HCl.

Câu 6. Dãy chất tác dụng được với nước:

A. CuO; CaO; Na2O; CO2

B. BaO; K2O; SO2; CO2.

C. MgO; Na2O; SO2; CO2.

D. NO; P2O5; K2O; CaO

Câu 7. Chất phản ứng đượcvới dung dịch acid Clohiđric sinh ra chất khí nhẹ hơn không khí, cháy trong không khí với nhọn lửa màu xanh nhạt:

A. BaCO3

B. Zn

C. FeCl3

D. Ag

Câu 8. Oxit axit là:

A. Hợp chất với tất cả kim loại và oxi.

B. Những oxit tác dụng được với axit tạo thành muối và nước .

C. Hợp chất của tất cả các phi kim và oxi .

D. Những oxit tác dụng được với dung dịch bazơ tạo muối và nước.

Câu 9. Chất tác dụng được với HCl và CO2:

A. Sắt

B. Nhôm

C. Kẽm

D. Dung dịch NaOH.

Câu 10. Phương pháp được dùng để điều chế canxi oxit trong công nghiệp.

A. Nung đá vôi ở nhiệt độ cao là trong công nghiệp hoặc lò thủ công.

B. Nung CaSO4 trong lò công nghiệp.

C. Nung đá vôi trên ngọn lửa đèn cồn.

D. Cho canxi tác dụng trực tiếp với oxi.

Câu 11. Phương pháp được dùng để sản xuất khí sunfurơ trong công nghiệp.

A. Phân hủy canxi sunfat ở nhiệt độ cao.

B. Đốt cháy lưu huỳnh trong oxi.

C. Cho đồng tác dụng với axit sunfuric đặc, nóng.

D. Cho muối natrisunfit tác dụng với axit clohiđric.

Câu 12. Chất khi tan trong nước cho dung dịch, làm quỳ tím hóa đỏ :

A. KOH

B. KNO3

C. SO3

D. CaO

Câu 13. Chất tác dụng với axit sunfuric loãng tạo thành muối và nước:

A. Cu

B. CuO

C. CuSO4

D. CO2

Câu 14. Dùng Canxi oxit để làm khô khí:

A. Khí CO2

B. Khí SO2

C. Khí HCl

D. CO

Câu 15. Một hỗn hợp rắn gồm Fe2O3 và CaO, để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp này người ta phải dùng dư:

A. Nước.

B. Dung dịch NaOH.

C. Dung dịch HCl.

D. dung dịch NaCl.

Câu 16. Dung dịch axit mạnh không có tính chất là:.

A. Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước.

B. Tác dụng với bazơ tạo thành muối và nước.

C. Tác dụng với nhiều kim loại giải phóng khí hiđrô.

D. Làm đổi màu quỳ tím thành đỏ.

Câu 17. Đơn chất tác dụng với H2SO4 loãng sinh ra chất khí:

A. Bạc

B. Đồng

C. Sắt

D. Cacbon.

Câu 18. Trong phòng thí nghiệm khí SO2 không thu bằng cách đẩy nước vì SO2:

A. Nhẹ hơn nước

B. Tan được trong nước.

C. Dễ hóa lỏng

D. Tất cả các ý trên .

Câu 19. Để trung hòa 11,2gam KOH 20%, thì cần lấy bao nhiêu gam dung dịch axit H2SO4 35%

A. 9 gam

B. 4,6 gam

C. 5,6 gam

D. 1,7 gam

Câu 20. Hòa tan 23,5 gam K2O vào nước. Sau đó dùng 250ml dung dịch HCl để trung hòa dung dịch trên. Tính nồng độ mol HCl cần dùng.

A. 1,5M

B. 2,0 M

C. 2,5 M

D. 3,0 M.

Tài liệu gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm, để tải bộ tài liệu vui lòng ấn link TẢI VỀ phía dưới

Mời các bạn tham khảo một số tài liệu liên quan:

Trên đây VnDoc đã đưa tới các bạn bộ tài liệu rất hữu ích Trắc nghiệm hóa 9 học kì 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
4 5.753
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • DuyLợi
    DuyLợi Sao không có kết quả thế .?
    Thích Phản hồi 20:32 24/12
Trắc nghiệm Hóa học 9 Xem thêm