Từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 3 chương trình mới: What day is it today?

Từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 3 chương trình mới

Mời các bạn vào tham khảo và tải về Từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 3 chương trình mới: What day is it today? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải bao gồm các từ mới cần thiết cho giờ học hiệu quả đồng thời cũng bổ sung vào kho từ giúp bạn chuẩn bị tốt nhất cho bài kiểm tra hay bài thi của bạn.

English (n) môn tiếng Anh

Ex: We have English. Chúng ta có (học) môn tiếng Anh.

Monday (n) thứ Hai [‘mʌndi]

Ex: I learn English on Monday. Tôi học Tiếng Anh vào thứ Hai.

Tuesday (n) thứ Ba [‘tju:zdi]

Ex: We have Maths on Tuesday. Chúng tôi có môn Toán vào thứ Ba. Wednesday (n) thứ Tư [‘wenzdi]

Ex: She goes to school on Wednesday. Cô ấy đi học vào thứ Tư.

Thursday (n) thứ Năm ['θɜ:zdi]

Ex: I have many lessons on Thursday.

Tôi có nhiều bài học vào thứ Năm.

Friday (n) thứ Sáu [’fraidi]

Ex: My friend has English, Maths and Art on Friday.

Bạn của tôi có Tiếng Anh, Toán và Mỹ thuật vào thứ Sáu.

Saturday (n) thứ Bảy [‘sætədi]

Ex: They don’t go to school on Saturday. Họ khòng đi học vào thứ Bảy.

Sunday (n) Chủ nhật [‘sʌndi]

Ex: Everyone is in the house on Sunday. Mọi người ở nhà vào Chủ nhật.

weekend (n) cuối tuần [wi:k'end]

Ex: I don’t go to school at the weekend.

Tôi không đi học vào cuối tuần.

guitar (n) đàn ghi ta [gi:ta:]

Ex: I play the guitar. Tôi chơi đàn ghi ta.

today (n) hôm nay [ta’dei]

Ex: It is fine today. Hôm nay thời tiết đẹp.

date (n) ngày trong tháng (ngày, tháng) [deit]

Ex: What’s the date today? Hôm nay ngày mấy?

grandparents (n) ông bà [græn’peərənts]

Ex: I visit my grandparents in the morning.

Tôi viếng thăm ông bà vào buổi sáng.

Đánh giá bài viết
24 2.717
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm