Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 11: Axit photphoric và muối photphat (Tiết 2)

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Mời quý thầy cô cùng các em tham khảo bài Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 11: Axit photphoric và muối photphat (Tiết 2) do VnDoc sưu tầm và biên soạn. Tài liệu bao gồm các câu hỏi lý thuyết kết hợp bài tập trắc nghiệm Hóa được xây dựng chi tiết, khoa học, hỗ trợ quá trình dạy và học.

Hóa học 11 Bài 11: Axit photphoric và muối photphat (tiếp)

Câu 1: Cho các phản ứng sau:

(1) Ca3(PO4)2 + C + SiO2 (lò điện); (2) NH3 + O2 (to cao)

(3) Cu(NO3)2 (to cao) (4) NH4Cl + NaOH.

Trong các phản ứng trên, những phản ứng tạo ra đơn chất là.

A.(1), (2), (4).

B. (1), (3), (4).

C. (2), (3), (4).

D. (1), (2), (3).

Câu 2: Cho dung dịch chưa a mol H2SO4 và dung dịch chứa 2,5a mol Na3PO4 thu được dung dịch X. các chất tan có trong dung dịch X là

A. Na3PO4, Na2HPO4 và Na2SO4

B. H3PO4, H2SO4 và Na2SO4

C. Na2HPO4 , H3PO4 và Na2SO4

D. Na2HPO4 Na2HPO4 và Na2SO4

Câu 3: Cho sơ đồ chuyển hóa: P2O5 → X → Y → Z.

Các chất X, Y, Z lần lượt là

A. KH2PO4, K2HPO4, K3PO4

B. KH2PO4, K3PO4, K2HPO4

C. K3PO4, KH2PO4, K2HPO4,

D. K3PO4, K2HPO4, KH2PO4

Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 3,1 gam P trong 100 gam dung dịch HNO3 63% (đặc nóng) thu được dung dịch X và V lít (đktc) khí NO2 duy nhất. Giá trị của V là

A. 11,2.

B. 5,6.

C. 10,08.

D. 8,96.

Câu 5: Thủy phân hoàn toàn 5,42 gam PX3 trong nước thu được dung dịch A. Trung hòa dung dịch A cần dùng 100 ml dung dịch NaOH 1M. Biết rằng H3PO3 là một axit 2 nấc. Công thức của PX3

A. PBr3.

B. PI3.

C. PF3.

D. PCl3.

Câu 6: Lấy 124 gam P đem điều chế H3PO4 với hiệu suất phản ứng đạt 100%. Thể tích dung dịch H3PO4 35% (D = 1,25 gam/ml) có thể thu được là

A. 1220ml.

B. 936ml.

C. 1000ml.

D. 896ml.

Câu 7: Lấy V ml dung dịch H3PO4 1M đem trộn với 100 ml dung dịch KOH 2M thu được dung dịch X có chứa 14,95 gam hỗn hợp muối.

a) Giá trị của V là

A. 85.

B. 75.

C. 125.

D. 150.

b) Các muối trong dung dịch X là

A. K2HPO4 và KH2PO4

B. KH2PO4 và K3PO4

C. K3PO4 , K2HPO4 và KH2PO4

D. K3PO4 và K2HPO4.

Câu 8: Cho dãy biến hóa sau:

Ca3(PO4)2 → H3PO4 → Ca(H2PO4)2

Biết hiệu suất 70% khối lượng dung dịch H2SO4 70% đã dùng để điều chế được 467 gam Ca(H2PO4)2 theo sơ đồ biến hóa trên là

A. 800 gam.

B. 350 gam.

C. 400 gam.

D. 700 gam.

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11

1. D2. A3. C4. A5. A6. D7. a) B. b) D8. A
Đánh giá bài viết
1 295
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Hóa học 11 Xem thêm