Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 30: Truyền tin qua Xinap

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 30: Truyền tin qua Xinap là tài liệu tham khảo hữu ích hỗ trợ quá trình giảng dạy, tham khảo nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Sinh cho các bài kiểm tra trong chương trình học lớp 11.

Bài 30: Truyền tin qua Xinap

Câu 1. Thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học nằm ở

A. Màng trước xinap

B. Khe xinap

C. Chùy xinap

D. Màng sau xinap

Câu 2. Qua trình truyền tin qua xináp diễn ra theo trật tự:

A. Khe xinap → màng trước xinap → chùy xinap → màng sau xinap

B. Chùy xinap → màng trước xinap → khe xinap → màng sau xinap

C. Màng sau xinap → khe xinap → chùy xinap → màng trước xinap

D. Màng trước xinap → chùy xinap → khe xinap → màng sau xinap

Câu 3. Trong xinap, chất trung gian hóa học nằm ở

A. Màng trước xinap

B. Chùy xinap

C. Màng sau xinap

D. Khe xinap

Câu 4. Chất trung gian hóa học phổ biến nhất ở động vật có vú là

A. Axêtincôlin và đôpamin

B. Axêtincôlin và serôtônin

C. Serôtônin và norađrênalin

D. Axêtincôlin và norađrênalin

Câu 5. Xinap là diện tiếp xúc giữa

A. Các tế bào ở cạnh nhau

B. Tế bào thần kinh với tế bào tuyến

C. Tế bào thần kinh với tế bào cơ

D. Các tế bào thần kinh với nhau hay giữa tế bào thần kinh với tế bào khác loại (tế bào cơ, tế bào tuyến,…)

Câu 6. Đặc điểm không có trong quá trình tuyền tin qua xinap là

A. Các chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể màng sau làm xuất hiện xung thần kinh rồi lan truyền đi tiếp

B. Các chất trung gian hóa học trong các bóng Ca2+ gắn vào màng trước vỡ ra và qua khe xinap đến màng sau

C. Xung thần kinh lan truyền tiếp từ màng sau đến màng trước

D. Xung thần kinh lan truyền đến chùy xinap làm Ca2+ đi vào trong chùy xinap

Câu 7. Điều không đúng với axêtincôlin sau khi xuất hiện xung thần kinh là

A. Axêtincôlin được tái chế phân bố tự do trong chùy xinap

B. Axêtincôlin bị axêtincôlinesteraza phân giải thành axêtat và côlin

C. Axêtat và côlin trở lại màng trước, đi vào chùy xinap và được tái tổng hợp thành axêtincôlin

D. Axêtincôlin tái chế được chứa trong các bóng xinap

Câu 8. Trong một cung phản xạ, xung thần kinh chỉ truyền theo một chiều từ cơ quan thụ cảm đến cơ quan đáp ứng vì

A. Sự chuyển giao xung thần kinh qua xinap nhờ chất trung gian hóa học chỉ theo một chiều

B. Các thụ thể ở màng sau xinap chỉ tiếp nhận các chất trung gian hóa học theo một chiều

C. Khe xinap ngăn cản sự truyền tin ngược chiều

D. Chất trung gian hóa học bị phân giải sau khi đến màng sau xinap

Câu 9. Yếu tố không thuộc thành phân xinap là:

A. Khe xinap

B. Cúc xinap

C. Các ion Ca2+

D. Màng sau xinap

Câu 10. Chú thích nào cho hình bên là đúng?

Sinh học 11 bài 30

A. 1 – chùy xinap, 2 – khe xinap, 3 – màng trước xinap, 4 – màng sau, 5 – ti thể, 6 – túi chứa chất trung gian hóa học

B. 1 – chùy xinap, 2 – màng trước xinap, 3 – màng sau, 4 – khe xináp, 5 – ti thể, 6 – túi chứa chất trung gian hóa học

C. 1 – chùy xinap, 2 – màng trước xinap, 3 – khe xinap, 4 – màng sau, 5 – ti thể, 6 – túi chứa chất trung gian hóa học

D. 1 – màng trước xinap, 2 – chùy xinap, 3 – khe xinap, 4 – màng sau, 5 – ti thể, 6 – túi chứa chất trung gian hóa học

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 11

Câu12345
Đáp ánDBBDD
Câu678910
Đáp ánCAACC

Bên cạnh việc xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm Sinh theo từng bài học dựa trên chương trình Sách giáo khoa lớp 11 thì VnDoc còn mang đến hệ thống đầy đủ các môn như Địa, Hóa, Sử,.... nhằm hỗ trợ học sinh củng cố kiến thức và rèn luyện nâng cao.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm Sinh học 11

    Xem thêm